سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شهادتافتاب درخشان معرفت وتقوا ومجاهدت وحسن اخلاق وعمل صالح که چه مرگ دلخراشی داشت- عظمت ایشان باوجود انکه سنینن بسیارکمی داشت افتاب علم ومعرفت بود- وجای هیچ شبهه نگذاشت دشمنان ایشان که درکسوت عالمین دین بودندورهبران روحانی جامعه بودند ورکن رکین حفظ حکومت بودنداذعان کردند کا امام علیه السلام با پرداختین به مسائل بسیارساده فقهی که یک مسئله به بیست وچهار فرع تقسیمکردند که درجواب حل فقهی ان ماندندوبه لیفه کننند چنانچه مانابود شویم بلافاصله شمانابود میشوید-از امام جوادعلیه السلام روایت شده است که مومن به سه چیز بایداهمیت فوق العاده بدهد که اولی ان معرفت شناسی است پس امام بیاد درمعرفت شناسی حرف اول را بزند وهمچنین هم بوده است درحدیث است- که اگر کسی نعمتهای دنیائی را شکر الهی کند خداوندمنان پاسخ دنیائی میدهد ولی دراخرت اهل جهنم است میابیست اول شکر معنویت راستینکند وسپس شکر نعمتهای دنیائی کندوتوفیق الهی طلب کند وبه ان توکل کند امروزه هین مسئله مطرح است- اسرائیل قبل از انقلاب ایران به مساجد کمک میکرد واب وبرق ان مجانی بود امار میدادکه تعدادکمی شرکت میکنند کلیسا های تارخی اسرائیل اطراف انرابلوار ومیدان های شیک میشاخت که جاذبه مذهبی – توریستی داشتند بخصوص روز به صلیب کشیدن حضرت مسیح علیه السلام ویک اطاق کوچکی است که هم چنان حفظ شده است که شایعه ان براین است که این محل گذاشتن اعدامی هابده است که اقوام انها با گاری بیایند وانها به دیارخودببرنند واز انجا خضرت مسیح علیه السلام عروجکردن چند سال پیش که جمعیت زیاداز غرب امده بودند ودران محل پول میگذارندانهارا باشلاق زد که این حقه باز ی چی است- اول قیافه شما به مسحیون ویهودیان صدر مسیحیت- شبهات ندارد ودرثانی افراد اقوام انها گاری میاوردند وپس از اعدام انها راباخود میبردند این اطاق کوچک نمیتواند محل گذاشتن اعدامی باشد ودراینجا انبار پنبه بوده است وشروع کردن به تخریب مساجد وکلیسا ها- امروز غرب سکولار وحشت دارد که اسلام وحتی کلیسا ها دوباره جان بگیرند ودکان انهاراتخته کنند معرف چه محثبت وچه منفی همیشه اولین وبیشترین تاثیررا درسیاست دارد


ارسال شده در توسط علی