سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در س های عاشورا- در اینترنت مفصل درس های عاشورا را مطرح کرده است- ملاحظه کنید- قبلاز وارد بحث شوم- وفا داری امری بسیار سنگین وعقلانی است بی جهت ویا از روی احساس ویاترس وغیره فرد نباید ادعای وفاداری کند- دراغاز انقلاب معمار عظیم الشان انقلاب فرمودند به افرادخاص وفاداری شما نسبت به محمدررضا- پهلوی از اساس باطل است- انسان که به شیطان پیمان وفاداری نمی بندند—ونمیشود اصول وقوانین الهی راتغیر دادوادعای وفاداری هم کرد- قران انر عمیق ترین نفاق وکفر نامیده است ولی از ان جهت  که خداوند منان ه این گروه اجازه حیات باشرط داده است که شمشیر بر مسلمانان نکشند وباعث ازار واذیت مسلمان نشوند وهیچ نفسی بی جهت بقتل نرسانند وازادی بیان را هم نگیرنند- تا حدی قبلاز اسلام درعصر جاهلیت به این اهدافنزدیک شده بودند که با ظالمین دیکتاتور مبارزه میکردند- در ابادان جزیره ای است به اسم مینو که همه انها متعلق به یک قبیله هستند واین شبه جزیره با خاک عراق درحدود چهار متر فاصله دارد تا زمان قاجار مرزی بین عراق وایران به معنائی که امروزه مطرح است نبود- وبعدا انگلیسی ها درسازمان مللمطرح کردن وکم کم شکل جدیدبخود گرفت- ابادان برق خودرا از پالایشگاه میگرفت- تنها درشهر ابادان این برق توزیع میشود ولی به جزیره مینو داده نمیشد بصره که برق پیدا کرد یک سیم به جزیره مینو داد که بیشتربرای مسجیدی که انجا ساخته شده استفاده شود فقط برا ی ازان وسخنرانی ها وزمانیکه نمیانده مرحوم دکتر مصدق به ابادان امد دستورداد که یک رشته برق به جزیره مینوکشیده شود- ودرساخت یک مسجد مجلل هم دستور کمک داد وبسیاربه افردعرب کمک کرد لذا همه انه چهدر ابادان وچه دربصره مصدقی شدند وبعدا بصره تلفن پیدا کرد- باز یک سیم به جزیره مینو داد وزمانی که ابادان تلفن پیدا کرد یک سیم به اطراف بصره داد- این جریان ادامه داشت تا جناب دکتر مصدق معزول شد وحزب بعث درعراق تشکیل شد حزب بعث انگلیسی بود وانگلیسی ها ضد مصدق بودند- حزب بعث برای جلب توجه انگلیسی ها وایران- سیم تلفن را از هردوطرف قطع کرد وجانان بضره مخفیانه   میکشیدندوازانمحافظت میکردند وکم کم شهدادبی دادند وحزب بعث بشدت افراد اعراب شیعه که طرفداردکتر مصدق بودندشروع به قلع وقم کرد وانهارازندانی میکرد وتبعید میکرد وحتی میکشد- اما بین دو طرف دریا مانش دربخش فرانسه تاهشتادکیلومتر نژادانگلیسی بیش از نژاد فرانسه است درحدودهفتاد درصد ودر طرف فرانسه درحدودسی کیلومتر سی درصد انها نژاد فرانسوی هستندت این دو جمعیت تاحد زیادی دراقتصادمستقل هستند وباهم ارتباط تنگاتنگ فرهنگی .اقتصادی دارند وانزمان فقط باشناسنامه رفت وامد میکردند ولی بین ایران وعراق از امنیت بسیاربالا وسخت گیری بود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99