سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر شخصی است-درخبر ها است-اروپا اخیرا برای انکه به تعهد خوداش عمل کند- مسئله دانمارک را مطرح کرده است وسپس مسئله پاریس واخیرا هلند—که برخلاف حقوق بشراست درباره دانمارک فرموده است یکی انرای بات یک چاقوی کوچک قصد داشته است ریس حزب شیطانی وفرعونی الحوازیه رابکشد- بنظر حقیر اگر چنین میخواسته است کاری درست بوده است- اقایان لبسیاری بی گناه را از سراسر کشورها جمع میکنند که ایشان طرفداری از طالبان ویاداعش کرده است وبشدت شکنجه میدهد وحتی در شکنجه میمیرد وبعد میگویند ما اشتباه کردیم وحتی واردکشورهای اسلامی بر علیه داعش میشوند وبه چجنگ یمن وبحرین میرونند که حقوق بشررا برای ملت خود عمل نمیکنند- اینرا بداند-که قران مجید میفرماید که دشمنان شما دشمن منهم است- ودشمن من هم دشمن شما هم است- من تاحدی به انها اجازه میدهم- صبر شما باید زیاد باشد من تعهد کردم که مومنین وحتی مستصعفین که درباره ان بحث زیاد است بعضی ها گسترش معنا میدهند-خداوندمنان مثال زیادمیاورد مانند فرعون – نمرود قوم صالح قوم ثمود وغیره بخصوص یهود که بیشاز همه اقوام گذشته خداوندمنان به انها کمک کرده است میفرمایدما انها رازیر ضربه میگیرک که همیشه درضمن قدرت ذلیل باشند وبقول حضرت امام سجاد علیه السلام احمق هستند ودرک نمیکنند ودراین دنیا میفرمیاد هرچه رسید برای تکامل وازمایش شما است خوشحال نشوید بیشاز اندازه ولی راه تکاملرا طی کنید درزمانی که واردبهشت شدید خوشحال باشید وهرچه به شما داده نشده است- ناراحت نباشد دراه تکامل زمان کوتاهی میتوان به ان برسید وحتی دربرزخ ویا قیامت ودربهشت به شماداده میشود اساس حکمت است درجبهه یک دبیر اندمیشکی به نزد بچه هادرسنگر ما مده بود که با بچه ها اشنا بود ومن در بیابان که از عراق گرفته بودم تفحض میکردم ارایش انها چگونه بوده است من را صدا کردن ومن با ان حضرت اشنا شدم- ایشان از دانشگاه تهران دریک رشته علوم انسانی تصور میکنم ادبیاتفارسی یا عربی مدرک لیسانس گرفته بود وطبق سنت طلبه ها ی- اندیمشگی به نجف رفته بود قبلا رفتن به قم مشکلتراز رفتن به نجف بوده است وقدرت مالی نجف چندین بر ابر-قم بوده است- پیش عالمی پنچ سال درباره ابن عربی مطالعه میکندئ وبعدبه ایران میاید سه سال درقم ابن عربی امام ال عظمت امام الخمینی رحمت الله مطالعه میکند وچون پدرش درویش بوده است درخانقاد درباره ابن عربی صحبت میکند وایشان از خانقاه بیرون میکند- ایشان میفر ماید چون برادران اهل سنت توحید ایشان را درک نمیکردند وبا ایشان تاز مانی که سنی ب.وده است سکوت میکردند وبه به وچه چه میکرئنئ وزمانی که ایشان شیعه شدند برچسب های ناروا زدند ومتاسفانه این سنت بعضی علمای سنی است وبعضی سیاست مدارن غرب بقول امام الرحل عظمت الله چون نمی توانند خودرتا به ایشان بر سانند این تهمت هار میزنند ودر جهتی هستند که منافع راازدست میدند ایشان میفرمود که ابن عربی فرموده است هرکس نظمی دریک حتی یک ذره پیدا کرد موحد است ولوخوداش نمیداند- ویایک شی زیباراپیداکرد که اور به شگفتی انداخت باز موحد است وحتی شی رابسیارمفید پیداکرد باز ایشان موحد است که امام راحل علیه السلام درسوره حمد این نکته رافرمودند سروصدا شد وعلمای قم درخواست کردند که ایشان ادامه ندهد زیرا برادران اهل سنت این نکته راقبول ندارند وبه اقرارتمام به لسان کنند معتقدهستند- ایاشن فرمودند درعلم من سرانجام ابن عربی رسید به حکمت های الهی ساحلی بس مشکل برای ورودبه دریا- غول میخواهد که تدبیر وحکمت الهی را درک کرد واام راحل علیه السلام تقیه کرد وبحثی نکرد حتی مثلا غیبت امام زمان علیه السلام تدبیرعظیمی میداند لذا مابیادهمیشه این کنته رابدانیم راه خودرا با عظمت وعزت وقدرت طی کنیم-


ارسال شده در توسط علی