سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا روزنامه های پاکستان از محافظکاری احمقانه گذشته به سمت رادیکالیسم وانقلابی گری سیر میکند- جناب عمران خان تصور نشود خلق الساعه بوده است یکسیری طی شده است وبه اینجا رسیده است درست مانند بهار ازادی اعراب- اگر در روال سیاسی اندوزی مطالعه کنید همین سیر پیش امده است- ولی بعللی غرب توانست درانجا جلوگیری از حرکت مسلمان ان به سمت لبیرالسیم و انقلابی شود حرکت این است محافل علمائی با اسمای مختلف که مهمترت جمعیت علمائی اسلام است صوفی بودن وبعداز انقلاب ایران شاخهای از انها که بعدا کل انجمعیت مجبور شد به ان شاخه بپوندد که دارد مداوم یک شاخه انقلابی تر ویک شاخه وهابیت تکفیری تر از بیرون می اید که پاکستان قبلا درجهت منافع غرب علمای اسلامی سکوت میکردندولذا شاخه های تکفیری رشد عجیب داشتند وحال یکی بعداز دیگری ممنوع منبر شدند ولی بعضی از علما از انها حمایت میکنند- بعاز انقلاب شش نفر از جوانان نیروی هوائی برای دوره تکمیلی به پاکستان رفتند ایران بعد گفت ما مراقبت انها تا پایگاه خودمان انجام میدهیم- ولی النها گفتندخبری نیست وهمه چیز تحت کنترول است وطبیعی است که این طور باشد هندی بودجه نجومی سازمانهای امنیت پاکستان فاش کردند وگرفتند جاسوسان هندی ولو اندک باشد کار حضرت فیل است زیرا بزرگترین اقلیت درپاکستان هندو هستند-که قلب انها درحدود 85 درصد برای هند می طپد-چنین پشتبانی دردنیا کم نظیر است- بچه هارامارسوار یک مینی بوس نظامی کردند یعنی علامت از خیبانی وسیع وکم عبور وکم ماشین که سر چهارا پنچ ماشین ایستاده بود وماشین سفارت بصورت مخی از پشت می امد که تعقیب نکنند ماشین پشت خط قرمز ایستاد ناگهانم چند نفر الله اکبر گویان به سمنت ماشین دویدند وانهارا به مسلسل بستند ورفتند کاملا مشخص است همه چیزرا مید انستنئد وایران بدستوری رهبر ی سکوت کرد وبودجه حوزهدرمورد طلبه های بخصوص پاکستانی اوج گرفت من درم حضرت معصوم علیهابودم درحصن مسجد حضرت ایت الله العظمی بروجردی عظمت- رحمت الله علیه بودم گل گل طلبه ها باهم بحث میکردند ومن همه را چک کردم تارسیدم به یکگروه فکردم انها  هستم ولی انها گفتند ما سیستانی پاکستانی هستیم گفتم سطح حوزه ایران با پاکستان چگونه است فرمودند درحال نزدیک شدن است ومن گفتم پس چرا شما درایران درس میخوانید ایشان دوعلت داشت من مثلا دانشجو بودم رفتم سفارت ایران کتب انگلیس ی- اردو بگیریم برای شناخت ایران چند جلد کتاب دادند من انها مطالعه کردم دردانشگاه بحث میکردم خیلی هاموردتوجه واقع شد کم کم یقه اساید وریس دانشگاه را گرفته بودند که چرا سمینار بریا شاحت ایرن نمیگذارید وچرا پاکستان روش ایران نداردبخصوص از لحاظ اعتقادی دردانشگاه گفتند پاکستان ایران نیست تنها راه نجات پاکستان سکولار است ومن قبول نمیکردم ودفعه به سفارت به من گفت اگر بخوهاید طلبه شوید ما شمارا بورسیه میکنیم ومن وتاین دوستم بورسیه شدیم ودیگران بعدا شدند مدتی در پاکستان درس خواندیم وسپس به قم امدیم ومن درتابستان چند نوبت به پاکستان میروم ومنبر میروم از همه لحاظ با منابر ایرن مونمیزد وچند کتاب درباره شیعه به اردو چاپ کردم ودرحال نوشتن کتاب هستم—اخیرا ریس رسانه های پاکستان اعلام کرده است ظرف سه ماه اینده روزنامه های پاکستان مطابق میل نخست وزیر عمران خان خواهد شد- تجربه من نشان میدهد حداقل طلبه وفرهنگی و ورزشکاران صداقت زیاد ودل سوزی زیاید دارند وصریح الهجه بین انها بدون شیله وپیله ورزشکاران هستند رسیدن به مقام ورزش کریکت که ورزش ای عمران خان است بازی ورزشی مه مخصوص غرب است واز افتخارات دسته اول برخور دار است- قهرمان شدند چقدر هوش ودقت وفداکاری وهمت میخواهد اخیر شش نفر از کریکت بازان- پاکستان به دعوت کشور استرالیا به انجا رفته است که انها درباز ی دوستانه نقاط ظعف وقدرت خودرا تشخیص دهندپس هوش واستعداد وهمت درپاکستان است مانند پول می ماند که باان چه میکنند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی