سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در کتابخانه ای درخانه که مدتها بعلت تخت خواب ها امکان بازشدن نبود خوشبختانه اخیرا باز شده است بیشتر کتاب های دانشگاهی وتمدن ایران باستان وجهان است وکتاب های انگلیسی هم فراوان پیدا میشود یک کتاب کوچک رابرون کشیدم- کتاب جنای اقای محمد رضا پهلوی   به نام بسوی تمدن بزرگ سومین کتاب ایشان- است کتاب اول ماموریت برای وطنم- کتاب دوم – انقلاب سفید؟؟ بیادایشان معنای اضطلاحات را میدانست ومیفرموند اصلاحات بزرگ- چه انقلابی که ایشان ودولت کذا برسر کار هستند- درحقیقت بیاد گفت یک تغیرات ضد انقلاب بود که انقلابی صورت نگیرد؟؟-میفرماید-شانزده سال پیش نخستین کتاب من- به نام ماموریت-برای وطنم ویازده سال پیش کتاب دوم من بهنام=انقلاب سفید انتشاریافت- کتاب اول مربوط به گذشته است؟؟ پس ماموریت شما برای ایران تمام شد؟؟ ویا درحقیقت ماموریت جدید برای حال واینده برای شما درنظر گرفته اید!!؟؟ وکتاب دوم مربوط به حال بود خود شما بیان کنید که نقاط ضعف وقدرت اش چه بوده است وچه میزان مشکلات جامعه راحل کرده است ویا میتواند حل کند-؟؟-امروز لازم میدانم سومین کتاب خود را- که بیشر مربوط به اینده میشود – در دسترس ملت بگذارم- که چقدر میخواهد شعار بدهد با چه میزان زیرساخت وجل مشکلات که شده است—میفرماید – انچه مرا بهدین کار وادارمیکند- توجه بدین واقعیت است که هرفرد ایرانی برای ایفای رسالتی که دربرابر کشور خود وفرزندان خود ودر عین حال دربرابر جامعه بشری

 به عهده دارد بایداز ایشان سئوال کرد جامعه بشری چکار مهمی برای ایران کرده است؟؟ که بیشتر انجام دهیم-یک بهانه ای که ایشان برایجامعه بشری؟؟؟ خدمت کند---- یک اجتماع مرکب از مردمی کلملا اگاه به حقوق ودرعین حال-به وظائف ومسئولیت های خویش باشد انجام هر کاربزرگی درچنین اجتماع طبعا مستلزم شرکت ازادانه واگاهانه همه این مردم خواهد واقعا اینطور بود همه اگاهبودن وازاد بودن وهشیاربودن وبه مسولیتهایخویش امکان صحبت کردن ونظر دادن را داشتند؟؟!! یا تنها ساواک اینطوربود که مطابق میل شما ایران را ترسیم میکرد-ادامه میدهد-بری تحقق این شرکت اگاهانه؟؟ که ازدرونش حزب رستاخیز بیرون میاید- -ضروری است که افکار عمومی باهمه واقعیات حاکم برحیات جامعه-باارمانهای ملی خوب ارمنهای مذهبی هم اضافه میکردید مگر پادشاه یک کشور شیعه نیستید؟؟-ادامه- بابرنامه های کار مملکت- وجنبه های مختلف سیاسی واجتماعی انها-ایا واقعا جنبه های مختلف سیاسی واجتماعی امکان بروز وظهور داشت؟؟!!—ادامه- با امکانات ومحدودیت ها- وبا عومال قدرت وضعف خود کاملا اشنا بشد این را باید بعهده دربار گذاشت ویا رسانه ها ودانشگاه ها وحوزها ومراکز تحقیق- متکلم وحده میخواهد ویا ..متکلم مع الغیرمیخواهد یعنی جمع میخواهد—ممکن است این واقعیت ها همیشه مطلوب نباشد ولی ناگفته ماندن انها مسلما نامطلوبتر است؟؟!!- بدین جهت گفتگویمنظم ومستمر من وملتم امری نه تنها منطقی بلکه ضروری است صدا وسیمای ایران مسلما سخنرانی ها ایشان دارد ودرتلویزون بگذارد تا منظم ومستمر مشخص شود تمام سخترانی های ایشان روی مسئل حاد نفت بوده است وسپلصلاحات ارضی وسپس جنبه انقلاب-بیانات ایشان هست

 چاپ شود وبه نقد گذاشته شود واما-و-ملتم یک جا گفتمانی دوستانه بین شاه وملت وجودندارد- اضافه میکند –البته این گفتو ازراه وسایل جمعی کشوربه طور تقریبا مرتب برقرار است- دزدی در روز روشن-اامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی