سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است به مناسبت شهدای قطیف ومنطقه الشرقیه عربستان طاغوتی داعشی –شهید از لحاظ نحوی صیغه مبالغه است زمانی که کسی حب زیادی به خداوندمنان وپیامبران واولیا داشته باشد این مرتب فرا اسمانی به کسی داده میشود- یک روحانی معزز دریکی از صحن های مبارک امام رضا علیه السلام میفرمودند- از حضرت مسیح علیه السلام فردی خواست یکی از افرادفامیل اش که بسیارفردی شرور بود وتازه مرده بود زنده کند حضرت مسیح علیه السلام انفرد را زنده کردباترس شدیدی بیرون امد درحالیکه وحشت کرده بود گفت قیامت شده است حضرت مسیح علیه السلم فرمودند نه بلکه بدنیا برگشتی وازوخواست جریان بگوید وایشان باوحشت مجازلت خودراتعریف کرد وسپس گفت امکانداردبهمن ابی بدهید حضرت مسیح علیه السلام فرمودند خیر روزی تو تمام شده است تاغروب میتوانی باشی وان فرد باز به خاک باز گشت-.نفری دیگرا ا یشان – زنده کرد وقتیکه ان فرد که درحدود چهار صد سال بود که مرده بودزنده شد حضرت مسیح علیه السلام بسیاربشاش شدن ان مردفرمود طبق کتب مذهبی شما بایدمسیح علیه السلام باشی حضرت فرمودنددرست است منحضرت مسیح علیه السلام هستند حضرت مسیح علیه السلام روکردبه افراد فرمودند ایشان هیشه درفکر من بود ومداوم برای من گریه میکرد واز خداوندمنان میخواست منراببیند وبعد به ایشام تبریک گفت وفرمودند هفتادسال باعزت دراین دنیا زندگانی خواهی کرد مقام شهید چنین مقامی است باز گشت خواهد کرد وباعزت سالها دراین عالم خاکی زندگانی باعزت خواهد داشت- بخصوص شهدای شیعه عربستان طاغوتی که درخفقان بسیارزیادی گرفتارشدندوباطوغوتیانی که بدترین مخلوق الهی هستند ونشان دادند که شیعه همیشه زنده ترین انسانهای مبارز برای احقاق حق وگسترش نورالهی هستد واخرین شیعهای که شهید میشود وانقلاب حضرت مهدی علیه السلام شروع میشود نماینده امام الزمان صلواته الهعلیه والسلام درمدینه است که بدست حکام شریر عربستان به شهادت میرسد مشهور به نفس زکیه نفسی گناه ای ندارد –و-انان زنده هستند وشاهد ما هستند وبرای ما پیام های مختلف ارسال مکینند که از مرگ نترسید وبه مبارزه خود ادامه دهید به یک زنگانی اعلا خواهد رسید وبدون سئوال وجواب واردبهشت میشوید وحق الناس شمارا خداوندمنان جوابگو خواهدبود وطرف را راضی خواهد کرد- وانان بهترین امربه معروف ونهی از منکر انجام دادند وبهترین استدلال برای وجود خداوندمنان ودین شیعه را بیان کردند- بالترین تاثیر شناخت حقایق دینی بعداز علما درسطح کشوری وجهانی خواند داشت- وبرکتی برای نام خود وخانواده خود وفامیل های خود ودوستان وطرفدران خود وشهر خود وکشور خود وجهان شیعه دارند- که بیشترین درجه مال علمای شهید است که تاثیرعمیق میگذارد- که بخشی-از امام زادگان براساس میزان علم دارای این ویژگی میباشند نهضت ها تا زمانی که وارد مبارزه نشئده باشند درپیله هستند وقتیکیه وارد مبارزه میشوند کم کم فضا تغیر مکیند وبا شهید موانع برطرف میشود بقوا مرحوم استادمعزز حضرت علی شریعتی رحمت الله علیه با شهادت دکتر ایت الله شهید بهشتی رحمت الله علیه واستادمعزز حضرت دکتر ایت الله شهید مرتضی مطهری رحمت الله جنینن شد البته عظمت های دی

گری هم هستند مانند حضرت ایت الله طالقانی وحضرت ایت الله دکتر مفتخ رحمت الله علیهم اجمعین ودیگران .دلها نرم میشود وجاذبیت زیادمیشود واحساسات بجوش می اید درحدیث است مانندخون در گ کهبه قلب مرکز ایمان میرسد انچه شیطان هم از همین طریق ایجاد شبهه وتاریکی ایجادکرده است شسشو میدهد ومیفرمیاد شهید قلب تاریخ است باز گشت بهفطرت به خویشتن خویش ودرک ایمان واقعی – وپیدا کردن حیات وشجاعت واز خود گدشتگی وپاسداری از ایمان خویش وجامعه خویش وبازگردان عزت وحیات به ملت خویش – وچون مرگ خویر را خود انتخاب کرده است برفرشتگان برتری مییابد ومسئولیت پذیری وادای امانت الهی   وبرداشتن نقاب نفاق وکفر از دشمنان حق وذلیل بودند ومنحط بودن انها درمقابل اعتقادراسخ خویش به نمایش میگذارد یک اوجی است کخ تبدیل به حماسه میشود درقلب ها حک میشود مدوام باز رجوع به ان میود وهربار زنده تراز قبل خودرا مینمایاند بنظر حقیر اسم دوخیابان درشیراز چه درجوار امام زادگان صاحب تعظیم ویا درجوارجنابان حافظ وسعدی گذاشته شود ویک شهید باره برای انها وبطورکی برای شهد تهیه شود انشالله مقام انهان درغلو درجات است وخداوندمنان برانها درجات زیادی بیفزاید ومارا ازدوستان مریدان انها قراردهد وشفاعت ان در قیامت وبرکات انها برای همه مامقرر فرمایدانشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99