سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—جنابی میفرمیاد- میبایست ازادی عقلانی وشعور درخود سامان دهیم- ایشان باید اول اثبات کند چنین خصوصیاتی را داریم وسپس اثبات کند که این خصوصیات از ماده تراوش میکند ولی هرگز به لثبات ان اقدام نمیکند چون کسی نتواسته است منبع انراز ماده اثبات کند واصولا عقل همان عقل مستقل اثبات میکند که مادی نیست- باز ایشان التفاطی ندارد وچگونه سامان دهد درحد یک شعار باقی میماند ویا عقل منطقی   هم همین طور- درمورد  عقل منطقی مستقل فرقی بین مومن وغیر مومن نیست- که اقایان سعیمیکنند که دران اختلاف وشبهه ایجاد کنند- ودانش اثباتی اقایان ضعفهای عقلانی زیادی دارد ه سرانجام درکنگره وین به- ا  ن خاتمه دادند- ثابت کردن اگرعقل محض نباشد مرزهای بین علوم دقیقا مشخص نمیشود—تیوری با تجربه بیاد همانگ باشد کار عقل محض است- وگرنه به قطعیت ویقین نمیرسد انچان بسیار هم معتقدهستند عقل به قعطعیت نمیرسد ونسبی گرائی است ود در دین به یقین رسیده میشود- دلیل مسئله این است- که خداوند درعلومی که برای اثبات دین لازم است بستر مناسب بنام فطرت اماده کرده است ول دردیگرعلوم بیان میکند که اندکی را برای پیشرفت موجود است- مخصوصا درمسائل علوم انسانی که علوم انسانی غرب مداوم عقب نشنینی دارد- واساس ان ریاضایت احتمالی است ومداوم هم گیچ ومبهوت میشوند- مطالب وفعالیت ربوبی ومقدس علت ان همچنان حضرت ایت الله دکترشهیدمعزز حضرت اقای مرتضی مطهری رحمت الله علیه فرموده است- مقدس یعنی مطلبی که بینهایت یقیبنی است وبینهایت نورانی است تنها از ذات الهی برمی اید هیجا در دین تحمیلکردن  معنا نمیدهد وانسان بصورت طبیعی به نتایج الهی میرسد با دلائل متقن هاز هرنوع دالئل دیگر قوی تراست خیلی عجیب است که میفرمایند که انسان بیادعقل خودرا مستقل وغنی وبدون کمک دیگران بداند وتصمبیم بگیرد پس چرا شما مطالب اقای کانترا میپذرید پس خودتان به نتایج عقل منطقی برسید پروش عقل از هر راهی امکان پذیر است وانسان محتاج دیگران برای تکامل عقل است وریشه عقل درانسان نهادینه شده است واین سئوال مطرح است چرا درحیوانات نیست گرچه خواستندتوجیه علمی غربی کنند ولی همه انها باطل شده است- وقتیکه باعقل طبیعی به شناخت مذهب میرسد انجا جبری وجودندارد بعضی حقایق دینی اثبات ان توسط واسطه فیض است که امام معصوم است وراه دیگیر وجودندارد جز اشراق شخصی – در تعقیب نماز صبح میفرمیاد – اجعل  النور فی بصری والبصیرتـ فی دینی والیقین فی قلبی – والخلاص  فی عملی – والسلامته فی نفسی والسعته فی رزقی والشکر لک ابدا ما ابقیتنی – معنا ان است- در چشمان من نور قرارده ودر درک علوم دینی من بصیرت عقلانی قرارده- ودرقلب من نسبت به علوم الهی یقین قرارده- ودرعملم اخلاص یعنی فقط برای خداوندمنان وطبق دستور الهی باشد ودربدن ومغز وروح من سلامت قرار بده- ورزوی من را وسعت بخش- وبه من سپاسگذاری- تا زمانی که زنده هستم الهام وتلقین کن- اولا اثبات این مطالب عقلی ممکن است وهرفردی خودتجربه شخصی دارد همانطور درمسائل مادی تجربه وجود دارد درمسائل معنوی هم تجربه وجود دارد ولی اثبات مادی نمیشود وخداوندمنان چنین قدرتی رادارذ ولی مانند دین اشعه خور شید ویاگرمای خورشیدنیست—دوم  درباره اقای زم- اگر کسی یک فرد سپاهی معززرا ترور میکرد ایشان میفرمودند این ضد براندازی ما است؟؟ ایا درجنگ میگویند بایدما صحبانه بخوریم واستراحت بکینم به سنگرباییم تاجنگ اغاز شود- امام صادق علی السلام میفرمیاد هرکس از قول  ما دروغ بگوید ملعون است ومورد عذاب واقع میشود وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم هرکس برمن درغ بندند جای خودرا دراتش قرار میدهد وقران میفرمیاد فتنه گر از کشنده بدتر است وهرجا انهارایافیتد بکشید-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99