سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است در نرم افزار= سی دی-انقلاب دوم- بخش بیانات- کلمه بیانات کامل تراز سخنرانی است و کاربرد وسیعی درهمین مورد درزبان عربی دارد- ایشان به درستی گله کردن که کتب نوشته های لانه جاسوی را افراد نمی خواندند ونتچه مهمی را بدست نمی اورند که یک علت ان نبودن این کتاب در کتاب فروشی ها است- سیمای غربی بخوبی روشن است نشانه های فراوانی دارد- ولی بعلت بعضی مردمان ساده لوح وانسان دوست غربی وبدست اوردن ثروت وارتقای علمی شایداین فریب رابوجود اورد- که حکومت انها هم این چنین است؟؟ ولی بخوبی نشانه های یک دجال ویک استعمار گر با تمام سعی میکنند جهان رافریب دهند- اشکار میشود-البته درافراد کافر عدهای ممکن است که به خود ظلم کنند ولی کاری به دیگران نداشته باشند وحتی درشرایطی به مومنین هم کمک کنندولی ظالمین امروزه خیلی پیچیده عمل میکنند وفریب نقش اساسی دارد هلند به راحتی بر انونزی از طریق تجارت بر ان مسلط شد درست مانند انگلستان درهندوستان وبلژیک بر کنکو- ولی خلی زو.د ان چنگال گرگی را اشکار کرد وشهرممنوعه ساخت وهمه مقرات اندونزی دردست خود گرفت وجامعه اخلاقی به امید واهی که روزی ملنند هلند خواهند شد دوران ارامش را طی کردند اولین کار اینها که قران اشاره هم میکند تحقیر تمدن فعلی وبا شکوه وجلوه دادن تمدن سابق وبزرگ نمایئ کردن کار انها برای تخلیه روحیات انها که جناب مائو خوب به این فریبپی برد- وفرمودند تمدن سابق با ان همه امکانات کارمهمی انجام نداد واین فریب غرب است گول نخورید- وسپس ارتش را بت کرد وتنها ارتشیان وافراد پلیس وامنیتی حق یادگیری درسطح بالا داشتند وتنها دوازه نفر فرمانده درسطح بالاتربیت کردند که درهلند به مقام علمی نظامی بالائی رسیدند-کهدراس انها اقای سوکارنو بود یک سکولار به معنا واقعی وهلند سعی میکرد که مخفیانه سکولار راتوسعه دهد وحتی کمکی به مسیحیت نمیکرد سوکارنو نبوغی عظیمی درعلوم نظامی داشتبطوریکه رح نظامی هلند برای خود هلند اوطرح ریزی میکرد وهرچه سعی کرد که خانه ای درشهرممنوعه به اوبدهند موردتائید واقع نشد وتنها دوخانواده اندونزائی تواستند دریان شهرممنوعه زندگانی کنند ودرحدودهزارنفر هم اجازه پیدا کردن درهلند سکنی پیدا کنند که دریک گئتو بودند یعینی محل خاص که به هلندی اطراف انها گفته بودندزیاد به انها رو ندهید وتوجه نشان ندهید وبرتری خودرا به رخ انها بکشید که پررو نشوند- سوکارنو بفکر فرو رفت که اینده اندونزی چه باید بشود وپس از تحقیقات به این نتجه رسید- ک اسلام بهترین گزینه است فرناده ستادکل ارتش اندونزی بود دستوردادمن جمله همین اقای سوهارتو از اطراف کارت پستا ونامه بیاید بر ای اقای سوکارنو چناچه با اسلام رادیکا لمخالفت کنید ترور میشوید؟؟ هلندی گفتند راست میگویند ترور اقای سوکارنو- کاری اسان است به خود اوگفتند طرحی را انجام بده ایشان یک اطاق داشت ودران اطاق یک صندوق به طرح ونقشه اسلامی- انودونوزیائی – تهیه کردن که روی ان شهادین به زبان عربی وبسیار زربفت انداختند ودراخل صندوق یک قران گذاشت وایشان به ان اطاق میرفت وباخداوند مناجات میکرد وهلندی این طرح را پسندیدند وشروع کردن از مسیحیت پشتیبانی کنند وکمک این کارت پستا ل برای افراد ستاد وایشان گاهی قران را باز میکرد ومقداری میخواند  وکم کم نماز میخواندسربازان ستا گفتند این خطر برای ما است ایشان گفت نیست وگفتند این اسلام چگونه ایدولوژِی است ایشان فرموداز تمدن کهن ما به مراتب بهتر است جناب اقی سوکارنو که چون اقای بن لادن- بت شده بود انها هم به تقلی اقی سوکارنو قران خریدند وشروع به خواندن کردند وکم نماز خواندند واین امر از پیادگانی به پادگانی دیگر انتشارپیدا کرد وکم کم مردم به اسلام توجه پیدا کردن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی