سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا ت شخصی است-جناب اقای دارابی من دراینترنت مطال بدرد بخوری درباره اقای کاظم دارابی پیدا نکردمگرچه هنوز بسیار جستجونکردم بعضی ها ایشان را پیام سرگشاده ایران به المان تجزیه ونحلیل کردند-نکتهاول این است که ایشان هم دانشجو بوده است وهم تجارت میکرده است این یک نشانه ماموربودن استمیبایست دررستورانها وغیره کار میکرده است گرچه زمان اتفاق درقهوه خانه میکنوس ایشان چهار صد کیلومتر دورتربوده است ولی عکسی از ایشان با اندونفر افرادلبنانی که درقتل قاسملو وشرف افکندی وجود داشته است- میابیست یکخانه نزدیک فرودگاه کرایه میکردند درانجا چندبار جلسه میگذاشتند دفعه اخر پس از قتل سریع با هواپیما خارج میشدند- اقای قاسملو ازنظر من یک کافرحربی احمق بوده است که قتل اش واجب بوده است ازانیکه ایشان همسود به انگلستان میرسانده وهم به شوروی هردوهم باهم مصالحه کرده بودند درایان مانند دکتر باهری – کهخوب رل بازی کرد روسها وحزب توده را گول زد واطلاعات انهارابه انگلستان فرستاد وبعدا کشف شد که توده نفتی است که درحقیقت بنفع انگلستان کار میکند ومدتی هم باصدام بود ومدتی هم چون صدام ازاو نیور میخواست وبهاونداد تاحدی سرکوب شد وبه کمک – وروسها مسئله فیصل پیدا کرد- ودرزمان شاه کوچکترین اقدامی نداشت مگرانکه وضع رژیم درداخل کمی خراب شود وانها یک اتش بازی راه بیاندازند زمانی که من درمرکز زرهی بودم دختر همسایه ما ماشین نویش مرکز زرهی بود وبا سرویس باهممیرفتیم بسیارمواقع پدرمن که استادزبان انگلیسی دردانشگا شیراز بود من را زودتر باماشین خودمان میبرد وایشان هم سوار میکرد وتوی راه مدوام سفارش میکرد که این ها زرنگ وزیرک هستندکاری کارستان نکنی- وبعضی مواقه انها به خانه دعوت میکرد ودرباره من سئوالدربین انها فردی قدبلند وانگلیسی خوب بلدبود وپدرم باوجودانکه من کمی دوربودم با ایشانبه انگلیسی باضربالمثل زیادصحبت میکرد ایشان زود یک خندهبچه گانه معصوم میکرد وبعد بشدت با یک ژست ساده یک شمر میشد وبه انگلیسی میگفت ما که ساده لوح نیستیم حواس بخوبی جمع است ولی همه تعریف میکردندکه فردی سالم است- وگاهی من سرویس نگه میداشتم ان خانم بیاید وایشان روزی فرمودندشمابروید من تادیروقت بایدباشممدتها گذشت من گفتم فضولی نباشد خبری مهمی شده است ایان بهمن گفتندانگلستان اسمامی افسران عراقی مراکز اطلاعاتی وغیره وهمه چیز برای نوشته وترجمه شده است .بایدکار ی خاص روی ان انجام دهیم- اینکه دیپلمات امریکائی گفته است بودن ایران سیاستمادرخلیج ناقص است همین است که اگر عراق سرکشی کرد توسط ایران رام شودوبالعکس دوطرف داشته باشد وزمانی ایشان فرمودنداسامی کرده است بخصوص قاسملو منافقیم کردها یممخالف صدام قتل عام کردند وحت یبچه های زیرخاک کردند عکس انهاست ولی کاری به قاسملو نداشتند ودیروز باکمال وقاحت خانم رجوی گفته است ایران کردهارا میکشد-وایشان به سمت امریکا کشیده شد اگرایشان ضد امریکا بود جرئت نمیکرد که به المان برود واین المانی که ادعای حقوق بشر داراد باید ایشان تسلیم ایران میکرد که بخ جنایت هائی کرده است پاخ دهد نوبت همگی انها دراینده خداوندمنان رسیدگی خواهدکرد انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99