سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- با الهام از یک فیلسوف ورزشی رومانیائی ویک حجت اسلام ایرانی- موشک عروج دهنده انسان از سه موتور تشکیل شده است این وضعیت درتمام استعدادهای انسان وهدف های انسان به شرط مثبت بودن صادق است- لدا خداوند- جل وجلاله الشریف با خطاب به انسان- با عنوان:"ناس:" انرا بیان میکند- مرحله کودکی که انسان فقط میخواهد به موفقیت برسد ونیازمند مربی است ففط تقلید میکند که مربی وپدر ومادر و دیگران را خوشحال کند دوران ربوبیت انسان است وخداوند خود را ":رب الناس:" مینمامد دوران بعد دوران جوانی به بالا است که انسان صاحب اندکی درک عمیق میشود وغرور پیدا میکند وتاثیرات چامعه وشخصیتهای جامعه بر او شدید است انگیزش ها شروع شده است با شناخت بهتری ولو بسیار اندک باشد تاحدود زیادی انتخاب میکند وشخصیت منحصربفردی که ازعظمت های لطف الهی به فرد داده شده است که فردی خاص باشد تاخود ودیگران رابهتر بفهمد وهم برای دیگران ارزش قائل شود وبرای انها مطابق میل انان کار کند وهم دیگران مطابق میل ایشان کار کنند ئوران :" ملک الناس است:" در این دوران مربیان ومطالعات کار فرداورابه سمت یک اقیانوس ارزشها ومعرفتها وکمالات رهنمائی میکنند وکوشش های فرد ناگهان کم کم این اقیانوس ظاهر میشود ومیفهمد که ان مطلاب مقداری چند قطره برای بیان شده است ولی ایشان نمیتواند بیش از چند قطره بیان کند- این د.وران ":اله ا لناس:" در اسلام همین سه دوره است – درمرحله اول :" الناس:" است مرجله دوم:" مسلمان:" است ودرمرحله سوم:" مومن :" است اینجا است که درقران درباره حضرت علی علیه السلام به عنوان ولی الله صحبت میکند میفرماید :" ای کسانی که مومن هستید": چون مسلمان اکثریت انها کودک هستند نمیتوانند از حالت نژادی وقومی خارج شوند   پس از رحلت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله والسلم   اعراب اهل حجاز وکوفه میگفتند دوخلیفه ما را ذلیل کردند وبه نفع اعراب نبودند منظورشان عثمان وحضرت علی علیه السلام است که اولی فقط امویان برسرکاراورد وعلی علیهالسلام ایرانیان وهم حضرت رسول الله صلواتاالله علیه واله والسلم سفارش ایرانیان به مسلمان کرد وهم ائمه اطهار علیهم السلام واین باعث دشمنی شدید اعراب با ایرانیان وائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین شد دنیا امروز هم به همین حالت دچار است—جنگ همین طور بود- وقتیکه از اهواز گروهی شدیم وسوار مینی بوس شدیم وبه سمت اندیمشک روان شدیم سر از پا نمیشناختیم جاده بسیار شلوغ بود ومداوم برخورد به واحدهای تانک میکردهایم که در طرف برعکس ما درحال جابجائی بود بقدر ی جاده شلوغ بود که گاهی ما درجاده خاکی میرفتیم و گاهی تانک بر ها درجاده خاکی میرفتند وابهت تانکها همه را گرفته بود دراثنا حرکت به یک تانک عراقی که لب جاده افتاد روی خاک بود بچه ها به راننده گفتند این تانک مااست گفت نه تانک عراقی است اصرار کردند که پیاده شوند وتانک را ببینند ولی اشان گفت پیاده شدن ممنوع است از اسفالت به بیرون رفتن ممنوع است ممکن است که پایتان روی مین رود وبایدباسرعت مطمدنه سریع حرگن کنم شاید به سمت شما گلوله ای پرتاپ شود وسپاه میخواهد اینجا یک طاق نصرت بزند واین تانک را روی ان سوار کند که هم هواپیماهای عراقی ببینند وهم خبرنگاران خارجی وهم قوت قلبی برای رزمنده باشد – روزی من بادوستان که از واحدهای مختلف هم جوار میامدند کنار چوب بلندگو اذان که ساعت دو بعد ازظهر اخبار پخش میکرد ایستاده بودی هایم- بحث روی تعداد موشک هاوک ضد هوائی امریکائی بود که بهترین اسلحه ضد هوا بود قانون نظامی ایران این بود که هر اسلحه ضد حداقل باید سه تا پنج برابر تعداد ادوات جنگی همسایه باشد ومفقط 330 هاوک بیشتر نداشتیم ومن ازمنبع موثق درخارک شنیده بودم نصف انها در خارک است وهشتاد هم دربوشهراست ودستور فرماندهان این بود که تنها اسلحه مهم عراق که باید به غنیمت گرفته شود ضدههوائیها مدرن ب.ود که هم شب حمله اکثریت ان به اهواز منتقل شود واقلیت ان پس استقرار کامل واحد به اهواز منتقل شود واطلاعات دیگری را که بتدریج خواهم گفت درحال شروع بحث بودیم که ایا شما که مدتها درجبهه بودید ایا شنیدید که هاوک هواپیمائی بزنند درهمین اثنا یم طلبه جوان سیدی امد وبه جمع ما پیو.ست ومن هیچ اطلاعاتی از ایشان نداشتم وهمین طور بقیه بچه ها که ایشان یک طلبه دواتیشه جند الله است بچه گفتن ما هرگز نشنیدهایم وجود ندارد البته داستا مفصلی هاوک در دشت عباس دارد که شنیدنی است ناکهان جناب سید خشمگین شد ویک نگاه سینمائی به همه کرد وروی من کانون داد .گفت من اطلاع دارم که هشتاد هاوک در خط است ومسلما دوتای ان نصیب دشت عباس است جبهه نیازی به هاوک نداشت چون نمیتواونست شیرجه بزنند واصول هوائی عراق به معنی بود که گشت بزند وخلاقیت داشته بود فقط روی گرا میفرستاد که درانههم درسطح ضعیف بود فقط میراژ تا حدودی بهتر بودند ولی دمار مناطث عرب نشین میخواست دربیاورد ورذویب انها شیرجه میزد وتمام تاسیسات لجستیکی مانند مخزن بنرین وگازوئیل به جاها امن برده بودند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99