سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در روز محشر نامه اعمال افراد را بدست انها میدهند- دراین نامه بعضی گناهان نوشته نشده است وبعضی ثواب ها با رنگ سبز است فرد از خداوندمنان علت را سئوال میکند دلیلا شان است گناهان باسبز نوشته شده است جای گناهان پاک شده است- بعضی را با قلم ریز نوشه شده است- دراین گناهان تخفیف داده شده است بعضی گناهان با رنگ سفید نوشته شده است با شفاعات بزرگان وعظمت ها پاک میشوند دربهشت درختی است وقتیکه وارد میشوید گناهان فرد مانند وزنه ای به ان اویزان میشود وفرد پس از مدتی دربهشت بایدیکی یکی انها راازدرخت بکند ودور بی اندازد مال فرد ی مانندتو ازهمه کمتر است


ارسال شده در توسط علی