سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کانال گوناز کشور اذربایجان-در سریال- بانوی عمارت- بانوی عمارت به دختر خدمتکار فرموده است که این خلچی ها زبانشان را خر میفهمد وزبان تورامن میفهم- الفبای زبان ترکی چهار مرحله گذارنده است ز بان ترکان خلجی از جهتیدجزو زبانهای – اولیه ترکی است هنوز ان لغات بکار میرود مثلا کردها وبلوچی ها از لغات بسیار قدیمی استفاده میکنند-= فرض کنید که که زبان باستانی راساسانیان رابکارببریم- قاجار ترک هستند اینبانوی عمارت وان دختر خانم ترک است ولی مسلم است زبان خلجی ها که احتمالا زمانی که کشور اذربایجان بوجود امد انها به ایران مهاجرت کردند ودراطراف اراک ساکن شدند زبان ترکی انها برای ترکان ایرانی قابل فهم نبود ودرضمن روشنفکر بودند ایشان میگوید زبان انهارا خر میفهمد-زبان تورامن من میفهم من اینقسمت را مشاده نکردم که علت این بیان چیست خوب بود ایران ویا کانال گوناز انرا مشخص وبیان میکرد- تعصب ترکی نداشته باشید قاجار مردم ایرن بخاطر جنایت ها انها که هیچ چیزی حالیشان نبود به انها ترکان خر میگفتنئد نه به عظمتی مثل جناب اقای شهریار رحمت الله علیه که نور چشم ایرانیان است- حالا ان بانو بهانها میگوید ترک خر- واین شخصیت دربار قاجار مشخص میکند کشور معزز ترکیه الا مشاالله کانال تلویزونی دارد که هیچ کدام جزمحدودی درایران باز نمیشود مثلا کاانال خانواده کانال فکر وکانال اسلام وغیره یکی رامن بسختی باز کردم اسم ان به ترکی –خرس بود یک کانال افیون بود که نمیدانم- ضدافیون است که باور نمیکنم یا چیز ی دیگری است- یک کانال باز کردم- یک خانواده خانم ترکی که اسوه خواندن راک ویکنوع دیگر لباسی تن ایشان است که حدیث حضرت علی علیه السلام که پوشیده برهنه است – رقاصه درخارج هم ممکن استاینطور باشد ولی خواننده هیچ دنیا فقط درکاخ یزید ملعون وجود دارد لباس طرح شرقی دارد ولی احتمالا طرح شیشه ای خارجی باشد کخه برای رقص های قفقازی مناسب بادش درکاخ عثمانی چنین نبوده است که خر میفهمد اما نمونه ایرانی – در لندن در یک دبیرستانی درس میخواندم بچه مدرسه همه روز ه تااخرین ساعات ولو درس نداشته باشند به مدرسه می ایند پسران کمتراز دختران خرخونی میکنند وبیشتر بدنبال ورزش و بخصوص فوتبال هستند واهل مطالعه مجلا ت ورزشی وبحث کردن ویک عامل ازادی دختر وپسر است که بوسیدن ورقصین ازاد است- دراین مدرسه یک رستوران بسیارکوچک شخصی بود همه از ستوران دولتی استفاده میکنند وهمیشه برای غذا باز نیستواینجا است که قاغئی که بازنشسته یک سازمانی بود انرا اداره میکرد وبه من میگفت باوجوداانکه دولت یارانه میدهد باز من ضرر میکنم ولی به عشق این بچه ها هستم- من ظرفیت انگلیسی خواندم دراوائل - یک ساعت ونیم بود وسری به این رستوران میزدم- حالا من نمی دانم چرا چند پسر ویک دختر هرجا باشد دختر باید روی میز بنشیند- همه اینها گیتار داشتند من متوجه شدم پسر ودختر تیزی هستند وجدی هستند وکمی نارذحت هستند نگاه تند وتیز معنی دار داشتند من سفرش نیمرو دادم یک از انها مانندافسر ارتشی رو به من کرد وگفت ایقن دختر خام بخاطر شما یک اهنگ رقص معروف اسپانیا فلامینگور را میزند من را سحر کرد انگلشتان درحالیکه که به سیمها نگاه نمیکرد مانند پا های میگوحرکت میکرد وقف وحرکت خیلی دقیق بود یک صدای دلنواز ی بسیار لطیف ومتین زد که ایشان هیج اعرابی در انگلسنتان نداشت مسئله خلاقیت است جنابی درایران خوداش گیتار خود رو یادگرفته است- خودرا نابغه گیتار میداند یک چیز هائی سرهم کرده وملودی اختراع کرده است با ایشان دراین برخورد نا متاسب شده است واز ایران به کانادا مهاجرت کرده است وبعدا از ایشان دعوت امده است وایشان رنجیده است؟؟- من وسط بحث به ان کانال رسیدم- یک دختر خانم ایرانی که رنگ وبوئی دارد والحمد الله از سواد وعلم بری است واز دانش وهنر موسیقی هیچ چیز نمیداند- ژ ست درستی هم ندارد درحالیکهدرغرب از خبرنگاران استادهای دانشگاه هم میترسند- در رژیم منحوس پهلوی برای انکه بگوید ازادی هم است- یک دیپلمه متخصص همه چیز میشد بدین نحو مثل درباره دستگاه زلزله سنجی مخصوصا ازچند استادسئوال میکرد که ضد هم باشند وایشان از یکی اساید سئوال کرده بود بهترین روش چیست این امر مشخص است ولی به اسم خوداش تمام میکرد که به چینی ده بگویئم یک سری دستگاه باین مشخصاتن که بخشی از ان مال امریکا است دستگاهی درست کنندوبه ما بفرشند ومردم فکر میکردندازادی است این اقا نوازده به این دخترخان فرمودن به شما یکملئی ساده که ایشان اختراع کرده است یادمیدهد- دختر خانم که نیم رخ نشسته بود جای خودراعوض کرد که دوربین تمام وکمال نشان دهد- ایشان فرمودند یک بار دست به بالابکش ویگبار به پائین بکش ودفع بعد با کف دست محکم به سیم هابزن- دختر خانم درکف زدن ارام میزد چند با ایشان تکرار کرد محکم بزن دفعه اخرشصت گرفته ومحکم زده به سیم ها ودختر خان بق کرده به تلویزون تما شا میکند واتیشان میخندند یعنی جوانها کمی ته صدا داشته باشید وکمی موسیقی بدانید به کانادا بیائید هم سکس است که حرف اول جوان است وهم پول است وهم شهرت است درحالیکه درهمین شرایط ایران دخترباز ی اسان تر است غرب است- فقط پول وشهرت نیست


ارسال شده در توسط علی