سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک یک سایت مسیحیی – درچهار قدم میخواهد افراد مسیحی کند-قدم اول خداوند شمارا دوست دارد عجیب است که برای خداوند منان 99 تا 101 یک صفت قائل هستند ولی درانجیل همیشه خداوند منان بودن این صفات بیان میشود- خداتنها-خداوند منان شما را دوست دارد- میفرماید انجیل میگوید- خداوند منان دنیا را بسیار دوست دارد؟؟ درحالیکه.. دنیا در مراحل بسیار پست است- دنیا فقط بدرد تربیت انسانهاواجنه میخورد– خداوند منان به این خاطر تنها فرزند خودرا داد(به دنیا)- این دنیا برای حضرت مسیح علیه السلام-چه گلی برسر ایشان زد جز رنج وسختی ارده خاطر شدن وبقول شما اخراش هم به قتل رسیدن قران که معجزه است وشما متیوانید درباره ان تحقیق کنید این مطلبرا انکار میکند دلیلانرا یک معجزه مجازاتی میداند که برای یهودی خائن رخ داد ایا ایشان حضرت مسیح رستگاراش میکند درحالیکه به او جهنم را مژده داد- افرادقبل از ایشان داستان انها چه خواهدبود؟؟ ادامه میدهد اگرچه-اعتقاد به ایشان مرگ ندارد بلکه زندگانی جاوید می اورد ایشان زنده شد بقول شما وبه اسمان عروج کرد بعد چه کسی مسائل روی زمین مانده راحل میکند ایا حضرت مسیح علیه السلام هیچگونه مطلبی برای پس از عروج خویش نگفته است- پس حواریون چه نقشی دارند؟؟ درحقبقت پس از حضرت مسیح علیه السلام که فرمود راه من هستم ایشان راه هستند وعیراز این باشد دین به بن بست میرسد بخصوص انجیل ها-ادانها زیاد شد وپیدا کردن انجیل واقعی مشکل شد ادامه درحقققت برای ایشان مرگی رخ نداده است ما هم این قبول داریم ولی نه مردند ولی عروج کردن وجانشینان ان حضرت سلام الههدایت را بعهده قبلاز مسیح علیه السلام نودهزار پیامبر اعظام صلواته الله علیهم اجمعین برای یهود امد وبرای دین مسیحیت تنها یک پیامبر امده است؟؟ که مسائل درحال پیچیده شدن هستند—کدام عقل قبول میکند که ین امر دارای منطق قوی است-؟؟-قدم دوم- تمام کارهای ما-گفته های ما- وافکار ما غلط است البته درمواردی که ما واقعا عقلانی درموردی که عقل به ان اشراف کامل یقینی وعلمی دارد- قابل قبول است ولی به اندازه لب تر کردنی درحدیث امده است ومیشود به ان گناه گفت بسیارخوب- وگناهما را از خداوندمنان دور میسازد این مطلب صحیحی است- انجیل میگوید- همه شما گناه کار هستید- ایا کسانی که قبلاز امدن حضرت مسیح علیه السلام به دین یهود متمسک میشدند وعمل میکردند وانهم دین ناب حضرات پیامبران یهود صلواته الله علیهم اجمعین بازانها گناه کارهستند اگرهستند به چه دلیل گناه کارهستند؟؟!! ادامه بزودی همهانهااز ساحتقدسی الهی سقوط میکنند- خداوندکامل ومقدس است- اگرخداوندمنان کامل است وباید دین را به سمت کمال سوق دهد نهانکه انجماد ایحاد کند چون تنها فرزند ایشان ازاین بعد حق پیامبری دارد ولاغیر ودین ناقص بماند؟؟ وادامه و-گناه ما-مارابرای همیشهازخداوند منان جدا میکند- این گناه ازعدم تبعیت از دستورات الهی است که به حضرت مسیح علیه السلام ابلاغ شده است وفرمودند ازطریق من به پدرکیرسید یعنی غیراز دستئرات ایشان کسی به پدر یا خدوندمنان نمیرسد بلکه دور میشود- ادامه مجازات گناه کارمیده-مرگ است وسرانجام جهنم است-قدم سوم- خداوند منان تنها پسرش حضرت مسیحعلیه السلام را فرستاده است تا بمیرد برای گنا ه ما این قدم با قدم قبلی درتضاد است فردی گنااه کار است حضرت مسیح علیه السلام میفرمید از ساحت قدسی خداوندمنان دورشده است ومجازات دارد بعد حضرت مسیح علیه السلاممیفرماید خداوندمنانمن رافرستاده است تا گناه ان فرد راازبین برم درحالیکهان فرد توبه نمیکند وبه گناه خود تادم مرگ ادامه میدهدپس هیچ مسیحی به جهنم نبایدبرود یهودی هم همین حرف را میزنندپسدستورات دین برای چه کسی امده است یکمشت افرادخاص که کمی ترس دارند تعریف کرده است که حضرت مسیح علیه السلام چون فرزند خداوند است وبی گناه است وسپس کشته شده است این عمل پرداخت تاوان گناه افراد مسیحی وجهانیان مسیحی است پس فرق کسی که گناه نمی کند با کسی که گناه میکند چگونه است- میفرماید خداوند نمایش میدهدعلاقه خودرابه ما-که مادمیکه هنوز درحال گناه کردن هستند حضرت مسیح علیه السلام برای ما وانها کشته شده است این کلمه هنوز تا کی استتا دم مرگ-؟؟ چه جامعهای ساخته میشود- پس چرا اسقفهای خطا کاررا تنبیه میکنید حضرت مسیح علیه السلام- ازقبر برخواست- واز مردن بیدارشد- وزندگانی خودرا دراسمان درنزد خداوند منان- این نزد -نزد فیزیکی نیست- نزد معنوی استالبته چاگاهی است دارای خصوصیات ویژه ای است-او به ما پیشنهاد هدیه یک زندگانی جاودانه میدهد-ایا این را به همه میدهد ایا میفرماید دهرچقدر خواستید گناه کنید ومطلب جعل کنید دروغ بگوئید من تضمین یک زندگانی ابدی را میدهم؟؟ یا برای کسانی که توبه میکند وبه راه راست هدایت میشوند ودستورات حضرت مسیح علیه اسلام را تبعیت میکنند این هدیه را میدهد؟؟ اگر حضرت مسیح علیه السلام-منجی است علیت ان در دستئرات نجات دهنده انسان از پلیدی ها وگناه وجهنم وعذاب الهی است –قدم چهارم- اگرشما طالب پذیرش حضرت مسیح علیه السلام هستید بعنوان منجی خود باید از گناه چرخش کنید این حرف درستی شد شما مابین دومطلب اساسی نمتوانید دقیق انرابیان کنیدوتفکیک کنید زیرا با امتیازدادن غلطمیخواهید افراد را جذب کنید شما میتوانداز ایشان بخواهید که ایشان منجی شما باشد ایشان پاسخی نمتواند به شما بدهد مگر از طریق الهام که درک اش کار هرکس نیست ومیابیست پیامبری باشد که به ایشان رجوع کنید وایشان اهداف الهی را رابیان کند-ایشان یک دعا تهیه کرده است ارباب مسیح علیه اسلام-من معتقد هستم که شمافرزندخداوندمنان هستید به کدام دلیل عقلی قابل قبول-؟؟!! از مرگ شما از شما تشکر میکنم؟؟ واقعا که انسان چق5در پررو است که ایشان بمیرد که افراد گناه کند تا هنوز ایشان به بهشت برود- لطفاگناهان منرابخشش وبه م زندگانی جاویدان هدیه بده- افراد بهتر از پیامبران بدون سختی به یک زندگانی جاوادنه باشکوه برسند- من ازشما درخواست میکنم زندگانی من وقلب من برای شما ارباب ومنجی است کسیز گناهمیکند نه زندگانی با ارزش داردنه قلب با ارزش دارد!! من همیشه میخواهم شمارا خدمت کنم که باید براساسی باشد که خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام انرا بپذیرند ومورد رضایت ان عظمت ها باشد


ارسال شده در توسط علی