سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است امروزه پیدا کردن سایت انگلیسی رسانه های کشورونزوئلا بسیار مشکل شده است وهرچه است سایت های متعلق به امریکا ویا ونزوئلادرامریکا است مردم ونزوئلا یکی ازباتمدن ترین کشورهای امریکای لاتین هستند که نشان ان این است که به سمت کمونیست نرفتند- ولی بعلت قلت جمعیت به خودکفائی روی نیاورده بودند که امرزئه با وضع بسیار دشواری روبرو هستند وتنها مرفعین بیدرد طرفدار امریکا است- درمحل سوق الجیشی بسیارمهمی هم قراردارند ه ناوگان های نظامی ونزوئلا میتواندموشک به سمت فلوریدا پرتاب کنند این کشور باوجود نفت به سختی میتواند نفت را به سرتاسر کشور برساند بربعضی نظریات امریکا قبول کرده بود که ونزوئلاچاره ای جز سوسیالیست ندارد وحتی امروزه طرفداران اقی ترامپ میگویند که اگرحکومت بدست دمکرات ها افتاد کشوربه سمت سویلیست ونزوئلائی خواهد رفت طبق نظر یک خانم کارشناس ونزوئلائی که پرس توی ما بخوبی درباره ونزوئلابرنامه تهیه میکند مطلب جدید میگوید کهامروزه دیگردوران رهبران تنها به سرامده است که باتغیر رهبران حکومت تغیر کند امروزه دروان رهبر ومردم است لذا امریکامیخواهد بین مردم اختلاف ایجاد کند درتظاهرات جدید مردم ونزوئلا فریادزدند مردم ونزوئلا دعوا وتخاصم نمیخواهند جدید درک کردن اقای ترامپ میخواهد برخلاف سنت قبل که قیافه ارام وصلح طلب میگرفت ایشان بدنبال ان است که جائی بقول ایشان داردبحران میسازد وایشان سیاست سریع برای خاموش کردن واردعمل میشود لذا ازقاتلین درجهت خود دفاعذمیکند که یک استاددانشگاه هاروارد فرموده است که خانم نانسی پلسی ریس دمگرات ها میخواهد اقای ترامپ با قاتلین از صحنه فرار کنند- یک اقای سیاه پوست درتظاهرات اخیر فرمودند ریس جمهور قبلی هرکدامیکبعدی از بدبختی های سیاه پوستان گفتند مابرطرف میکنیم وماساکت بودیم امروزهمه ابعادرامیخوایهم وااقی ترامپ دنیا راواردیکنوع سیاست خشن ضدمردمی که درپشت میهخواهد

درصدی از مردو تحمق امریکارا دلخوش کنند وتمام وعده های کلیبدون ارتباط جهانی قابل حل نیست وادعا یانکه بدون جهان میتواند مشکلات امریکارا حل کنند یک فریب است اخیرا باچنگ ودندانی که به ترکیه داده است کارشناسان گفته اند که پانزده درصد پول ترکیه ازدست رفت اینامرنشان میدهدکه جهان برعلیه اقای ترامپ باید متحد شودودرضمن خودکفا شودوباهم مشکلات بدون نیاز به امریکا حل کنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99