سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-پاشنه اشیل مذهب مسیحیت درغرب – مخالفت به ظاهر خداوندمنان- باعلم است- تمام فیلسوفات غربی مخالف مسحیت ویا بعضی از قوانین مسیحیت- تنها رد مطالب کذب وباطل نیست بلکه اساس براین است که انسان بایادبدنبال علم برود-افرادی مانند دکارت وکانت وغیره البته امروز تحول عظیمی درمسیحیت رخ داده است انها هم بدنبال علم میرونند- درامریکا یک گروه شصت وپنج نفری سازمانی درست کردند—وتمام اثاری که درباره مسیحیت در دنیا بود جمع اوری کردند وبه زبان انگلیسی برگرداند درحدود صد جلد قطور شد واز همه خواستنداز ان یک سیستم منطقی مسیحیت بیرون دربیاورید- واخیرا ان وارد اینترنت کردند وفرمودند که ماپول ان کتاب ها راتهیه کردیم وپول اینترنت راباید کمک کنید- وتمام استنباط غلط متعلق گذشته درحال پاک سازی است واستنباط های جدید میخواهد جای گزین شود- درسرکلاس دانشگاه لندن خانم استادحمله به وهابیت کردکه استباط های مسیحیت غلط است ایشان ضرب المثل ایرانی اش که دیگ به سه پایه میگوید روی توهم سیاه- شماهم استبباط میکنید وبعضی استنباط های شما واقعا جوک است- ولی اگر تا مریخ انسان تحقیقات کند هنوز انتم فقرا است قران میفرمیاد خداوندمنان غنی درتمام ابعاداست شما فقیر درتمام ابعاد الی الابد هستید – وبه همین دلیل است هوز نتوانستند یک سیستم هدایت ان سانمنطقی بوجود بیاورند-اما داستان ان جناب پیش گوی فرانسوی تبار اسپانیائی داموس- زمانی من کلاس مهدویت میرفتم استادبر جسته درباره ایشان صحبت میکرد که اخیرا من فهمیدم که ایشان کتاب هم نوشته است- من دراینترنت ایشا ن را جستجو کردم- یکمقاله جالبی به زبان انگلیسی وجودارد که دقیقا کامل است- ایشان اول میخواسته نقاش شود درمنزل پدری سری به انبار میزد یک کتاب نقاشی بسیار ساده پیدا مکیند وشروع میکن ازروی ان نقاشی کردن وبعدا بدبال مذهب میرود وپس از مدتی ادعا میکند من میتوان اینده را پیشگوئی کنم وپیشگوئی خودرابیان میکند وقتیکه ان پیشگوئی من خواندم دقیقا احادیث امام صادق علیه السلام به زبان انگلیسی است موئی اتلاف ندارد وسرکلاس انرا مطرح کردم- مردم اسپانیا از ایشان مداوم سئوال کردن شمابایدیک منبع داشته باشی- ایشان مجبور میشود که این دروغ را بسازد من از این کتاب نقاشی هروقت از روی ان نقاشی میکنم به من الهام میشود این کتاب منبه اسرار میشود ومردم مداوم تاز روی ان نقاشی میکند ولی الهامی بدست نمیاید ولی احمق ها معتقد بودن که یکعلتی وجودارد به ما الهام نمیشود استعمار امریکا به نظر حقیر جریان میدانسته ومثلا رافاش میکند که این نقاشی ها منبع اسرار هستندخیلی ها شروع کردن بر اساس ان عمل کردنوتحقیقات نشان دادکه حرف مزخرفی است وهیچگاه ان پیشگوئی ها بدنبال منبع اسلامی ان نرفتند وهنوز در هاله ابهام است وهرپیشگوئی غیراز احادیث امام صادق علیه السلام کرده است همه قلابی وکذب محض


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99