سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم ین- نی- لی از کانال –سی- ان- بی- سی- درمقاله ای باعنوان که عربستان سعوی میتواند یکچانه زنی بسیار زیادی وبا اهمیتی   درباره ارزش کالای بسیار گرا نقیمت که مورد حمله واقع شده است داشته باشد یک دیِپلمات سابق گفته است- طبق تحقیقات سازمان تحقیقات صلح بین اللملی استکهلم عربستان درحدودنزدیک به 68 میلییارد دلار در سال گذشته اسلحه خریده ات- واقای گری گارپو سفیر سابق درکشور عمان- عربستان – عربستان بعد از امریکا وچین نفرسوم است ت که درباره اسلحه هزینه کرده است – قادر نیست که بخوبی از خود دفاع کند درشرایط بسیار بحرانی  ان مقدار بیش از حد کافی بوده است؟؟ انهم برای تاسیسات انچان حساس ومهم کهمد حمله واقع میشوند- دقیقا همین مسئله مسئله ایران وجهان سوم است هرگز اسلحه موردنیاز را نمیدهند اولا حمله ازطرف ایران رخ نداده است زیرا ناو ها ی امریکائی وهاپیماهای گشتی امریکا درمنطقه از رادراهای به روز که بامادون قرمرز ولیزر کار میکند مجهز هستند موشک بالستیک ایران ازنوع کروز ردیابی ورصد میکردند- واگر نفهمیدند پس ابرقدرت نیستند- درثانی جای تعجب ندارد مهمترین بخش نبرد خطمقدم است بهترین سلاح انجا بایدباشد- اما درعمل مشاه کنیم که یمنی ها درشهرک های پشتیبان تانک را درخیابان باموشک ویا پهبادمیزد وهیچگونه دفاعی که موثر واقع شودوجود ندارد درحالیکه اسلحه عربستان مالغرب بخصوص امریکا است وچین است واسلحه که به عربستان دادند ضعیفتراز اسلحه – روسی – ایرانی است کارشناسان بیان میکند نه اقای بن سلمان ونه مسئول نظامی این گزارش را نداد وجناب وزیرنفت راجریان را گفت این که مسولیت را به گردن ایران یا عراق میگذارند برای ان است که ظرفیت جنگی یمن را بالا نشان ندهند پهباد ماننندموشک عمل نمیکند که یک حرکت شلجمیدار یک زاویه حاده راطیمیکند پهبادمانند هواپیما عمل ممیند که میبایست در بین راه رادهائی انرا رصد میکرد مثلا ده پست رادری باید رصد میکرد- احتمال دارد یک پهباد کار الکترونیکی کرده است اخلال واباعث خاموش شدن رادارها شده است دقیقامرکزی زده شده است که قبلا شناسائی شده است که بیشترین حرارت را ایجاد کند وچون از این پالایشگاه سوختی جدید گرفته میشود که حرارت زیادی ایجاد میکند به سختی انرا خنک میکند وحرارت عناصر مهمرا ذوب میکند وپالایشگاه خوداش تبدیل به بمب میشود- وخطر تها برای عربستان نیست برای کویت وکشورهای دگر خلیج فارس هم است دراین محل درسال 2006 القاعده حمله کرده بود- کار شناسان ازجمله گروه مشاور درامر انرژی سازمان راپیبدان تعجب نکرده است ولی نامید است تعداد هشدار دهنده بسیارکم وضعیف عمل کرده است- واجازه داده است چنگال ها فرو بروند ومسئله مهم عربستان دارای مناطق ژئو پولتیک زیادی است- دفاع شهر ریاض هم مطرح است-کارشناسان معتقدهستند هیج جای امیدواری ورضایت وجودندارد- ارامکو درابوظبی هم مخزن های نفت دارد- اماربورس هرلحظه نوسان جدیدی رانشان میدهد- ودرحدود پنج درص قیمت بالارفته است احتمال زیادشدن هم هست- اسرائیل ادعا کرده است که به اسرائیل هم گویا ضربه وارد شده است-  


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99