سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم- مقاله:"روسیه چه درسی را میتواند از تونس ومصر یاد بگیرد:": توسط اندرس اس لوند:" روزنامه :" د مسکوتایمز:" پس از چند دهه مطلق گرائی سرانجام جهان اعراب متوجه تغیرات سیاسی شدند کشورهای عربی قیام برای وجود یک فساد فراگیروبسیار بانفوذ که تمرکز یافته در بالترین سطوح دولتی که توسط قدرت مطلق بسیار مستحکم شده است که این فساد توسط دولت حمایت ومواظبت میشد این رژیم ها ازهمان اغازایدولوژی ها ی سوسیالیستی به سمت نحیف شدن وبه سمت یک حکومت عقیم وبی ثمردرحال ضعیف شدن بودند انان برنامه های مالی انان توسط پول نفت ووام گرفتن های کلان از قبل نفت بودند وپایه گذار حکومت های بسیار صلب ومنجمد که هرگز درانان اصلاحات رخ نمیده شدند- وتنها مسیری که برای انان میسر است مضمحل شدن است سئوال اساسی درباره انان این است که انان اضمحلال کامل رخ میدهد- وکدام حکومت کدام کشور زودتر رخ میدهد وچه گروهی میتوانند حکومت را سرنگون کنند- تنها بخشی دیگری از جهان که میتواند مناسب با این تعریف باشد جهان بعد از حکومت های شوروی گونه است که توسط روسیه هدایت میشوند بنابراین جریانات اخیر در خاور میانه دارای اهمیت بسیار زیادی برای روسیه وکشورهای شورائی های سابق است-( جالب است که حکومت های ارپای شرقی از لبیرایسیم امریکائی سرخوردند وبه سمت تیوتیسیم وضد یهود گرائی حرکت میکنند پیشنهاد میدهم به ایشان که ب الخمنیسیم را دقیقا موردتوجه سیاسی قرار دهند-م) این یک مقاسیه بسیار پرارزش علمی است درباره انقلاب ودمکراسی که میتواند دروس بسیار پر بار وپرارزش برای رسیدن به موفقیت های درخشان را به ما بدهد- وهچنین درتشخیص پرسپکنیو احتمالی اینده روسیه تا حدودی به ما کمک کند نکته اول ان است که شورش در کش.رهای بسیار فقیر ویا کشورهای توسعه نیافته عرب اجبار رخ نمیدهد بلکه درکشورهائی مانند تونس ومصر رخ میدهد که دربعضی ابعاد ازبهترین وپیشرفته ترین کشورها هستند درحالیکه ثروتنمد نیستند- هردو کشور اخیرا در سالهای اخیر نائل به یک سری اصلاحات بازاری مهم شده بودند که نتجه ان یک رشد قابل خوب بود- اقتصاد انان یک رشد فزاینده از درون سیاست ان روئیده شد که درمیان یک حس خوشایندی که قدرت اقتصادی هنوز به خوبی توسط دولت درک نمیشود وتازه این ثمرات یک هدایت غلط است که به خاطر یک رژیم فاسد بوجود امده است- همین مطلب را میتوان در باره روسیه گفت درحالی که روسها که به اینجا رسیدند به خاطر فقط ثروت مندتر بودنبوده است وبیشتر فاسدتر هم هستند به خاطر شفافیتی که توسط سطح جهانی رخ میدهد – ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99