سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است -یک مجری سایت کلمه –وهابی- میفرمودند-در گذشته میتوان نستند افراد برا یپیدر ومادر وبر ای پیامبران   سجده تکریم انجام دهند- ودر زمان پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم چنین سجده تکریم حرام اعلام شد- واین کار به نحوی تقلید اربت پرستان وطاغوتیان که این سجده بر مردم تحمیل کردند انجام میشد- بیادگفت شما ابروی عقل رابردید- چگونه ممکن است که سجده تکریم بر ای پیامبر ان گذشته روا باشد ولی برای پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- حرام باشد؟؟ ایشان دلیا سجده تکریم این میداستند به سمت پیامبر ان سجده میکردند وقبله ای درکار نیست- امام این نوع سجده تکریم همیشه حرام بوده است وسجده شکر برای خداوند منان جهت خاصی نیمخواهد- حتی وضوه هم نمیخواهد-دلیلی که فرشتگان به امر الهی برای وجود حضرت ادم علیه السلام سجده کردند سجده برای تکریم الهی است که منجی وهدایت گر واستاد وترقی دهند برای فرشتگان درمرحله اول بوجود امده است- چرا زمانی که جناب شیطان به ظاهر استادفرشتگان بود چننی سجده ای خداوندمنان دستور نفرمودند برای انکه خداوندمنان میدانستند درقلب او کینه نسبت به خداوند وجود دارد-و- منافق است-در حدیث است دوعلم را ولو بر ای درک وفهم بیشتر که نفش سازنده ای دارد یادبگیرید- یک علم بدند ودیگری علم ستاره گان- هردو بر ای انسان بسیار مفید هستند- علمل میفرمیاند که سلول های بدن مانندستارگان میباشند که انواع مختلف دارند وبسیار زیادهستندوطبق یک نظم پیچیده عمل میکند وشناخت ان درسرنوشت انان بسیار مهم است- دو ستارگان- انهاهم انواع زیادی دارند ویک نظم پیچیده که درنوشن انان بسیارنقش دارند- واحادیث فراوانی دراین باره است ومعصوم علیه السلام ایه ایکه عظمت مقام وجایگاه ستارگان درقران مطرح میکند در اصل برای مقام پایمبران وبخصوص معصومین علیهم اسلام هستند بعدها نقش ستاره گان در سرنوشت انسان کشف خواهد شد- حضرت یوسف علیه السلام درخواب دیدند که خورشید وماه ویازده ستاره به ایشان تعظیم کردند که مسلم نقش کلیدی- درتربیت ایشان داشتند که پدر ومادر ویازده برادر ایشان است که برادران بعدا این نقش را پیدا میکنند—نکته دوم ایشان فرمودند- که شیعه را ماقبول داریم ولی رافضی قبول نداریم رافضی کسی است- که میفرمیاد معصوم کار خدائی میتواند بکند ودرکائنات به دلخواه تصرف میکند-واین شرک است؟؟یک مطلبی جناب ابن سینا دارد- میفر ماید – درجائی عقل مسئله حل میکند ودرجائی مخبر صادق مسئله حل مکیند چون قران معجزه است- وعقل انرا درک میکند- پس بهشت وجهنم صحت دارد واحادیث دربارع بهشت وجهنم چون از یک مخبر صادق پیامبر اکرم صلواته  الله علیه واله والسلم شنیده میشود قابل قبول است- حضرت ادم خلیفته الله است- چون قران فرموده است قابل قبول است ولی حد این خلیفه چیه میزان است عقل نمیتواند تشخصی دهد ونمیتواند بر ضد گفت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نظر دهد گرچه حدان قابل درک باعقل ظاهری مانباشد وحق ندارید قوانین علم حدیث را نفیه کنید وبف مایئ این قوانین گرچه عقلانی هستند- ولی مطابق عقل بشری هم نیستند ومیبایست انهار تفسیر دیگر کرد وباطن انهارا رد کرد؟؟ این مسئله درعلوم دنیائی حاکم است که ظاهر غیراز باطن است- بسیار مطالبی است در دین که عقل ظاهری انرا نمیتواند هضم کند درحدیث است حیواناتکاملا روح انسانی درک میکند که چه میکنند وزمین در قیلمت شهادت میدهد که فلان کس بر رویمن چه کرده است اصف برخیا در فلسطین به یک پلک زدن تخت بیسق را در فلسطین حاضر کرد این یک کارخدائی است-"" حضرت سلیمان علیه السلام ب خلاف انچه که یهودیانمیگمیئ ایشان علم زبان پرندگان بلد بود ایشان به انه القا کرده بود که بزبان عبری صحبت کنند ودقیقا همهچیز ا ماند یک انسان فهیم میفهمیدند- این یک کار خدائی است- فرشتگان مامور ایجا د این دنیا بودند پس انها کار الهی میکردند ادکی بخودتان بیایدئ تا دیر نشده است به سادگی برای اسلام عزیز نسخ نپچید مدتی تفکر کند وغور کند وکمی زحمت بکشید تا به حقایق تسرگی دست پیداکنید وانشالله واز این خامی بیرون بیایئد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99