سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در قران مجید- بیشتر نمونه از قوم بنی اسرائیل است- مثلا درباغ سبز را نشان میدادند- وسپس دبه در میاوردند وسفت وسخت میشدند-دلیل ان این است- که خداوندمنان کاری به غیر الهی ها نداشته است- چون انها باطل هستند خوب هم باشند باطل هستند-خداوندمنان نمیخواهد انهارا مطرح کنند-افرادی که مومن خوب بودندبا پیامبران صلواته الله علیهم اجمعین خوب رفتا ر کردند وعدهای مخالفت کردند ویامنافق بودن- انطورکه حدیث میفرماید-ظاهری میش وباطنی گرگ که اینها هستند که دبه در میاورند-قبل از قوم یهود- غالبا مشرک ویا بت پرست بودن- وتا اخر عناد داشتند وتعدادانکی مومن- بودن ولی بیشترین – پیامبران برای قوم یهود بوده است که درحدود نودهزار درحدیث امده است وانواع واقسام شخصیت هارا داشته اند-لذا قران بیشتراز انها نمونه میاورد که مسلمان بخوبی درک کنند که با پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم باید چگونه رفتار کنند-بعنوان مثال قرانمیفرمایدئ بعضی از اهلکتاب معجزه وایاتی که می اید ایمانی بر ایمان انها اضافه میشود وعدای برعکس قلب انها سختر وخشنتر وضد پیامبران میشود ایمان درقلب مومن تامدتها عاریه است اینها چون مریضی که بیادمداوم رژیم بگیرند وخودرا مداوم مداوا کنند بایدایمان خودرا تجدید وتقویت کنند که معجزات برای همین منظور هم است-در زمان حضرت موسی علیه السلام دوقبیله یهوددر شهری زندگانی میکردند- یک قبیله دوستدار حضرت موسی علیه السلام بودن وقبلیه دیگری تعداد یاز حضرت موسی علیه السلام زیادخشنود نبودن-درقبلیه که دوستدار حضرت موسی علیه السلام بود یک زارعی جوان وشاعربود دروصف حضرت موسی علیه شعر میسرود- از قبلیه مخالف فرد به نزد او امد درخارج از شهر وازاوخواست که شعربخواند واورادرضمن شعر خواندن کشت وفرار کرد وهیچ کس متوجه او نشد- افرادقبیله او به نزد حضرت موسی علیه السلام ر فت وجریان را گفتند وگفتند حتما این قاتل از قبیله دیگر استحضرت موسی علیه السلام فرمودند دو فبیله باهم مصالحه کنند وان قبلیه دیه ان را فرد را بدهد وان قبیله قبول نکردند وگفتند دیه ایشان باید قاتل بدهد وحضرت فرمودن من میتوان مقتول را زنده کنم بنفع شما اس که مصالحه کنید ودیه این فرد را بپردازید- وقبول نکردن وگاوی راذبح کردن جالب است گاو انتخاب شد که دران زمان مقدس وجزخدایان بود- ودم گاو که دران احساسای نیست که بعدا دبه در نیاورند که حس زندگانی از گاو منتقل شد به ان فرد زیرا درمصر برای شفا چنین کارهائی میکردن- ان فرد زنده شد وقاتل مشخص کرد  عدهای از افراد قبلیه خودا ش ودیگرقبیله تا انجا پوست گاو ظرفیت داشت به پول طلا دادن جای دیه ولی عدهای ندادند وگفتند زنده شدن ان فردباعث سرشگستگی ما شد حضرت علیه السلام این شاعر زنده کردکه ماراهجو کن وسخت شدن وخواستن حضرت موسی علیه السلام راع ترور کنند حضرت موسی علیه السلام به شهر دیگری رفت وسرانجام بین این دوقبلیه جنگ درگرفت—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99