سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاهی به به مقاله- نظام دیجیتال- تولید دانش کلاس را بی معناکرده است –به مناسبت ارتباطات علم وفناوری- یونسکو- با مشارکت علامه طباطبائی برگزاری شد- ایشان اغاز مطلب با – اجماع معرفتی شروع کردند که درست است که بعدا شرح دادم ولی قبلاز فرهنگ کار است- از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حدیثی است- کسی درکار دنیائی خود تنبلی کند بیش درکار اخرتی خودم تنبلی خواهد کرد- یعنی اول زرنگی درکاردنیائی ایجاد جوهر میکند برای کار اخرتی واین مطلب دقیق است- بههمین علت است که بیشترمراجع اعظام رحمت اله علیهم اجمعین بیشر از روستا ویا شهرهای کوچک بوده است=- زیرا دران جا فرهنگ کار دربچه ها تولید میشود وجوهری زرنگی بوجود میاید واین خصوصیات درغرب رایبج است خانمی این انگلیسی میگفتند من بچه سه ساله خودم از مهد می اید به اظاق مخصو خوداش میرود وجاروی ان اطاق با وسائل کوچک بعهده خوداش است عروسک های ش که ده تا است از کمدبیرون میاورد وروی میزی میچنید وبعد باانها باز یمکیند ودباره درکمد قرار میدهد همراه من روی صندلی میرود ولیوانهای کوچکرا میشورد-ودر روی زمین ملحفه ای پهن میکنم-و وسایل اشپزی دران قرار میدهم وبه ان دختر بچه میگویم چنگالرابه من بده وبعدمثلا کاردرا بده ومن لباس ایشان رااطومیکنم- ولی ایشان باوسایل اسباب بازی پارچه ای مانندمن اطو میکند- وبعد یک برگه سفیدبسیاربزرگ مقوائی اشکالی ماندمثلت ومربع نومنه روی یک مقوا میکشم وخودم انراقیچی میکن وبه کمک یکدیگر انرادرو مقوای سفید می چسبانیم- ودرپنچ سالگی خوداش بایداین کار بکند ولوتعداد زیادی خراب کند ومیفرلمود من درپن سالگی وبرادرمن درنه سالگی ایشان قعطات ماشین سواری خودمان باز میکردومن انرا باموادی شستشومیددانیم وبعضی باهم وصل میکردم وبا پدر به مزرعه میروفتیم ودر ماشین تراکتور همین کار میکردیم که امروزه کمی تخفیف قائل هستنتد- تمام شهرما سمبل تنبلی شده است تاجوهر کار ایجاد نشود حتی درس خواندن هم سطحی است انگیز زیادی ایجاد نمی کند وان همت عالی بوجود نیم یاید- حضرترسول اکرم صلولاته اله علیه واله والسلم به حضرت سلام اله علیها فرمدندیک روز شما کار کن یک روزهم ان خانم کار کند- دوم اجماع معرفتی است ما جهان سوم عادت به کیش شخصیت وتک نفری کار کردن است نه کاراجتماعی وسیستمی – به این معنا ما متکلم وحده میشویم- تکنفر جلومیرویم به هیج وجه اجماعی نداریم ولو از همدیگرتقلید کنیم وراورسم اجماع رابلدنیستیم که کاری سخت است درغرب باهم همفکری میکنند ومیخواهد به یکنظر واحد برسند وهمه دراین مورد سعی میکنندنظر اکثریت نظر واحد میشوند وهمه سعی میکنند انرابخوبی پیاده کنند ولو قبلا نظر مخالف داشتند ولی ما اگر کسی مخالف سئوال کرد سرد میشویم وکنار میکشیم وحاظر نیستیم نظر اکثریت قبول کنیم ویا درجهت ان کوشش کنیم درحالیکه نظراجماعی درسلام ارزش والائی دارد وکسی اهل انشعاب باشد بشدت مذموم است- یزرگواران فرمودند بعلت فقر ما عقب افتادیم وبا امدن نفت اندکی پیشرفت ایجاد شد دقیقا من معتقد هستم بر عکس است فقر رشد ایجاد میکند- ولی موانعی در راه رشد ایجاد میشود باعث دلسردی – ترس وفرار کردن- است- دراینترنت خواندم که یک خانم امریکائی مدتها درشمال ایران بوده است علاقه به گیاهان داشته