سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- من مایل نیستم مداوم مثلا حرف های صدای امریکارا پنبه کنم ریشه اش رابزنم- باید بسیاری را ازا گذشت- تا زمانی که خود انها به حقایقی دست پیدا کند به ظاهرتوجه نبیادکرد که مثلا رحال پیشرف هستند ویا ازمواهب الهی بهره زیادمیبرنند- خداوندمنان میفرمایدما به دشمنان خودمان بهرکافی وزیادی ازدنیا میچشانیم- ولی درباطن قدرت نمائی است وبه انها عزتی نمیدهیم- هرچه سعی کنند وبه دوستان خود عزت میدهیم هرچند بخواهند دشمنان انذا پایمال کنند درهمین انقلاب ما نمونه های فراوانی دارد- وسایل نابودی انهارابه موقع فراهم میکنیم- کههرگز تصوران را نمیکنند- وجلو گیری هم نمیتوانند بکنند حال دقیقا نمیدانم ایه است یا حدیث است که مداوماز شاخه ای به شاخه دیگر میرونند یعنی تغیرات زیادی دارند واستقرار ندارند وفکر میکنند که این خوب است مدتی یک کارائی مختصر دارد ودوباره بحرانها شروع میشود درحالیکه شماها مومنین درپایداری هستید وراه کمال رابدرستی طی میکنید ودرقلب انها نیستید کهترس انها وشگفتی انها را دردرون خو دمخفی میکنند واظهار نمیکنند درک کنید مگر دانشمند ومومن باشید- امروزه امریکا راکه شیطان بزرگ به حق مینامند درست مانندشیطان حقرا میداند ولی مردم رافریب میدهد انسانهارااحمق میکند- درانقلاب ما زمانی ما درتظاهرات شعار میدادیم نه شرقی نهغربی جمهوری ا اسلامی درزمانی که ما این شعارا میدادیم درست مانند مارش نظامی پای میکوبیدیم ودست ها رامشت میکردیم .وبه اسمان پرتاپ میکردیم ویاجان ما فدای رهبر انهم باشدت گفته میشد ودر شعار ای شاه بیچاره -.... ودر روز رای گیری 98 درصد قانون اسلامی رای اورد این بچارهدرامریکا به اینهاتلقین میکنند که قانون اساسی قابل عمل درست مال امریکا است ایشان میفرماید اسلام که قانون ندارد این امریکا است که قانون ندارد ومافیا هرکاری مخواهد به سمت قانون میکنئ این چه قانونی است اصلا انگلیسی تحقیق کردند که بسیاری از قوانین امریکا ریشه ان وحکمت ان راپیدانکردند عدم پایداری قانون امریکا هرایالت برای خوداش قانون دارد یکی از علما درسرمنبر فرمودند کی از نشانهای کفر این است که درباره حقایق هیج رای واحدهای ندارند مانندگوسفند که د رچراگاه هرکدام به سمتی میروند – ایشان میگوید رهبریت ایران نماینده مردم نیست چون رای مردم راقبول ندارد یعنی مردم جمهوری اسلامی را قبول ندارند ورای ندادند وفتنه 88 کار انقلاب راد اشت- تمام میکرد انشااالله دربرزخ حقایق را درک میکنی عموی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- دستورداد به مردم که به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله السلم سنگ بزنند ودشنام بدهند وایه شدید امد ولی همان زمان اتفاقی برای ایشان نیافتاد عالمی میفرمود علت ان چند چیز است یکی که توبه کند باوجودانکه خداوندمنان میدانست که اهل جهنم است وعلت دیگر خداوندمیفرمیاد من برای هرکسی دراین دنیا زمانی تعین کردم ولو جهنمی باشد از این دنیا بهره ای ببرد الرحمن هم خوبان وهم بدان رادربر میگیرد وعلت دیگر انکه گناه بیشتر کند که استحقاق رادارد وانرا میطلبد تاحدی به این ارزو برسد ودرضمن سرانجام انراعبرت مردم کند وعلت دیگر ان قیافه های حق بجانب وصحبت شیرین وژستهای گول زننده رسوا شودوحقایق باطنی اشکار شود این چنین افراداز هیچیز نمیترسند جز از مردم وسرانجام این ترس راخداوند به ایشان نشان میدهد- جوانی برای من تعریف کرد درامریکا تحصیل کرده بود وتحت تاثیر ان تمدن علمی که هروز مقدارای از تحقیقات فرومیپاشد دریک روستائی دراستان فارس دریک جلسه دادسخن میدهد جلسه تمام میشود فردی به ظاهر عای یک سئوال مثلا من درجائی چنین خواندم ایشان فرمودند یک رعشه ای درون درمن رخ دادومن گفتم این احتمال است وتاسه نفر ومنهرچه فکر کردم دیدم چنین چیزی دراین روستاامکان ندارد وبه سمت مذهب امدم دوستان ایرانی درامریکا وایران مداوم به من میگفتندکه چه اتفاقی افتاده است منهم میگفتم تاحلوای طنطنائی نخوری ندادنی- بعداز مدتی مدید من به ان روستا رفتم – درخانه ای بزرگی بودیم همه رفتند ومن درحیاط بزرگی بودم یکی از ان سهئنفرنزد من امد درحالیکه چهره اش نور زردی مانند خورشیدمیزد گوش اش را مخیارئیدومیخندید ونزد من امد وفرمودند جناب من مطالب شمارا به بزرگان رساندم وفرمودند درسح دکترا است- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99