سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امریکای سرمایه داری – همه چیز اش پولی است- مثلا تلفن در امریکا میگویند- =پی فون- پی = پرداخت پول- فون= تلفن- یعنی تلفن پولی – اما سعی کردن ارزان باشد از امریکا به هرجا دنیا بیش از دقیقه ای یک دلار نیست- انگلستان سوسیالیست بود درداخل مجانی بود ومیگفتنداگر مردن فقط روز پنچ دقیقه بخارج صحبت کنند انراهم مجانی میکینم – بچه ایرانی میگفتند اگر چنین کنند ایرانی ها لحاف وتشک خودرا کیوسک تلفن پهن میکنند- تصور میکتم که انها امروزه پولی شده باشند من تعدادی از دوستان به هلند رفتیم- یکی از بچه مدتی درانشگاه درس خوانده بود وانرا رها کردهبود دریک رستوانی کار میکرد وبعد دوره کوتاه رستوان داری خوانده بود خیلی بعدا من فهمیدم اعجوبه است کمونیستمعتدل بود وضد کمونیست ایران وایشان دوستی ایرای درهلند داشت- ما بهامستردام رفتیم یک چادر در پارک معروف زدیم وشبها درکلسیای سنتی سابق که خیلی ساده بود وبا افراد بسیارفرهیختهمواجه بودیم مدوام لبخند میزد ومیخندید وچشمانش رامیببست- ایشان خواست زنگ بزند به رفیق اش – از عجایب هیچکس درکیوسک تلفنها نبود ایشان مقداری زیادی- گلدن- واحد پول هلند تهیه کردیم مداوم ایشان میریخت تلفن قطعمیشد ویکی از بچه ها مداوم-میدانداخت قطع میشد وفقط میخواست ایشان سری به مابزد وجاهای دیدنی به ما نشان دهد پولما تمام شد ایشان فرمود به سوپرمارکت بروید- مت واردیثک سوپر ماکرت معمولی فقط یک دلان متوسط بود وهاج واچ به اطراف نگاه میکردیم- درته سالن دقیقا یک داش تهرانینشسته بودتاما رادید تلفن را بالابرد ومیخندید وجلوی سه تا خانم بودند نوبیت ما که رسیدفرمود که چقدرمیخواهید در داخل هلند بزنید مجانی است بعداما فهمیدیم که سوپر مارکت ها وهتلا وغیره برای تبلیغات- تلفن مجانی دارند سوسیالیسم!!؟؟ روانشسانان هلند اثبات کردن بعلت گرانی تلفن مردم هلند کم حرف شدند-!!


ارسال شده در توسط علی