است- یک بوته ای درجنگل شما ل نظر وعلاقه را جذب میکند- از این بوته دانه میگیرد وانرا درمنزل خود رشد میدهد- تعدادای از انرا به امریکا میبرد ودروز معارفه فامیل به نزد ایشان به هرکدام یک گلدان میدهد- یکی از افراد این گل را نزدیک شرکت معظم پرورش گیاه- درشهر خود میبرد ومیگوید انرا تولید کنید انها سعی خودرا میکنند ولی بعلت اختلاف اب وهوائی به خوبی جنگل های شمال درنمیاید بااین خانم تماس میگیرد ومیگیوید من سرمایه میدهم شما به ایران بروید ودرشما شرکتی رادرست کنید واین بوته را درانجا پررش بدهیدذ به حد معینی که رسید به امریکابفرستید- ایشان گفته است که این کارمن نیست اینکارخودایرانیان است – شرکت ها ی توریستی- غرب مداوم ردبندی میکنند – درپنج ساحل اول دنیا- بالقوه بحر خزر است که درتمام فصول قابقل قایق سواری وشنا کردن است وبعدازان اندونزی است که فقط سه ماه متویتند قابل استفاده ذاست که دحتی باقایق معمولی یک موتور به ان میبندند و از استرالیا به انودنزی میایند وحتی از نیوزلند ساحال استرالیائی هیچ اهمیتی ندارد وشهرک تفریحی ساخته است ولی ما هیچ کار نکردیم- تمام دارلترالمعارف مشهور دانشگاه غرب بخصوصامریکا وحتی دارالتعارف ویکی پیدابراس اس گفته خوداش پنچ درصد دکتری نوشتند مابقه اکثریت انرا دانشجویان لیسانس نوشتند وماتصور میکنیم که بیتادمثلا سیصدصفحه مطلب ناب بویسیم- درحالیکه بیشتراین مطالب جزئی نگر است یک اصطلاح سیاسی شهر داده است- مندر یک قماله سیاسی بدنبال درک یک اصطلاح سیا سی بودم در دارالتالمعارف سیاسی دانشگاه- استند فورد—این اصطلاح که برای یک پدیه ساسی وضع شده است من پیدا کردم- نویسند فرمودند زمانی که من دانشجو علوم سیاسی –بودم- این اصطلاح را استادسیاسی من وضع کرد- ومن به کتاب لغت مراجعه کردم ومتوجه شدم هیچگون ارتباطی وتطابقی ونسبتی با معنای ادبی ان ندارد- از استادعلت را سئوال کردم- ایشان فرمودند کهمن درجوانی این کلمه رابسیار دوست داشتم؟؟!!- خداوند منان پدر اعراب رابیامرزد تاحدی معنای مختلف ارتباطی ولو ذهنی دارند- امروزه این اصطلاح هفت مرد درامریکا وهشت مورد دراورپا برای پدیده های سیاسی مختلف بکار رفته است که پنچ تای معروف هستند ودوتای ان کابرد وسیع دارند ایشان تمام ان تعاریف بیان کرده است ونمونه اورده است وپس وارد علوم انسانی شدع وبعدا واردعلوم تجربی شده است- وایشاه تهعاریف مختلف متعل به لغت نامه های مختلف اورده است که فرموده بعضی ازانها ذکر کرده است بیا دفرد درسطح فوق دکتری باشد- لذا کوشیده است تاحدی یکتعریف عامیانه که تاحدی تمام تنوع را پوشش دهد   بیان کند- ماهم میتوانیم چنین کنیم درجمع بازنشتگان تهایکخان سه جلد نوشته است ویکجلد شعر نه سایتی داردکه با افراد واردگفتمان شود وراهنمائی کند—حتی میتوان برای یک بیت بزرگان-کار دقیق کرد- جناب دکتر جمشید شفیعی نیا- رحمت الله علیه این بیتجناب بزرگوار مولانا که میفرمیادهرکس به اندازه وجودمعرفتی یک قدحی از شراب ناب دارد- کسی قدر این قدح وشراب را میداند تمام روزگاربرانها فشار بیاورد که انرا بشکند شکسته نمیشود بلکه رشد میکند واگر قدر ندانست شکسته میشود حتی خداوند منان به ظاهر به زمین میزند ولی شکسته نمیشود مثال کربلا لذا مابیادان جوهر وان همت ایجاد کنیم وامکانات رشدرا فراهم سازیم


ارسال شده در توسط علی