سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریت شخصی است- ایا باید به اینده امیدوار بود یانه بود بحثی بی بی سی مطرح کرده است- همیشه درطول تاریخ بدبینی حاکم بوده است ولی درعمل پیشرفت وامیدبوجود امده است- حضرت استاد معزز ایتالله دکتر مرتضی مطهری علیه السلام همین موضوع که بایدخوش بین باشیم یابدبین مورد چالش قرارداده است ایشان میفرماید قران مجید بیان میکند که اول اسمان اول را خداوندبوجوداورد-درتفسیر اشتباه کردن تصور کردن اسمان اول یعنی اسمان زمین نه اسمان کلی- زمین اسمان هفتم براساس تحقیقات شده مقدارانرا اندازه گرفته است اسمان هفتم باز براساس دانشمندان مدت های زیادی که اندازه گرفته شده است- کهمداوم زیادمیشود تعین کردند تا نژاد انسان بوجود امده استومدتی حدس زدمیشود کهخورشیدعمل کند انراهم حدس زدند به این نتجه رسیده است که- طول عمر موثر زمین   دونیم درصد کل زمان خلقت هستی مادی خواهد بود ایا خداوند علیم وحکیم اینمقدارزمان را صبر میکند ومیگذارد بشر تاحمف با بمب اتمی انرانابود کند ویا بشر درطول زندگانی تاروزی که تعین شده است لنگ باشد؟؟خداوندمنان تمام صنعت انسانرا به خودنسبت داده است- اروزه یک شعار است هر طرح مفید روزی اگر تلاش شود محیط انرا خواهدساخت- اینامر درطول تاریخ تحقق پیدا کرده است انسان ذاتی تنبل نیست ولی از تنبلی خوشش میاید ولی درحدیث است خوداوندمنان انرابصورتی جبری درمیاورد وشرایطرا به اوالهام میکندمجبور میشود که تنبلی را کنار بگذارد- از امام موسی بن جعفر علیه السلام سئوال شد که شرایط برای بدست اوردن حکومت دارد اسان میشود شما حاضربه انقلاب هستید امام علیه السلام فرمودند خیر-دلیل اش ان است که ماباید زحمات زیادیبکشیم وعبات وتفریح بهحداقل برسد شبانه روز کار کینم هرروز نق میزنند کم است وبعد شیاطین مردم رافریب میدهد وکودتا میکنند ولی امروز این شیطانین چهازراه حلال وچهازراحرام برای شمادنیا رافراهم کردند وهرکس بخواهد مخالفت کند سربنیست میکنند ولی ما چنین نخواهیم کرد وحکومت رارها میکنیم وفرصتی است برای مطالعه وعبادت واسایش – باز یک کلمه در قران اشتباه تفسیر کردند وان نیست که خداوندمنان درقران میفرمیاد ما نسلها راعوض مکنم هرنسلی مدتی خواهدبود عرب درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسل را به معنای فکر گرفته است-نه نژاد- خداوند منان مانند اداره اب درحال تفیه است وگوارا کردن ان اگر بد باشد زمانی دارد ونسل اینده طرز دیگری فکر میکند وباز ان نسل ازمایش پس میدهد واگرنسل خوب باش تفکر کمال بیشتری پیدا میکند باز نسل تغیر میکند پس جای امیدواری ات درحدیث از امامسجادعلیه السلام فرمودندمداوم از زمین کفر کم میشودمنظور تغیر کفر است که سرانجام به ایمان میرسد باز ازحضرت سجاد علیه السلام افرادناباب سئوال کردند پس روزی ایمانحاک میشود ایشانباز فرمودندپس ازمدتی از سرزمین ایمانهم کاسته میشود که دومی تقیه است پس ناامیدی معنا نمیدهد درگذشته تغیرات فکری مردمان از دیگران کم استفاده میکردند وتعصب دائمی بود وبیشترجنبه تکنولوژیمطرح بود ولی امروزه تفکر هم بسیارمهم شده است مثال ساختن کهاگر روزی درقطب جنوب مردمان زندگتنی کنند افکارانها درمردمان قطب شمال پیدا میشود چندی پیش باتبلت خودم کار میکردم یک نرم افزاری ظاهر شد- نوشت اگر شما این نرم افزار سوارکنید کسانی که مخفیانه از مطالب شمااستفاده میکنند عکس انها ظهر میشودبرای تبلیغ کلیک کنید ومن کلیک کردم با کمال تعجب تمام افراد خارجی بودن ومن تعجب کردم که من بفارسی مینویسیم اینها باکدام ترفندانرا مطالعه میکنند بیان میکردند که یک دانشمندلهستانی مقاله نوشته است که از تقیه ایرانیان که انرا معادل ریا؟؟ میدادند استفاده کرده است ومنظور این است کهعلما ومردم ایران همیشه خودرا طرفدار رژِیم میداند- اما واقعیت هر دیکتاتوری که سرکاربیاد ومثلا در بالاترین طبقه برج باشد نمیداند که اساس این برج بر اجرهای اولیه است این عقاید اسلامی بعنوان مثال کم کم بر روی مردم وطرفدارن حکومت اثر میگذارد واین اجرها بترتیب شل میشوند یک دفعه مانندجنگ جهانی دوم هیچکس حتی ارتش از رضاشاه حمایت نکرد حضرت علی علیه السلام که به کوفه امدند بعنوان خلیفه چهارم بودند نه امام اول بعدها کوفه شیعه برتری پیدا کرد وامام علی علیه السلام شد امام اول وبردارن سنی ازکوفه بععل مختلف مهاجرت کردند این چگونه شد درست ماندموج دریا که ساحل رامیخورند- پس جای امیداری است ولی جای تنبلی نیست ونمیتواند باشد انشاالله همه چیز مطابق میل الهی درست شود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99