سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است به بهانه داستان خانم ارس امیری جاسوسه انگلستان- خانم ترزا می فرمودند –حکم زندان ارس امیری بی نهایت تکان دهنده است!!؟؟- نکته اول این خانم درانگلستان عضو ارشد شورای فرهنگی به اصطلاح بریتیش کانسیل میز ایران درانگلستان بوده است درحالیکه برتیش کانسیل انگلستان درایران وجودندارد قبلا وجود داشت که بیشترزبان انگلیسی کمک به پذیراش دانشجویان فارغ التحصیل بر ای مدارک بالاتر معرفی کتب زبان وفرهنگ بخصوص کتاب های مطرح انگلستان درباره ایران وانگلستان ودیدن فیلم های اموزشی ومستند وغیره بود وهیچگاه یک ایرانی بعنوان ریس ویا عضو ارشد انتخاب نمیشد بیشتر درسطوح خاصی تدریس زبان انگلیسی انجام میدادند- فرد باید خیلی به سیاست ها انگلستان درابعادی گفته شد  اشنا باشد ومعلوم است انگلستان همچنان درفکر رشد وشناخت فرهنگ خود است نکته دیگر ایشان با بنیاد تامسون رویترز همکاری میکردند مشابه خانم نرگس زاغری که احتمالا یک اطاق بدون عنوان دربالترین طبقه دارد پروند ه ها انجا مورد بازدید وکنکاش قرار میگیرد- میتوان از را ه های مختلف به هدف خاصی رسید کهان وسیله غلط انداز است مانند فرهنگ فولکوریک رقص های سنتی- تاتیر خیابانی- مهمترین مسئله پیدا کردن خوراک ذهنی برای جلب توجه افراد است واین امر مشکلی شده است وجریانات جهانی غرب باعث ریزش میشود مثالی بیاورم کاراکاس درحدودهشت سال گذشته تظاهرات خیابانی برضد حکومت درحدود سیصدهزار بودحال بین سیزده تاسی هزار است دلائل زیاد دارد یکی ازانها اقا ترامپ ان امتیازاتی که اقای اوباما به کوبا داد پس گرفت ومیزان کمک کوبا به ونزوئلا وبرعکس بیشترازامریکا بود برزیل مداوم درحال رفتن به سمت ورشکستگی تمام عیار است تمام شهر مهم صنعتی که قبلا بسیارفعال بود امروزه سیدرصد حاشیه فقیرنشین مطلق دارد ازالطاف جناب اقای امریکا است-نیروی چپ که میخواست به سمت شرق برود وچین مایل بود که سرمایه گذاری کلانی کند مجلس به دستورامریکا مخالفت کرد حال طرفدارامریکا روی کار امدند کوچکترین کمکی به برزیل نکردند مسائل خاور میانه مسائل باچین با اسیای جنوب شرقی وغیره کم کم مردم بیدارشدند لذا باید یکنوع خوراک روحی وروانی پیدا کنند که تاثیر گذارباشد-مخصوصا نسل جوانباشد ازطرفی پیاده روی مسلمانان درانگلستان جلب توجه مردم را کرده است مسائل تکنو لوژی وبخصوص نظامی گرچه تا اندازی میتوان روی انها مانور داد ولی اهمیت جلب افراد بسیارمهمتراست بحث ان است که ماباید بقول استادمعزز حضرت ایت الله العظمی جوادی املی رحمت الله علیه هم باید لذت جسمانی باشد وهم لذتهای روحانی وعقلی نکته مهم ان است که از حقایق سترگ غافل نباشیم که خانم ترزا می هستند کمترین لذت لذت گیاهی است بعد لذت حیوانی است ولی ایندو لذت اگرتنها باشد فرد درغفلت است حدیث از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میفرمیاد هرگاه بهارا که دیدید که هدف چهارفصل است بایدمعادباشید که هدف خلقت انسان وجن است اخر خط معاد است چون معاد اخر خط است بایداز بدو خلقت در راهی که مارابهمعاد راستین میرساند حرکت کرد واین راه توسط رب انسان ربوبیت نه جهانی الله بلکه ربوبیت خاص الله درباره انسان درتحت تدبیر وتعلیم رب الارباب قرار بگیرد مثال زیبائی خداوندمنان میزند که استاد بادقت زیادی انرتبین میکند درزمستان زمین وگیاه به حالت مرگ نزدیک میشوند مرگ زمین دریک سانتیتر مکعب از خاک موجودات وعناصری بیش از هزاروجود دارد که به حالت خواب میروند گیاه هم به خواب میرود با بهار اب که از انسان نازل میشود خاک زنده میشود یعنی ان موجوداتدر درون خاک زنده میشوند وخاک رابرای احیا ورشد درخت اماده میکنند به همین علت قران نمیفرمایئد مادربهار گیاهان را زنده میکینم میفرمیاد ما خاک را زنده میکینم وگیاهان میرویانیم بهار انسان درمعاداست عرفا معتقد هستند انسان از این دنیا که میرود واردبرزخ میشود جسم خاکی را ازدست میدهد وجسم برزخی قبلا درانسان رشد کرده است وباان زندگانی میکند اما رشد این جسم برزخی بدست انسان بسیاری ناقص الخلقه به ان

دنیا میروند به کمک الطاف اهل بیت رحمتااللهعلیهم اجمعین شیعیان وبعضی تاحدی کامل میشوند ولی خیرات واعمال صالحه کم کم به کم انسان میرسد وبعضی بیشاز دنیا زیبامیشوند وصفات های بزرگی پیدا میکنند ودرجات دارند وهمین نحو درقیامت رخ میدهد لذا نبایدگول غافلین راخورد وزندگانی خودرا تباه کرد بیادحقایق بخوبی درک شود کهالحمدالله ایرانیان درحال رشد فکری ومعنوی هستتدبالترین لذت هم در معنویات است امید نسل غافل فریب ظاهر سازی سادهلوحانه غرب را نخورد ورا کمال انطور که قران واحادیث بیان میکند طی کند انشاالله

 

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99