سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است ایران در منطقه نقش دیلم یان به مراتب بهتر بازی میکند ودرمنطقه تنها نیست وهلال شیعه هم پرچم ایدولوژِکی اسلامی وهم ندای وحدت امت وپیشبرد اقتصادی   رهبری میکند ودیگر خاور میانه کنیزی نیست که دنبال ارباب قدرتمند و پول دار بگردد بلکه خود میخواهد ارباب شود- تمام ایدولوژِ های غربی درخاور میانه وحتی درکشورهای خودشان قفل کردند ودرحال ذوب شدن هستند حتی مردم را رها کردند وبدنبال منافع مافیا هستند- وحفره ها درانها بوجود می اید کهقادر به پر کردن انها نیستند امریکا نمیتواند درمنطقه نفش عثمانیان ویا مغول هارابازی کند ونمیتواند خاورمیانه قطعه قطعه –کند لذا به ایران نیازمند است که خاور میانه برای انها رام کند وغرب تنها یبک هدف دارد که دست به چپاول بزند- وحیله انها برای کشورها دیگر رنگ ندارد – روسیه با ایدولوژِی مسیحی وارد خاور میانه شده است- وچین با وحدت کمونیست ومذهب درحال دوری از امریکا است- رشد سرمایه داری امریکا از 52% به دویست درصدی رسیده است درحالیکه طبقه متوسط تنها میتواند شناور در دریا باشد—در گذشته اگر ریس جمهور سروصدا میکرد گنگره ساکت بود واگر گنگره سروصدا مبکرد ریس جمهور ساکت بود حال هردوبرخلاف هم به صدا درامدند وطبل شکست بهصدا درامده است- وفاصله طبقاتی درغرب درحال –گسترش است وتنها صدهای تبلغاتی ودور زدن دمکراسی وحوق بشر مطرح است که کم کم مردم درحال خسته شده هستند وراه چاری به تغیرات حکومت هاندارند- ونجات بخشی هم وجودندارد و- حباب ها که مدتی مخفی شده اند درحال خارج شدن هستند- سیاست بازی محور اندیشه سیاسی است- ونسل اینده خاور میانه سونامی خطرناکی برای غرب است وابرقدرتی غرب را چون کوه یخ دراب مذاب خواهد کرد- وبه مراتب ویتنامی عظیم تر رابوجود خواهد اورد- امروزه به چای خمپاره وتوپ – وموشک وپهباد است- ومداوم باتهدیدات غرب موشکاهای قویتر ظهور وبروز پیدا میکند- والیگارشی خاورمیانه به سرپرستی اسلام عزیردرحال شکل گرفتن است واقع بینی جهانی را دیگر امریکا نمیتواندمصادره کند- غرب دنبال سو استفاده درحال است نیروی کارامد بومی ندارد گرچه درغرب گروهک هائی با ایدولوژی های رنگارنگ ساخته – است هرگز انها را بقدرت نخواهد رساندذ که بزودی انها تغیر عقیبده دهند بلکه سیاهی لشگری است که وانود شود غرب به دمکراسی اعتقاد دارد بهترین نیروی غرب خاندان پهلوی است که ساکت هستند تاغ دیگران کار برای انهادرست کند وسپس انهابا یک چرخش کار پدران خودرا تکرا کنند واگر گروه ها شکست خوردند انها پاک ومطهر باقی بمانند تعجب میکنم که بعضی الیت ها تنهانیروی کار امد را اقای بخیار بخت برگشته می شناسند ونشا ن میدهد هنوز طفل راه هستند زیرا بختیار می بایست باقم اتئلاف کند ونماز جمعه بوجود اورد وارتش وادار کند که درنماز شرکت کند وامام علیه السلا م رایزوله کند- وجلوی حماقت گارد جاویدان رابگیرد بلکه دم از اسلام ناب محمدی بزنند بدنبال باز ی سازی امریکائی ها رفت وتشخیص نداد که بازنده هستند گرچه دم از لیبرالیسمزد ولی روزنامه ها سانوسر کرد- وحماقت بسیارزیادی کههیچگونه با مرامی هم ادعا کردندنداشتند-


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99