سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

  بسم الله الرحمن الرحیم—لغات انگیسی که ریشه عربی دارد- ادمیرال= امیر البحر- ادوب به معنیای خشت ازکلمه اسپانیائی": ادوبار:" از کلمه عربی": اتوب":-الکوو- از لغت اسپانیانی": الکوبا": از لغت القبه به معنای طاق ویا پستو – الفاالفا- که ار لغا اسپانیائی گرفته شده است که عربی ان لغت الفا-سافاسا یک درختچه که بابرگهای بسیار زیاد جدا ازهم وبا گل بنفشه که خوراک جیوانات است- الکالی-یک ماده شیمیائی که درفعل انفعالات با اسید نمک میدهد که محلول انان با":پ هاش:" بیش از هفت است زمانی که در اب حل نشده باشد که از خاکستر گیاهان زیادی بدست میاید از جمله علف های شور بیورازیانه ابی وگیاهان شور مردابی واز لغت عربی ": القلی ":املقم-ترکیب چند چیز همان :"الملقمه:" عربی است که فبلاز انکه به انکلیسی رود به یونان میرود ومیشوداملااقما- ارسنال امروزه به معنای مجموعه اسلحه میباشد ولی درزمان قدیم یا از طریق فرانسه ویا ایتالیا امده است به معنای لنگرگاه وتعمیر کشتی بوده است واز زبان عربی دار صیناع به معنای صنتعت وهنر میباشد- ارسنیک یک ماده بسیار سمی است که از لغت عربی الزرنیق که یک ماده زرد رنگ میباشد که ریشهان فارسی از کلمه زرگولد بوده است- ارتی سوک کهدر فارسی به ان گنگر فرنگی گفته میشود از لغت عربی ال کارسوفا گرفته شده است کاروب- درختی است در اورپای جنوبی که یکمیوه قهوهای سیر دارد وچناچه ازان پودر بسازند طعم شکلات میدهد وانگلیسی هانرا از فرانسه گرفتند ودر زمان قرون وسطی به ان :"کاروبیا:" گفته میشده است که از لغت کاروبیا عربی گرفته شده است کلمه چگ به معنای منع کردن جلوگیری کردن ومقابله کردن ودر شطرنج بهممعنای کیشدادن است وهمچنین به معنای فریادزدن واظهار تعجب کردن است این لغت از زبان عربی وارد شده است که ریشهاش فارسی ولغت شاه است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99