سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- توجه به علم ودانش یکی از دغدغه های خداوندمنان است-درقران مجید خداوندمنا به پیامبر اکرمصلواته الله علیه میفرمیادشما عدد افرادی که برای سرپرستی حضرت مریم صلواته الله علیها کهیرسر ان رقابت میکردند درست نمیدانی _ ویا عدد سالهائیکه اصحاف کهف درخواب بودن بیان میکند- درفقه اسلامی عدد بسیارمهم است- دوم فهم استدلال که به قول خارجی هامیزان هوش –هوش استدلالی – وحافظه ایندو بسیارمهم هستند دانش اموزان به سه تقسیم میشوند- دانش اموزی که هوش استدلالی بسیاربالا دارد وحافظه بسیارقوی – اینها ایده ال وممتاز هستند دوم دانش اموزان باهوش استدلال متوسط وحافظه بسیارقوی اینها به دانشگاه راه میابند وحتی متوانند استادن بسیارخوبی شوندولی درتحقیقات سنگنین غالبا درجه دو هستند- وسوم دانش اموزان باهوش استدلالی بسیار قوی وحافظه متوسط روبه پائین درجهان سوم متاسفانه ضربه میخورند ودلی درغرب بخوبی از انهاحمایت میشود وه رهبری تحقیقات میرسند ولی تعدادی منشی برای کمک به انها تامدتی کار میکنند که جناب اقیا انیشتین جزو انهابود البته علت دیگری بیان کردن که کتب قوانین را اثبات نمیکرد وفقط بیان میکرد وکاربرد میگرفت وجناب اقای انیشتین وقت را درجهت درک اثبات قوانین میگذارند-در ایه ولایت کمالرا از نعمت جدا کرده است وانهم کمال دین خود علم موضوعیت دارد و-مستقل است-حضرت استاد معزز وعظمت جناب اقای ایت الله زبرجد رحمت الله علیه میفرمودند خداوندمنان- مجتهدین وعلمارا  سی هزار سال درقیامت نگه میدارد- اخراز همه به بهشت میروند دلیل ان این است از انها خداوندمنان سئوال میکند تک تک قوانین خودارا اثبات کنید وتمام کتب ودفتر ها وحافظه ایشان رافراهم میکند وهرکدام را که اثبات کردند درجه میدهد مثلا پانصد درجه هفتصد درجه وهزار وصد درجه بای انکه حلوات وشیزنی علم خودرا بچشند که بالاترین شیرنی در افرین گفتن الهی است گرچه ردنیا تاحدی مورد توجه مردم واقع میشوند وخداودمنان عنایتهای حاصی هم دردنیادارد امتحان بنظر حقیر بایداینطور باشد درغرب بزرگترین دانشمند دنیادر پنچاه سال پیش یک فرد-ازبک- بود- که یک جاسوس روسی انرا درغرب افشا کرد پدراش درازبکستان یک بقال معمولی بوده است وایشان درشوروی سازنده بمب اتمی وهیدرژنی که بهمیزان هشتاد درصد انرا بعده داشته است ودرتمام علوم پیشتاز بوده است وبه بیست وپنچ زبانمسلط بوده است وشاعراول روسیه است ولی شوروی بههیچ وجه اجازه ملاقتا با ایشانرا نداد ولی پسرش هم نابغه بود وبه انگلیسی ها اجازه داد که از داخل یک اطاق در پارک ایشان رارصد کند ایشان واردپارک شد دریک جا ی منزوی اول بایم قوطی سیاه بیست سانتیمتریکه با فعل وانفعلات شمییائیی حرارات ایجاد میکرد چائی وغذا درست کرد – وسپس با یک دستگاه برش وصاف کن برقی درروی یک ضخره وگل ورنگ عکس خانم خودرا حک کرد که بعدا که ایشان رفت وانرا نگاه کردن نبوغ بی حد ایشان مشخص شد ویک طومار بزرگ کهبه درخت اویزان کرده بود یک زبانرا داشت یادمیگرفت- سئوال اینجا است ایا این دغدغه کشورازبکستا ن دارد ویاندازد وچر در پروش دانشمند شهرتی ندارد وهم چنین داغستان روزی درمحشر باید جواب بدهند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99