سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اعراب جاهلی سه جا فقط خداوندمنان راندا میدادند- کی زمانی که دربیابان گم میشدند ودوم زمانی که کشتی درهم کوبیده میشد- سوم درعقبه- عقبه قله مرتفع کوهی است که یک قله کوچکتر جلوی انرا گرفته است-که قابل دیدن نیست ویا ابر ومه اجازه دیدن نمیدهد خداوند منان درقران از ضطلاح ما ادرک- بکاربرده است – مانند- ماادرک ما لیلته القدر وهم ئچنیم برای عقبه فرموده است حضرت استاد عظمت مرحوم ایتالله زبرجد رحمت الله علیه فرمودند این اصطلاح اولا سرنوشت انسان را خداوندمنان تعین میکند ودرثانی برای هرفرد فرق میکند- وحتی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نمیتواند تشخیص دهد مگر از طریق غیب- خداوندمنان دونوع امتحان دارد- برای مومنین وبرای کفار هرمومنی درصراط است ودر صرا یک خیابان خاص خود دارد درکناراین خیابان شیطان است که میخواهد اورااز این صراط خارج کند وبه دست انداز بنداز وعاقبت به پرتگاه سقوط دهد- اما کفار اول جاده برای انها پهن است وخداوندمنان حجت های خودرا میفرستند واگرقبول کردن به صراط بر میگردند واگر قبول نکردن به تپه میرسند که کمی مشکل دارد- وکم کم این تپه ضخرهای میشود بهقله بلند میسرو تا انکه به عقبه میرسد که به اندازه جای پا شتربین کوه ودره فضا است ساربان ها چشم شنتر رامیبستند وباراخالی میکردند وشتر رارد میکردند وپس از فرود درکوه درجای امن بار راسوار میکردند گاهی به خاطریخبندان وسیل تاشتر پا میگذاشت فروکش میکرد ویاسیل می امدیایخبندان بود وگاهی با اطراف کوه رابه اندازه لزوم بتراشند وگاهی شتر رم میکرد وساربان باشتر به پرتگاه میفتادند لذا درانجا خداوندمنان را خالصندا وصدا میکردند—دوم رقابت- درغرب رقابت اقتصادی است که رقیب را از صحنه پائین بکشند- دراسلام رقابت درارزش ها است هرفردی از نظر خداوندمنان درتمام ابعاد تعریف شده است ونقشی به او دراین دینا واگذار میشود ونقش اقتصادی هم دارد کمک به یگدیگر درامراقتصادی یک ارزش الهی است وخداوندمنان میفرمیادنترسید منازطریق خاص جبران میکنم که هرگز بفکرشمانمیرسید- اقتصادان های امریکا-فرمودند کشور ی دراقتصاد پیشرو میشود که درصنعن های تک جلو اشد صنعت پیشرفته .بسیار پیچیده- امادرامریکا این صنعت بعضی انها درکترین زمان سی سال است تاصدسال هم رخ میدهد لذا کسی زیاد دواطلب ندارد وجهان سوم قدرت خرید حتی کلاهای متوسط راندارندچه برسد که های تک بخرند-ودرنتجه کشورهای مانند روسیه چنین درهای تک جلومی افتند مابایدتاتکنولوژی سنگین به جهان سوم کمک کنیم تاانهابتواند محصلات های تک رابخرند ولی انگلیسی گفتند معلوم نیست از مابخرند پس تا انجا که امکان دارد-چپاول کنید- همین است اتفاقا عقب میروند زیرا به نقش خداوند منان وطرح های خداوند را نمی پذیرنند راه الهی تنها راه حل امکانپذیر است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99