سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از فرمایشات استادگرانسنگ حضرت ایت الله دکتر حسینی قزوینی- درعنوان وهابیت باتمام قدرت برای تخریب جایگاه حضرت زهرا علیها السلام به میدان امده است- یهودیان ان مزخرفات-که- به پیامبران صلواته علیهم اجمعین ان نسبت دادند- به پدران خود نداند- بلکه شان انها-را- بسیاربالا بردند انزمان الگوی بشری یهودیدان بودند- که بعدا هم مسیحیت تا حدی به ان اضافه شد- لذا قران میجید فرمودند همانطور که پدران خودر ا خطاب قرار میدهید پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم موردخطاب قرار دهید بلکه بایادبه مراتب بیشتر مورد خطاب واقع شوند- همانطور که شخص خداوند منان درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم عمل کردند—الگو بسیارمهم است- برادران سنی – متوجه نیستند بقول یک مورخ انگلیسی تاریخ بشریت بیشتر جنایت کاراران ومافیا نوشتهاند وگاهی فرصتی پیدا میشود که اتش حقیقت از زیر خاکستربیرون میاید- وقتیکه خانم عایشه الگو میشود- دیگر جائی برای مادر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهدرحدیث است درقیامت تختی عظیم وجود دارد که پدرایشان ومادرایشان بالباس بسیارباشگوه وتاج های عظیم نشتسه اند واطراف ایشان ملائکه وحورالعین انهارابادمیزنند وجائی برای زن بزرگوار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت خدیه سلام الله علیها کهمقام عظیم وصد درصد بهشتی باقی نمی امد ودرعوص هند جگرخوار تناسب باخانم عایشه پیدا میکند- اخیرا فاش شده است که مردان عربستان زنان خودرا طلاق میدادند- بدون انکه بهانه گفته شود برخلاف ایه هاقران واحادیث است یک تقلید کور کورانه از غرب است گرچه انها قبلااشاره میکنند که من درفلان زمان درداگاه منتظر شما هستم نیاید من طلاق را مطرح میکنم وبعضی توسط وکیل این کاررا میکند وخانم هروقت فرصت پیدا کرد ان حکم دادگاه را امضا میکند- درحالیکه دراسلام طلاق اسان نیست مراحل دارد درحدیثی دیدم که مردباید یک ماه به مسافرت برود بعدبیاید شایدتغیرات انجام شود-درغرب هنرپیشگان- ورزشگاران ومانند انها اسوه هستند زنان مدینه خدمت حضرت زهراعلیها لسلام- رسیدند وگفتند ما تابع شما هستیم ولی شوهران ما تابع شما نیستند اجازه میدهید به انها سم بدهیم!! ویا ازانها جداشویم فرمود هیچکدام عمل کنید وبیشتربه انها مهربانی کنید شما به بهشت میروید وانها به جهنم میروند حاضر شدند دراین شرایط خانواده متلاشی شود- حضرت موسی علیه السلام از خداوندمنان سئوال کرد علتی که من رابه پیامبر ی انتخاب کردید چیست –خداوندمنان نفرمود که منرا زیاد دوست داشتهی فرمودندبه خاطر صبر برناراحتی مردمان وحسن اخلاق وعقل- وحضرت موسی فرمودند بهجت من درمناجات های زیاد باخداوندمنان است وحرف دقیقی است کسی مناجات باخداوندمنان نداشته باشد عاقبت مریض روانی میشود علت ان این است- چیزی با ارزش وجودندارد که انسان به بهجت برساند- درزندان امریکا زندانی ککه وقتیکه سخت ناراحت میشد میتوانست بطلبد بجز کشیش- سرانجام انها پافشاری کردن که کشیش بیاید به کشیش گفتند که فرد عقلانی بود از انها حمایت بی خودنکن وکشیش امد وگفت در دین مسحیتمجازات سختی است که بیادتقبل کنید ولی ارامش هم بعداز مجازات است بعداز انکه کشیش رفت گفتند ما به امراش رسیدیم وحقایقی که به شما نگفتیم فاش میکینم وامده اجرای مجازات هستیم- جالب است اقاین میگویند غیرت حضرت علی علیه السلام کجا رفته است ولی نمیگویندغیرت انها که درب اراتش زدن کجا رفته است؟؟!! حضرت ع8لی علیه السلام دست به شمشیرنبد اینهمه برچسب زدند اگر دست به شمشیرمیبرد انوقت چه میساختند-؟؟0 دردین برادران سنی ضعف های بسیارزیادی است که امروز غرب از انها وحشت دارد یکی از انها کشتن همدین خوداست که میگویند باکمال وقاحت همیدیگر میکشنند ومیگویند دین ما برادری وصلح است درحالیکه ما مسیحیان همدیگر ا-نمی کشیم وبه برادران مسحیت ایمان داریم-خداوند منان یک عقل درست حسابی به مسلمان عطا کند ومسلمان تابع عقل شوند-انشاالله


ارسال شده در توسط علی