سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- نقدی بریک مطلب-نویسنده – بیان میکند—که گزارشگر پر طرفدار-طرفدار فوتبال در حین شرح باز ی – ایران- اسپانیا—درجام جهانی جمله – جمله ای ای مشهور- ازتوران میرهادی را –که خود او از مادرش نقل کرده- بر زبان اورد- غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم-:" اما ایا این پدیده امدن موجی چنین احساساتی- برای معرفی شخصیتی فرهنگی وفرهنگنامه نویس که به شناخت درست ودقیق اهمیت میداد—نشانگر- کاستی-و-رویه نگری فرهنگ عمومی وماحتی درمیان نخبگان وتحصیل کردگان- نیست-هرعمل انساندوبعد دارد ودو بال دارد- عقل واحساس که باهم میبایست بال بزنند- در درستورات اسلامی هم – دین هم عقل است وهم حب است یه معنی دوستی وبه معنای احساس – ورزش هم استثنا نیست نوستالوژی ویا دغدغه ترکیب عقل واحساس است درجهت مشکلاتی که بوجود امده است- وهردوبعد باید در ورزشهم رعایت شود—امام حسین علیه السلام فرمودند پاداش وسپاس وشکر گذاری شما- گریه واندوه وغمی هست که نسبت به من بعلت ماجری کربلادر شما حلول میکند ومسلم است جریان کربلا بعد عقلانی ان مسلم است ولی جهت احساس ان کانون داده شده است- یک پشیمانی واندوه باعث یک حرکا عظیمی شد-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زمانی که واردمکه شدند ندای یوم المرحمه یعنی روز بخضشش ورحمت راسردادند که جنبه احساسی بیش ااز جنبه عقلانی ان است- وبرمنبر درمسجدالحرام رفتند وفرمودند – من راچگونه شناختید-و- از من چه انتظاری دارید؟؟ گفتند شخصیتی نجیب وکریم وفرزند خاندانی نجیب وکریمواش ما تقاضای بخشش داریم-خودشان بگناه خود اعتراف کردند- ایشان گریستند- سردارفاتح میگیرد؟؟!!برای چه میگرید ؟؟ برای داستان حضرت یوسف سلام الله علیه- نه برای خود؟؟!!- ومیفرماید من همان گفتمان را میگویم که برادرمن حضرت یوسف علیه السلام به برادران خود گفت- که نتجه ان این است که مشرکین برداران ایشان هستند؟؟ اوج احساست عالی –که قابل وصف وتصورنیست—اما چند سطرپاین تر میفرماد- افزون براین موج( بی اعتنائی به ایشان)- توجه عاطفی – اشنائیث بیشتر با زندگانی   وکار او- درچشم انداز تاریخی واجتماعی ایران ان زمان همچنان ضروری به نظر میرسد ؟؟ بنظرنمیرسد که توجه عاطفی یک معقول عقلانی مصطلح باشد—اشاره دارد که ایشان تربیت کودک رادردانشگاه سوربون فرانسه=معروفترین دانشگاه فرانسه خواندند- ودر تهران کودکستان فرها درا راه انداختند- وادبیات کودکان ونوشتن داننامهای برای نوجوان را دنبال کردند- وبدنبال اموزش کودک محور وزن محور بودند وایشابدرستی بدنیال جمع محوربودند- دراسلام بگفته ایت الله شهیر وشهید علامه مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشان هم جسم وهم روح را محور میداندباوجودانکه اختلاف ایندو بسیار زیاد- زن ومرد ازیک جنس در دوقالب مختلف هستند یعنی هم مردمحور وهم زن محور است-با ارزشهائی که باعث رفع تضادها میشود- ودر زنان بیشترجنبه احساسی تا عقلانی غالب شده بود وزنان را بقول ایشان به حاشیه برده بود کوک محور هم اساس اش احساسات است ولی ان زمان متاسفانهدرفرهنگ غنی اسلامی کاری سیستماتیک دراین حوزه ها-نشده بود- زمانرا متوقف کرده بودند- کارحمقانها ی-که- امروزه داعش میکند-متاسفانه ما به شخصیت- باتمام ابعاد نگاه نمی کنیم ویک نگاه جامع نیست واین دیدگاه مشکلاتی را بوجود می اورد که باعث انحرافاتی میشود وبخصوص دیدگاه فرد نسبت به مذهب ودرک فلسفه هستی که شاخصترین ومهمترین ملاک قضاوت کلی است- هستی انسان وجهان-ازدومولفه ثابت ومتغیر تشکیل یافته است-کهدرک ن بسیاراهمیت دارد تغیرات درمولفه های نسبی است وملاک ثابت- درحقایق واصول کلی همیشگی است چناین این اصول بدرستی شناخته وتبین شده است-همیشه برمحور حق میچرخد ومشگل گشا است- وافول نخواهد داشت همچنان قا مطرح شد ورزش فوتبال هم از همین قانون پیروی میکند- ازادی که9 انسان درجهت فطرت اش هدایت کند همیشه هدایت گر است وکلیشها ی ومیانمایگی وانفعال نخواد داشت وبا حقایق هستی دراتباط وتعامل است ونیاز ی به تغیر ندارد وتغیران باعث افول میشود- ونکته منتقد- که دیدگاه انتقادی دارد باید به اصول اساسی-هستی انسان وجهان اشنائی کامل داشته باشد

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی