سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-خانم مرضیه هاشمی – که درامریکا که متولد شدن- ودر کانال پرس تی وی ایران فعالیت میکننید وبیشتر درارتباط باخارجیان خارج از ایران هستند .در ضمن سر دبیر مجلهم محجوبان هم هستند- وبعوان یک روشنفکراسلایمی منتقد نسبت به جریانهای سیاست های جاهلی  غرب بخصوص سیاستهای امریکا  تفرقه انگیز امریکا مابین یهودیان ومسیحیان وتنش با ایراین اسلامی مسلماان را تجزیه وتحلیل میکند دریک خانواده امریکائی - افریقای بدنیا امدندودر مذهب پروتستان رشد کردند- . مدتها درمجلات اسلامی درامریکا فعالیت داشتند- ودر امریکا بدین اسلام عزیز مشرف شدند- ودر امریکا درشته رسانه های تصویر وصوتی تحصیل میکردند- واز سال 2008 به ایران امدند ودرایران مقیم شدند وبعنوان خبرنگار ومجری ومستند ساز ومیزبان گروه میز گرد بودند-که درشبکه زبان – انگلیسی کار میکردند- ایشان میگوید- علت اصلی من برای تغیر مذهب- وپذیرش دین اسلام- انقلاب اسلامی وشخصیت بر جسته –حضرت امام الخمینی رحمت الله علیه است- میفرماید-زمانی که من دانشجو درامریکا بودم شاهد بودم که دانشجویان ایرانی بسیار فعال بودن ومن هم بسیار به فعالیت های سیاسی علاقمند بودم- وعادت داشتم که از انها مداوم درباره جریانهای سیاسی انها واهداف انها وهمچنین چرا چالش سیاسی معترضانه داشتند سئوال میکردم- انها مداوم درباره جنایات بیشاز حد شاه صحبت میکردند-و درباره امام الخمینی رحمت اللههم صحبت میکردند- واین به مثابه اولین قدم به سمت مسلمان من شدم بود-من بدنبال کشف حقیقت بودم- واز مذهب قبلی خودم من راقانع نمیکردمن هیچگونه راه حلی برای اثبات انکه که خداوند سه قسمتی است – پدر- پسر وروح القدس- درحالیکه هرسه یکی میشوند- و پاسخ های که زمانی من از دیگران- دراینمورد- درخواست میکردبخصوص زمانی که دراین موضوع در دانشگاه رخ میداد-قانع کننده نبود-من شروع به مطالعه-نه تنهادرباره اسلام-بلکه درباره ادیان مختلف کردم- و فورا انها را با قوانین ایدولوژِی- و تئوری هائی که از زمان- ما کس وبر تا امروز مطرح است- مقایسه میکردم-شکرخداوندمنان را که پس از ان مسلمان شدم –وا یشان بعداز انکه مسلمان شد-نام خود را مرضیه هاشمی تغیر داد- هاشمی نام فامیلی همسر ایشان است- ونام مرضیه را برای خود انتخاب کرد کهان یکی از القاب حضرت فاطمه سلام الله علیها وبعلها وبنی ها وابی ها است-بنا بر گزارش خبر گذاری - بی بی سی- در سیزده ژانویه ایشان بر ای ملاقات فامل خود- بخصوص برادر مریض الاحوال ایشان به امریکامسافرت کرد- وایشان درفرودگاه سنت لوئیز لامبرت- بین المللی – درشهر میسوری دستگیر شد- و به یک باز داشتگاه در شهر واشنگتن ارسال شد- وبعداز 48 ساعت اجازه داده شد که به خانواده خود زنگ بزند پرس تی وی ایران از قول ایشان گفته است-که خانم هاشمی باخوردن غذای حلال مخالفت شده استوپیشنها داه شده است که غذای از گوشت خوک میل کنند-که میدانستند در اسلام خوردن گوشت خوک غیر قانونی است- اول این یکنوع تحمیل است وازادی فرد درانتخاب غذا سلب میکند- ویکنوع دیکتاتوری هیتلری است- ر ثانی اگر یک امریکادی به چین برود حتما بیادگوشت سگ وگربه وماربخورد وگرنه بی احترامی به چینب ها کرده است؟؟ دردنیا سنتهای مختلف غذانی است بعنوان مثال بسیاری از سیک ها گوشت نمیخورند ومانندان اخیر مهمترین عامل برای مبارزه با سلام خوردن گوشت خوک است وای نشانمیدهدحرفی برای گفتن ندارند واستدلالی هم ندارند از این طریق تشخیص دادن که تاثیر ممکن است داشته باشد-دریان مدت ایشان کراکر بیسکویت ویا نان خشک خوردن-در ضمن بالاجبار روسری ایشان رااز سر ایشان بر داشتند- کهدایشان بایکی تی شرت استین دارد سرخودرا پوشانده است شباهتی با کارهای یزید ملعون دارد- که این کارهم درتضاد با ایمان اسلامی است واین عمل بیانت رهبر معظم ومعزز اسلامی ایران را موردتائید قرار میدهد کهمخالفتانهابه خاطز مسائل از قبیل موشک واتمی ومانندان نیست با اصل اسلام مخالف هستند که منافع نامشروع سران کفر و ودروغهای شاخدارانها وتخت سلطنت انهارابه لرزه درمیاورد وباعصر بیداری مردم امریکا وجهان میشود انها که از خود بت ساختند- امروز اقتدار خود درامواج رسانه های ایران بخصوص پرس تی وی درحال غرق شدن میبیند- از ضعف مهم انها ان است که به ایشان علت دستگیری راهنوز مشخص نکردهاند یک رسانه گفته است امریکا به اینران پیشنهاد داد مانند سنتی که با شوروی داشتند تبادل جاسوسان با ایران هم داشته باشد وایران انرا نفیه کرده است- واین امر درجواب انان است که ایشان از داخل ایران دارد درامریکا جاسوسی میکند وپیشرفت موشکهای ایران هم حتما به همین علت است- ایشان درشهری قراردارد که یهویدان درنجا زیادهست که طرفدار اسرائیل میباشند وپیشرفت اسلام درانجا به معنای نابودی صیهونی است وپشت قضیه به احتمال بسیارزیاد صیهونیست ها هستند مردم امریکا بخصوص روشنفکران درانجا هیچگونه یاوری ندارند اما بایدبداند این اقتدار کوتاه مدت است وباعث بیداریمردم امریکا وجهان میشود واین سئوال مطرح میشود که قای ترامپ چرابه رهبران   عربستان سعودی نفرمودند که من گوشت خوکمیخورم وانها تشویق به خوردن گوشت خوک چرا نکردند – چرا برای دمکراسی نفرمودند زنان عربستان سعئدی حجاب خودرابردارند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99