سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است از دفتر یاداشت ها- انسان همیشه بدنبال ازادی است ودر ازادی میتواند به تکامل برسد—ازادی باعث حفظ حقوق فردی وتحقق ارمانها میشود- انسان جبر را از هیچ فردی نمی پذیرد ولی از خداوندمنان جبر را میپذیرد زیراانرا ملکوتی وحیکمانه میداند- اولین اعلامیه حقوق بشر در سال 538 قبل از میلاد در زمان فتح بابل به دست کورش نوشته شده است – اگاهی ریشه حرکت است وحرکت ریشه تکامل- تنها راه رسیدن به ارمانها ی کهن الگوی بشر است- تکامل غالب انسان یک درک سطحی- و- رسیدن- به منافع ولذت ها وبرتری ها- جاه طلبانه-و کسب قدرت- به- یک سری شکوه –و- جلوه های دنیائی- برسد- درحالیکه باید جلوه های ملکوتی باشد—حضرت علی علیه السلام سه عید را میپذیرد- عید دنیائی- عید اخرتی – عید ملکوتی- ارمان ها باید بسیار والا وعظیم الشان باشد انسان هم به ازادی نیاز دارد وهم به چهارچوب ها باید چهارچوب ها – را ازادنه وعاقلانه اولا بفهمد- و-سپس بپذیرد وبه علم وحرکت افتخار کند- ومباهات کند—زیرا درخارج از چهار چوب ها منطق را زیر پا گذاشته است و- درانهدام خود-کوشیده است و ازادنه به جایگاه رفیعی گام نمیزند—انسان دونوع حضور در دنیا دارد- حضور عزیز- وحضوری ذلیل-(ن- انسان فقط در مقابل خداوندمنان ذلیل است کهداوندمنان به او عزت وقدرت وشکوه میبخشد-نمونه مقتداشکوه الهی امام حسین علیه السلام)- ارزشها به صورت مطلق ومستقل است- فقط باید درچهار چوب عقل باشد-( غرب انرانسبی کرده است- ویک اصل غالب بران بنام منافع ملی حاکم کرده است کهبهانها جهت میدهد مطابق رای شخصی نه عقلا)- انسان خصلت های زیادی دارد- که میخواهد انهارا به کمال برساند- وانهم کمال مطلوب-( غرب خصلت هارا از غریزه شروع میکند وچهارچوبی هم ندارد کهدرحد کمال دهی ونیاز واقعی قرار دهد وزیراب بساری از خصلت های ارزشی خوداش را تحت تاثیر خود قرارمیدهد-) رشد خصائص وکاربرد گرفتن از ان تخصص میخواهد وبدون علم خاص انسان بهتخیل وخیال بافی میرسد—لذا خداوندمنان کافران ومنافقین را چنین انسانها میداند- که دریک سیر مجازی غیر حقیقی در حال گام زدن هستندند- وجز نابودی سرمایه های اصیل خودسرانجام به فقر و فاقه رسیدن نتجه ای دیگر ندارد و حقیقت واقعی خودرا گم میکند انسان باید فطرت خودرا کشف کند و- فطرت بدبال کمال بینهایت است – ودرک مجموعه ارزشها وحکمت ها است-نکته ای عرض کنم- انسان تا قدر خودرا بخصوص درنزد الهی درک نکند- عارف نمیشود وسطحی است وتوصر میکند که زرق وبرق دنیا ارزشمند است- شعار اسلامی ان خصوصیات واحکام وارزش ها هستند که همیشه چون خورشیدبایدبدرخشند واگر چنین نیستد میتوانند هزینه کند ولو دراصل درموارد معمول اجازه نداشتند بایدانهارا باز درخشان کرد وبه اوج رساند- بعونان مثال قبرمومن ماند خانه او است ودرحدیث دیگر قبر مومن مانند مسجد است یعنی چنین حرمتی دارد ومسجد وخانه وقبر ناید طلا کوب شود- امام درزمان گذشته کلیساها وکننیس ها ومعابد ومساجد برادران اهل سنت بسیار زیبا ساخته میشدند لذا دستوردادند مساجد زیبا بسازید بارگاه ائمه اطهار علیم السلام اجمعین خراب کردند ولی محل دفن حاکمین بسیارششیک ولوکس طلا کوب بود باز دستوردادند بارگااه ائمه اطهارعلیم السلام را طلا کوب کنید- جناب مرحوم مجاهد پرسوز و راز استادمعزز دکتر علی شریعتی رحمت الله دراین باره نکته ای جالب دارد ولی بایک اشکال کوچلو اعراب صدراسلام چون درکی ازاینده نداشتند با ازدواج موقت مخالفت میکردند که تعدد زوجات کافی است چون انها مسافرت دور نداشتند حداکثر صد کیلومتر بروند وباز گردند وازدواج بسیارارزان وساده بود- کم کم دچار شدند وراه کج را انتخاب کردند تا امروز –بعضی ها حتی به لواط رسیدن- درحدیث داریم که ازدواج دائم اگر زن وشوهر غسل کند برای هر قطره ده اجر داردوباری ازدواج موقت هچیده اجر دارد یعنی خداوندمنان برای ازدواج موقت هزینه میکند حضرت امام صادق علیه السلام هرکس برای خطبه عقد می امدشرط میکرد که اول ازدواج موقت بکند وسپسبعداز مدتی ازدواج دائم کنند تا اینجا جناب اقی دکتر مرحوم عزیز علی شریعتی زیبا فهمیده است- اما یرایهرقطره غسل برای ازدواج موقت یک فرشته خلق میکندکه تاقیامت برای ایشان قران ودعا وعبادت وغیره انچام میدهد که ثواب ان برای ان فرد است- امکا ن دارد برای ازدواج دائم هم باشد ما میدانیم دراحادیث مختلف کمترین فرشته علم او ازکل بشریت بیشتراست که تا قیامت کل بشریت بهانزان یک سطل از دانش اانها بیشترنخواهد شد- این عظمت فرشته است ایشان میفرمیاد فرشته عظمتی ندارد کمتر از انسان است این خحرف از جنبهای غلط است ولی از جنبه ای درست- است این میلیاردها فرشته بعلاوه حورالعین وقلمان درکنار مرد وزن قرار میگیرنند وازنورعظیم ایشان بهره میبرنند علوم خداوندمنان به این مومنین ومومنات میدهدکه اگرخواستندبه این فرشتگان بدهند وانها میگیوند مادردنیا برای شما کار کردیم وانها این علوم را بهانه یادمیدهند این ارزش انسان است مقام فرشته پائین نمیاید-مقام انسان اوج عجیبی دارد اینرا انسان بایدبفهمد-

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99