سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

اهمیت کوفه

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- اهمیت کوفه- با الهام از از کتاب گرانسنگ مسلم ولی امر است- انسان عاقل میابیست اینده نگری عمیقی داشته باشد وفریب   زمان حال یا زمان نزدیک را نخورد- البته برای اینده نگری بسیار دور مراحل نزدیک را هم باید لحاظ کرد- مکه مراحله اول بود زیاد سرمایه گذاری نشد وسپ مدینه بود که حداکثر توانش در زملن پیمبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بود ولی کوفه هدف دور است وبیشرین نقش را ایفا  خواهد کرد- ایرانیان مهمترین نقش را بازی خواهند کرد وقم هم درایران نقشی کمکی برای کوفه خواهدبود تمدن مصر وسوریه تمدن کلیدی نشدند ودراینده از کوفه وقم شعله خواهند گرفت- حضرت زهرا علیها السلام درپشت –در- کمک از حضرت مهدی صلواته علیه والسلم خواست – حضرت علی علیه میتوانست از کوفه به روستائیرود که بهتر ایشان حمایت کنند ویا به مکه ویامدینه بروند ولی اینده نگری نشان میدهد که کوفه نقش بارزی رابازی خواهد کرد که یکجهت اش  وجود ایرانیان درکوفه است- زمانی که عثمان به مصر نامهربانی کرد- نماینده ای از مصر که یکفزد انقلابی امدبود- بهنزد عثمان رفت که اگر تغیراتی انجام ندهید- ماقیام خواهیم کرد- وحتی از اسلامجدا میشویم عثمان خشمگین شد وگفت مصر را تبوره خاک خواهم کرد وخواهی دید بساری از من دحمایت خواهند کرد- ان فرد ترسید وخوا ست برگردد وردم مصر به خویشتن داری دعوت کرد ولی برخورد به ایرانیان کرد واوراتشویق کردند که سخنرانی اتشین کند وافرادمصری را دعوت به انقلاب کند بخصوص افرادمصری درکوفه وایشان چنین کرد- وگرنه زمانی که امام حسن علیه السصلام متوجه شد که کوفیان از حضرت مسلم علیه السلام حمایت نکردند میبایست برمیگشت ولی چنین نکرد وبخوبی کوفه را میشناخت-در روزگار معاویه علیه لعنت مردم بشدت ازمعاویه میترسیدند وقدرت سخنی برعلیه اونداشتند ولی افرادمیتوانستند احادیث اسلام حفظ کنند وکسی کاری باانهانداشتگرچه خطر بزگ جعل احادیث واحکام جعلی به ظاهر اسلامی معاویه که بشدت انتشار میافت وبه ان عمل مشد خطرناک بود ولی مردم میتوانست درمناطق دور به انعمل نکند وانهاراجعلی بداند ولی یزید میبایست کل ان احادیث پاکسازی شود واینمردمام کمک بفکربودند برای حیات ننگین خود چنین کنند- این تقیقه محسوب نمیشود تقیقه مانند پلیس مخفی است که درفکر بدام انداختن مجرم است یاستون پنچ ارتش ها است المانها جاسوسان خودرا باچتر به داخل شهرها میفرستاندند وانها خودرا بشکل مردم درمیاوردند ومراکز مهم وحساس نظامی گزارشمیدادند و-وحشت سنگنین ایجادمیکردند- ولی عملکرد مردم درزمان یزیدملعون استحاله است یعنی تغیرحال   امام حسین علیه السلام میخواستند جلوی این استحاله بگیرنند واین ترس مذموم را ریشه کن کنند ومردم حداقل بفکر تقیه باشند تا رنگ عوض کردن-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99