سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- نیم نگاهی به سوره بقره- سوره بقره اغاز اش بعد از بسم الله الرحمن الرحیم- که درک ان بسیار کلیدی مهم است زیرا یک نکته مهم این است حکمت هایالهی یا سخت میدانند ویا غیرممکن ویا اعوذبالله غلط میدانند- الم که جزوه حروف مقطعه است بحث های فراوان دارد به نظر حقیر میتواند کلمات کلیدی که با این سه حرف تشکیل میشود مورد توجه قرار داد-سه اصطلاح بسیار مهم است ایمان – تقوا –یقین- ایمان برتر ودرجه بالاتر از یقین است یقین درجه عقلانی است- مثلا انسان درخانه است برق میرود یک صدا از خارج می اید انسان تصور میکند این صدا ازداخل است –و- وحشت میکند- درحالیکه عقل انرا تکذیب میکند ارامشی که بعداز عقل بوجوداید فرض کنید هواپیما از تهران به شیراز میرود فردی میگوید من دودی دیدم از موتور چپ بیرن میامد افراد باور نمیکند تا خلیان جریان میگوید موتورلتش گرفت وخاموش شد وما به راه خود ادامه میدهیم فردی مگوید دراه مشهد همین اتفاق افتاد ولی بعداز مدتی هرودذموتور اتش گرفت ولی ما نزدیک فرودگاه بودیم ولی خانم مهماندار میفرمایند اگر خطری داشت ه.اپیما برمیگشت ماکه مسافتی نرفتیم- خوب عده ارامش پیدا میکنند- خداوندمنان میفرماید بعدازانکه فهمیدید که قران –وحی- است دیگر جای شک نیست باید به ارامش برسید- لذا وحی اول دلیل عقلانی میخواهد سپس ایمان یعنی ازته قلب به ارامش برسید- جالب است که هدایت برای تقوا داران –متقین- ارزش دارد چرا برای انکه احکام الهی مقداری دراوائل سخت است هرکار سخت ولومنطقی باشد بسیاری از افراد شانه اززیر بار مسئولیت وعمل خالی میکند ایه ای درقران است تصور میکنم درسوره شعرا است میفرماید قریب به این مطلب شما خانم ها به حق وحقوق تکلیف خود پذیرا باشید مردان کار سختری دارند وحقوق بیشتری دارنذد این یک اصل مدیریت است یک ناخدای کشتی مسئولیت بیشتریدارزذ وتکالیف بیشتری دارد پس حق بیشتری دارد درغرب دقیقا این واقعه رخ میدهد ولی شیطنت میکنند که جریان اش رابیان خواهم کرد قران میفرماید به غیب که یک مرد اصلی ان –وحی است ایمان بیاورید- دوعمل سخت راهم بیان میکند کهانرا انجام دهید- یکی نماز خواندن ودیگری بخشش کردن- برای هردو درقران مجید مشکین خواستند سر خداوندمنان کلاه بگذارند- اول گفتند اگرخداوندمنان میخواست ماهم مانندشما ایمان میاوردیم یغنی خدا نخواسته است ووم میگفتند اگرفقرا خداوندمنان میخواست مانندما ثروتمند میشدند اینجا مخواهد کلاه سر خداوندمنان بگذارد- همانطور که شیطان گفتن کهخداوندمنان –منر فریب دادید- منهم تلافی میکنم—اما خداوند منان برای اخرت فرمودند به ان یقین داشته باشید چرا ایمان نیست برای انکه همه از قیامت میترسندارامشی نیست گرچه از جهت عقلانی بسیارخوب است امادرباره کفار میفرماید انها چه بترسانی وچه نترسانی ایمان نمی اورد نمونه یهودیان خدمت پیامبر خود رسیدند وگفتند جالوت م به سرزمین ما یورش- میاورد—وشخصی معین کن که ما درتحت فرمان ایشان بجنگیم وقتیکه حضرت رحمت الله علیه انتخاب شد چون چوپان زاده بودمیخواستند قبول نکنند وکسرشان میداستند به هرحال حرکت کردند به رودخانه ای رسیدند حضرت طالوت علیه السلام فرمودند یک امتحان درراه است وان از اب رودخانه نخورید یا کم بخورید اگرزیادبخورید فشل میشوید سست میشوید نکته بیار زیبائی است جنگ مرد جنگی میخواهد وبا ایمان شدید انها برای جنگیدن خطرناک هستند قران میفرماید ما گذاشتیم منافقین بهانه بیاورند ونیایند واگر میامودند مسائل میساختند لذا پیروزی در دست خداوندمنان است عددان چنان سرنوشت ساز نیست- وازاب خوردند که شرابی ناب بود وگفتند ما نمی ایم عقل انها بیاکرد که باید جنگید ولی هوای نفس گفت بمان لذا ایمان مطرح است که ضد عقل میشود قران نمی گوید که کفار عقل انهانمی رسید میفماید ایمن نمیاورنند یعنی لذت وهوای نفس برتراز عقل است واینرا قران بی شعوری وشیطنت میگوید دلیل ان مرض روحی است شهوت که به طغیان رسید مرض روانی است- واین طغیان عین سلامت وکمال ونجات بخش وپیشرفت دهند وغیره میدانند یک زمان است کسی منافق میشود که جان ومال خودرا نجات دهد چون مجبور است درمیان مسلمانان زندگانی کند این موضوع زیادمهم نیست باید گفت بجهنم- اما زمانی فرد منافق میخواهد ریشه دین رابزند اینجا خطرناک است قران میفرماید اول که شما فرد را شناسئی کردید از طریق عقل با ایشان چالشکنید اگر نپذیرفتند صبر کنید تافسادانهامشخص شود وازانها دلیل بخواهید ومطالب بسیار احمقانه میگویند که غالبا نقل قول گذشتگان احمق است یک نمونه من بیاورم- درامریکا یگ روهی تشکیلاتی درست کردن که بیشتر دانشجو هستند بنام نایاک- خواستند یک را سومی بین مسلمانان انقلابی ومخالفین درست کنند ونمی دانند دو را بیشترنیست راه سومی هم اگرباشدعلط است- درعصر جاهلیت یک شاهراه بود که به ان صراط میگفتند میگفتند هرکس در صراط نباشد به هلاکت میرسد واز محل خود لگر درکنار صراط نبود میبایست خودرا به صرا ط برسانند به ان سبیل میگفتند قران مجید فردی که درصراط است میپذیرد این فرد مومن است وفردی که در سبیل است به شرطی به سمت صراط برود درحالت نیمه روشنائی ونیمه تاریکی است ان فردمسلمان است وخداوندمنان اورا برای رسیدن به صراط کمک ویاری میرساند وخط های دگر که ریشه شیطنت دارد به پرتگاه میرسد ایت گروخ نایاک هم خرده به حکومت ایران میگیرد وهم به غرب ومعتقد است که ردم طرفدارز حکومت هستند وسپاه مردمی است پس بایدازدرمسالمت وارد شد وبیشتر به غرب اخیرا میتازد که ردم تحت فشار غیر منطقی قرار داده است بسباری از الیت های نفوذی امریکا درغرب ازانه پشیبانی میکردند اخیرابرعلیه انها درشهر واشنگتن متینگ دادند ومنکر بیانات خود شدند درحالیکه بسیاری از مردم غرب وحتی رسانه ها وبالاخص اسرائیل مطالبی عمیقترازانها زدند این شیطنت است جناب اقای ترامپ وقتیکه جریان بیستدوم بهمن رادید تحریمهای زیاای رابوجود اورد وگفت ملت اراین همگی تروریست هستند--


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99