سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- حرمت زنان-در اسلام بعضی محدودیت برای حفظ حرمت زنان است- اگر مردی دربیرون خلاف کند ودربیرون شلاق بخورد خانواده ازهم نمیپاشد ومیگویند حق اش بود- ولی اگر خانم خوانده دربیرون شلاق بخوردیاخانواده ازهم میپاشد ویافرزندان ضد حکومت میشوند-درانگلستان تصویب شد که مردان درهوای گرم میتوانند بدون پیراهن وبایک شورت بیرون بیایند وسر کارهای فنی بروند زنانهم این امر را طلب نهضت به اغنگلیسی تاپ لس یعنی بودن بالاپوش وسر کارامدند وخیلی زود انرا برچیدند چرا برای انکه هم مردان وهم زنان به شمایل خانم ها حساس هستند- درامریکا لاتین امروزه زمانی که اب دربهار بسیارفراوان میشود زنان کاملا پوشیده سر چشمهای میروند وستایش خداوندمنان میکنند وازمردی خبری نیست یک سنتی در اسیا است اتشی زیاد درست میکند- قبلا میزان زیاد خاکستر کنار اتش قرار دادن وداخل خاکستر سیب زمینی است هرمردی برودیک سیب زمینی بردارد این روزی اش دراینده زیادمیشود فقط مخصوص مردان اسن زنان تشویق کننده است وهرکس برداشت اگر مجردباشد احتمال دارد زوجه خود را انجا پیدا کند درشوروی زنان نقش زیادی پیدا کردندمانندمردان اول درپلیت پور یعنی هیت صدرعالی درحزب نصف زنان بودندونصف مردان کم کم زن ها کم شدند یک خانمی ماند که منشی جلسه بود وگزارش ان گروه را تنظیم میکرد واین خانم درداخل شوروی به یتیم خانه ها ومدارس وکودکستان هاسرکشی میکرد درامریکا یک خانم هرپچیشه معروفی میگوید درنوجوانی تنها رویای من این بود زنان حق مساوی بامردان پیدا کند به همین علت سینما بهترین موقعیت بود ولی مداوم نقشی که من اصلا دوست نداشتم به من میدادنندمثلا دریک شرکت معظم یک فرد اختلاس کرده است ویک وکیل جوانی استخدام شده است که فرد را کشف کند همین که ریس شرکت فهمیده است کهفرد اختلاس کننده دوست صمیمی ایشان است ازمن منشی شرکت میخواهد با دلربائی این وکیل گول بزند واوراراضی کند کهان فرد را لو ندهد وهرچه من میگویم پس چه زمانی نقش واقعی به من میدهید همهاش میگوید حرف گوش کن هنوز نوبت اش نرسیده است- درارتش امریکا رشته های زیادی درباره ارتش وجود دارد – ارتش وسیاست ارتش وگنگره ووافراد زیادی ازارتشیان دراین رشته به درجه دکتری میرسند قبلا زنان دراتش امریکا زیادبودند وحتی درسطح تاکیکهای نظامی به مقام سرلشگری رسیدهبودندکم کم رشته های انهاپزشکی- روانشناسی است وغیره اقایان زیاد ایراد گرفتندودراین موارد کتاب زیادنوشتند ولی یک خانم ارتشی نگفته است چرا یتیم خانه های یمن رابمباران میکنید-؟؟ وحال زنان اجبارا به سمت سیاسی شدن میروند ودارند انها ندیده میگیرند جالب درانتخابات کاندیدهای جدید امریکا یمخانم خانم رایان با چندمرد درحال رقابت است واحتمال انتخاب دارد درمناظر جدیداقای سندرزبشدت عصبانی شد وازکوره در رفت وگفت مشکلات امریکا مال مهاجرین نیست مال ما سیاست مداران است اقایاترامپ دقیقاکاراقای هیتلر را میکند که گناه شکستهای امریکا مال غیرسفیدپوستان است که اقی هیتلر به گردن یهودیان وغیراریاوی انداخت همین کارامروز به گردن مهاجرین وغیرسفیدپوستان است واقایان نمیداندکه خداوند انسان راخر وگاو خلق نکرده است روزی مسئله روشن میشود یک روز ماتوسط معاون محترم اموزش وپرورش که جوانی انقلابی وزندان رفته بود خدمت حضرت ایت الله مجاهد ومعلم اخلاق حضرت ایت الله سیدعبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه رفتیم- ایشان سئوال کردندانگیز دانش اموزان برای مطالب اسلامی چگونه است-؟ ایشان فرمودندما سزمانی فرهنگی درست کردیم سینماداردتاتردارد وکتاب درمدارس پخش میکینم ولی درکل استقبال انچنانی نمیشود فرمودند بیادشما اول سئوالاتی درذهن انها بکنی تا برای انها سئوا ل ایجادنشود بدنبال مطالعه نمیروند- بعدمتوجه شدم- انقلابیون مسائلی ایجاد میکنند وسئوالاتی مطرح میکنند وشاه یاجواب نمیدهد ویا یک جواب بیجهتی میدهد برای مردم سئوال مطرح میشودبینخودمردم موضوع چیست یک جواب میدهند که این جواب تاحدی دقیق است حضرت ایت الله شهید مجاهد معلم اخلاق رحمت الله علیه انرازیربنا میکندیک روبنا میسازد وبعدمیگوید شاه بام مردم لج باز ی نکن یک جنابی معلم بود نمام مبارک ایشان اقای شعله درضمن وکیل دادگستری بود من ازنزد سرگروه می امدم ایشان باکسی تصور میکنم درامریکتا بودسئوالاتی میکرد ایشانفرمودندجریان ما درست مانند امام کاظم علیه السلام با هارون الرشید است که چه القابی انها داشتند اخراش چه شد من جریان به جناب اقیشعله گفتم و-وگفتم مثل ان است که شاه جواب مار ازروی لجبازی برای شدت داده قدرت خوداش میدهد ایشان گفت اگراینچنین باشد سرانجام جواب لجبازی شاه انقلاب است وداردبه این پرتگاه نزدیک میشود شاه نمیدانست که سئوال درذهن مردم بوجودمیاید وباید جواب این مردم را منطقی بدهد به همین علت حضرت معارعظیم الشان انقلاب رحمت الله علیه برنده شد وبه همین علت اقای ترامپ سرانجام شکست میخورد حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم—درصحن مسجد تشریف داشتند وبا اصحاب جلسه داشتند از داخل خانه کسی امد وگفت خانم هائی درخانه منتظر شما هستند وایشان صلواته الله علیه واله والسلم- وارد خانه شدند خانمی به نمایندگی زنان از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- سئوال کردندشما ثواب مردان را بیان کردید ولی از ثواب خانم ها چیزی نگفتید- پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم خیلی بیشاز حد خوشحال شد وفرمودند عجب شمابرای حق خودامدید؟؟ زنان مایل بودندانهاهم درجبهه جنگ شرکت کنند وشهید شوند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ان حق مردان است اگر شما یک لیوان اببدست مردخانواده بدهید اجر شهید دارد اگربچه دار شوید تمام گناه هان قبلی شما بخشیده میشد هرقطره شیری کهبه بچه میدهید اجر ازاد کردن یک فرد از قبیله حضرت اسماعیلیکه دراسارت باشد وازاد شود داریدواگر سختی بعضی فرمانهای مردان وزن گرفتن انان وداشت حجاب وتحمل بعضی ناروائی ها مرردان را تحمل کگنید تمام گناهان قبل وبعدشما امرزیده میشود اای راضی شدید گفتندبله راضی شدیم وحضرت باز گشت فرمودندامروز زنی دیدم که ازتماممردان شما درعقل بالاتر بود- پس مسئله حرمت است نه محدودیت بی جهت این امر غرب درک نمیکند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99