سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- افغانستان داستان سرائی به سبک مسعود بهنود را شروعکرده است هیچ بعید نیست که ااق یبهنود بیانیه ای ریاست محترم افغانستان را ننوشته باشد این داستان سرائی – نتوانست قاجار وپهلوی وصدام رانجات دهد- وتصور میکند که مثل کبک سرش رادربرف کندمسئله حل میشود هرکسی اندکیدرک نظامی داشته باشد میفهمد که ناتو به طالبان باج داده است که کامیونهای ناتو درمرز پاکستان وافغانسان موردحمله واقع نوشد هیچ نروی عظیمی انجا وجودندارد-جلوی حمله رابگیرد وطالبان کمتر به مراکز غربی ها حمله کرده است- امروز کشورهای ایرانو وروسیه وچین مجبور هستند با طالبان برای حفظ علمای اسلامی ومساجد وافرادخود باانها وارد مذاکره شوند هیچ گونه دفاع قابلقبولی موجود نیست وکاری هم حکومت افغانستان نکرده است وظاهرا هم نمیتواند بکند انهابخوبی از کانالی از پاکستان به افغانستان زده بودند مطلع بودندوروس ها مداوم میگفتندامریکائی ها به داعش وطالبان اسلحه میدهد ازمرز سوریه داعش به شما افغانستان کرد وجناب ریاست محترم افغانستان جرئت نمی کند درکابل ظاهر شود چه برسد به قندهار کاملا مشخص است که امریکا میخواهد یککشور سوخته بوجود اوردکه مورداستفاده ایران وروسیه وچین نباشد حتی به نیروی سیاس یسکولار طرفدار غرب هم کمک قابل قبولی نکرده است هرچه کرده کرده است ظاهر وبقول یک خبرنگار هرچه دالار اورده است باز پس گرفته است جنگ بین اوس وخزرج بایدتمام شود وبه یک اجماع لی اسلامی تبدیل شود درست نقش شاه سلطان حسین ایشان داردبازی میکند کمی هم حقایق راقبولی کنید وبرای این مردم فلک زده فکر اساسی کنید که باواقعیت ها وفق داده باشد بی خودبلوف نزیند


ارسال شده در توسط علی