سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم نیم نگاهی به ام طاووس بهشت بخش ششم-پادوکوس ظالمین این نام خانم استاد انگلیسی در دانشگاه لندن به انه داده است- این پادوکس علت وجودی نشکیل ان اسن که هم خداوند را میخواهد وهم خرما واین اصطاح که یک ا صطلاح عربی است شهرت چهانی پیدا کرده است مقدمه اولتا امروز اساس پیشرفت تمام فرقه ها ترس یوده است وامروزه اساس پیشرفت غرب هن ترس است ولی درک ان کمی تعمق میخواهد- دراخر زمان ابر قدرتها دارای اقماری بدرد بخور نبیستند امروزه درقاره امریکا لبیرالزیم دمکراسی کشورها که روز عبد وعبید امریکا بودند ویبله انان بود امروزه قوی تر از کمونیست درچالش باا مریکا هستند گرچه امروز امریکا هرسه ماه تمام تجیهزات هواپیماهای چنگی را ارتقا میدهد وهردوسال مدل جدید را ارائه میدهد در چین کمونیست هم روی بخشی از یک اسلحه درجدودپنچاه هزار دکتری در سطح هوش فوقالعاده دارند کار میکنند دلیل ضعف اقتصادیامریکا را مشخص میکند جناب ریگان رئیس جمهور سابق امریکا از تروتمندان جهان میخواهد در یک گرد همائی که در امریکا خانه سازی کنند دلیل اش مشخص است که امریکا نیازی به دیگران درخانه سازی ندارد ولی دیگر نمیتواند پول چاپ کند ومالیات راضافه کند وقیمت نفت را بالا ببرد ودارد را گران تر کند ویا باید مکزیک را ازدست بدهدا که ظربه سختی است ویا باید بسیاری ازا مریکائی رافدا کند در دانشگاه لندن روزی استادی به من گفت که نجات انگلستان در ارزان کردن نفت است وبرای شاه بی خیال شما نجات در گران کردن نفت است ولی سرانجام پاردوکس به نفع انگلستان تمام خواهد شد امریکادی نفت به خاطر گران کردن ولی بعلت عدم مدیریت وضع بدتر شد درست در زمان متوکل علیه العنت الی ابدخراج وباج نجومی کشورهای اسلامی ایجاد فقر کرد درپایتخت زیرا پول برای مصالح کاخ سازی میدادند قیمت مصالح گران شد ومزد بالدی به گارگران ساختمانی میدادند قیمت خانه بالارفت تمام فرق اسلامی اورا ظالم نامیدند وهمه رذوسای مذاهب اسلامی ودانشمندان انان در حبس بودند وحشتی درارتش ایجادشد که سرانجام کار خوداش کرد برای نجات متوکل به اینفکر افتادند که گروهی ار معتمدان راجمع کنند ودرجلوی ایشان متوکل استخاره بگیرد وچانچه خوب امد مسئه حل شود وچند بار استخاره کردند همه بد امد خواستند باز میگرنند گفتند قران مسخره میشود وایشان هم قران را تیر باران کرد ومسلم است با حدیث چه میکرد هرطوردلش میخواست فتوا میداد وبعد بحث خواهم کردتمام فرق اسلامی بیشترانها هم همین روش را دنباله کردهاند بهبیانات حسن صباح مراجعه کنید واکثر صوفیان تا شیخیخ ووبهائیت ووهابیت وتمام فرق اسلامی نوساز انگلیسی شبه قاره هند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99