سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحن الرحیم-نظریات شخصی است- اقای ترامپ یک سخنرانی امروز کردند- دقیقا مطاب میل استراتژیستهای – فضای مجاز ی است- کار شناسان انها ادعا دارند – که دراینده سیاست مدران باید استراتزی انها- تعقیب کنند وکمک کنند وضربه به انها نزنند واین امر به نفع غرب است—ومیگیند ما دراینده افکار جهانرا کنترول میکنیم وبه سمت اهداف خودمان هدایت میکنیم بودن انکه افرادمتوجه شوند وانها درحقیق برده فکری ماهستند ودرجهت منافع ما اقدام خواهند کرد- یک اصطلاح در زبان خارجی بنام - دایت- که دراصل یعنی رژیم غذائی گرفتن است ولی ان اصطلاح امروزی درهر امری که از حدتعادل بگذرد بکار میرود مثلا درارتباطات- درفضای مجازی واستفاده کردن از صنعت وغیره تاکتیک انهافرد را دریک بمباران مطالب که هم جذاب است وهم ظاهرا استدلال دارد چه مثبت باشد وچه منفی ولی بقول اعراب فقط استدلال به اندازه ای است لب راتر کند واگر کسی بخواهد دلیل را پیدا کند یاهرگز پیدا نمیکند ویا بسیار مشکل است انهم بیشتر باددرذفضای مجاز پیداکند که هرکلیکی میکند از لحاظ مادی بنفع غرب است ودراین دریا غرقف میشود نه انکه فربه شود وعاملی میشود که اینمطالب به دیگران بعنوان علم ویا سئوال جالب نشر دهد وانهاراهم متبلا بهاینعادت میکند وهرگز نمیتواند درجهتی از فضای مجاز یاستفاده کند که علم واگاهی دارد ودربسیاری موارد زیادمقالات درباره انها نیست- درکتابها است که برای ایشان جاذبیتی ندارد وحتی اسم انها نمیداند- در صدای امریکا یکبرنامهای دارندبنام اکران- مسئول انرفرمودند فردی بیست سال روی اختلاف موی مرد وزن تحقیق کرده است وخلاصه ان درسه دقیقه ونیم ونشان میدهد وبهاینتجه رسیده است اختلافی نیست وزنان میتواند موی خودرا ظاهر کننددرست مانند مردان من منتطربودم که دلیل ایشان علمی درک کنمزن ومردی را نشان داد از نژادهای مختلف مرد موی زن رابدست لمس کرد وموی خودرا لمس کرد وگفت اختلاف ندارد وزنهم همین کار کرد ونژادهای مختلف هم همین کار کردند گس نتیجه گرفتند که باید رفع حجاب کنند درباه همین خانم مرضیه هاشمی که اخیرا ایشان باز داشت کردند وبه دست ایشان زنجیر بستند به تمام زبانهای دنیا این امر منتقل کردن اینخبر رسانی کردند ونوشتندفقط سه خانم دیگر که اسامی انهارا گفته اند- یک شرح مختصری دادند قضیه تمام شده است اما علتی که درغرب بامسلمانان ها برسرگوشت خوک چالش دادند شرح میدهند که انها گفتندمسلمان گوشت خوک نمیخورند اشکال ندارد ونبایداز مذهب بطور کلی برعلیه گوشت خوک شعار دهند- یکجناب ایرانی فرمودند گوشتهئی که از گاوهای افغانستان به ایران بوده است فلان مرض را داشته است ولی خوک های غربی فارغ از هرنوع مرض هستند ان گاوها حلال هستند این خوک ها حرام هستند- دردانشگاه لندن خانم استادفرمودند اسلحه ساز ی بدون انکه جنگی شود کشورهای جهان رابه خاک ذلت میکشاند یک استاد انگلیسی فرمودند درانگلستان کشتی جنگی کم ساخته میشود برای انکه اگر ساخته شودبه سرعت نابودمیشود چراماباید دریان مورادهزینه کنیم وپیش بینی کرد که فرانسه جلوتراز ما است وروزی چوب اش را خواهدخورد ویک مشکل اساسی انگلستان – و-فرانسه همین بودجه نظامی بوجود اورده است روسیه هم به همین علت- باز با مشکل روبرو شد و- امریکاهم همین طور اقای ترامپ بعلت پرتاب موشک اخیر ماهواره بر ومشک چین که به سمت ماه پرواز کرد دال بران است درموشک نظامی مسلما کاربرد گرفته میشود از این بهانه که ما مقداری عقب هستیم- پول توی جیب مافیای نظانی بریزند وبه همینعلت هم ایشاان تخاب شده است درحالیکه گور اقتصاد امریکاراخواهد کند وروز ی انسانها از ان وضعیت خسته خواند شد وبدنبال یک کشورپاک از اسلحه ومافیائی خواهند بود- من دریک فروم به معنای سایتهای چت کردند مال انگلستان راموردتوجه قراردادم که چند درصد درباره اسلام مطرح میشود کلا پنچ نفر بودند یکی از نها دختر خانمی بود که خانواده توانسته بود مقیم شدن درانگلستان بدست بیاورد وبه انگلستان مهاجرت کرده بود وخیلی دقیق نکات مثبت ومنفی مقایسه بین مصر وانگلستان نوشته بود که ما هرسه ماه چندروز بیادر مصرباشیم واقوام وپدربزگ ومادربزرگ ودیگراقوام ملاقات کنیم وتابستان ها من به مصر خواهمرفتم ولی هم مجبور هستم وهم دوست دارم- که بی حجاب باشم وتاحدی ازاد باشم- یک خانم- انگلیسی بود بیار جذاب وبه ظاهر منطقی هربحثی جواب میداد از سکس گرفته شده است تا وضع دانشگاه ودروس دانشگاه غیر وصدای همه درامده بود که کوتاه صحبت کنید که نوبت به دیگران ههم بر سد من هم درنوبت بودم تا نوبت من شد ومن پرسیدم شما اطلاعاتی درباره اسلام هم دارید- جواب دادم اگرمن این سئوال پاسخ بدهم بعد درخواست شماچیست حالا مکن است یک احمقی مثلا گفته است عکس برهنه خودرا بفرستید ولی به نظرمن ایشان کارش همین است یک مامور مانندمامورین سازمان سیا افکارخاصی بامهارت تزریق کند که تشخیص ان کاری سخت است ومطالعات زیاد ی میخواهد- درنتجه بجای انکه فرد یکسری ا طلاعات سیستماتیک بخواندوبه جائی برسد وقت خودرا داردتلف میکند درحالیکه فکر میکند داردمطلع میشود واین امربنفع غرب است وخوداش نمیداند که داردغربی فکر میکند- درحالیکه سواد غربی هم ندارد از ان طرف به غربیان گفتند زبان های ولهجه دنیا یادبگیرید وداستانهائی درباره انها بنویسید چون شمامتخصص هستید در اینترنت بفروشید امروز این مطلب مال چندی سال قبل استچند کتاب پژشکی خریدان سیصدهزار دلاربود ولی دراینترنت فردی فقط انهارابخواند ومیتوانداز روی ان بنویسد هفتاد وپنچ دلاربود ویک باراز انها کپی کند 150 دلار بود- از این کیفیت میخواند مطالب اینترنتی بفروشند که دراینده سودفراوانی خواهد داشت ودرضمن افکارغرب زده کنند


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99