سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-برگرفته از سایت ان لاین- تهران تایمز-تقل از بخشی از بیانات- دکترغلام علی خوشرو- رحمت الله علیه در سازمان ملل متحد—ایشان بیان کردن به نظرحقیر سیاست توطئه وتخریب معاویه علیه العنت وایجاد سر زمین های سوخته درست مانند هیلتر در خاورمیانه درپیش گرفته است- حتی نتوانستهیک مدیریت صحیح دریک دهکده خاورمیانه پیاده کند بیادگفت ماهی به دم اش رسیده استتنها جائی درسوریه باقی مانده است ادلب است که همه انجا فرستادند- یک کارشناس سوری میغرمود- تا زمانی که داعش والنصرت درشهرهای مهم بودند وبخصوص اطراف دمشق- توجه غرب به انهازیادبود چون ارتش سوریه مشغول میکردند واز نزدیک شدن ان به مرزهای اسرائیلی دور نگاه میداشتند- موشک زدن به پایتخت برد سیاسی داشت ومداوم ارتش سوریه را تحقیر میکردند که قوت قلبی برای اسرائیل باشد—حال همگی باید به ادلب بروند سرزمین های پر برکت رازدست دادند وحتی درانجا هم مردم را گرسنه نگهداشتند باید عرض کنم دقیقا تاکتیکامویان وعباسیان را اجرا کردند درهر محله یک مسجد ساختند وفتوای های شام را بیان میکردند- هرکس درمسجد مخالفت میکرد دوسرباز میامد وگردن فرد میزد- درزمان عباسیان دین حنفی درهمه جا گسترش دادند وزمانی ابوحنیفه علم مخالفت بر داشت حنفی ها دوقسمت شدند عدهای مخالفحکومت که نظرشان ان بود که با سیاست انگلیسی با پنبه سرانهارامیبرند ومیگفتند انها ادم با سوادی ندارند وما افرادنخبه باسواد اریم ولی عباسیان بلافاصله دین مالکی را اختراع کردن وگ5فتن حکم حکومتی ودستورات از این پس به ببعد براساس حکم مالکی خواهدبود ومردم بدوقسمت شدند بعضی ها پذیرفتند وبعضی ها نپذیرفتند وانهامجبور به انزوا شدن- .بعدشافعی وسپس حنبلی ومداوم مردم راچند دسته کردندکه بین انها خودبه خود جنگ در گرفت ااقایان زمانی خواستند چنین کنند مردم از دهکده وشهرها فرار کردند .خیلی مسائل رافاش کردن- لذا اقایان گفتند تمام مغازه ها وشغل های مهم مال وهابیت است وشما هفتصد دلار درماه بگیرید وخوش باشید وکم کم قیمتهارا بالابردن وانهارا مجبور کردن که کانال بکنند واسلحه تدرست کنند اخرین مرحلهدرغوطه شرقی دمشق به سیصد دلار رسید که کمبود غذا فراوان بود زنان برای غذا بیرون نبایدبیانند واز سطل اشغال فقط برا یئ هر فرد یک لقمه برای نهار وشام بردارند وداروندارند وهرکس مجروح شددرخانه باشد ومعالجه سنتی کند وفقط داروی ارام بخش ما میتوانم اندکی بدهیم ولی هرگز غذای کفار- یعنی سازمان ملل متحد وغذای مشرکین یعنی غذای سوریه قبول نمیکنیم وهمه جا بگوئید غذا فراوان است حالا درادلب ارزش سیاسی ندارد زیرا موشک های برای رفع محاصره دربیابان فرودمیاید وراه فرار فقط به اسرائیل است- اسرائیل که نمیتواند به انها دهد بیادانهارابه اردن ولیبی وپاکستان وافغانستان اعزام کندکمک به انها باعث میشود که سوریه هم به فلسطین کمک کند- لذا همه گفتند ما پول نداریم اینها به ترکیه میرونند وسر مرز خوب سر کیسه میشوند ودرردوگاه ها بایدخود خودشان هزینه کنند- وافراد داعشی فقط میتوانند به اندازه یک وانت کوچک وسیله حمل ونقل کنند- چناب اقای دکتر خوشرو فرموده است –معامله درباره هسته ای – علت ممکن شدن ان به این علت بود- ریس جهمور اقای اوبا ما-چندین نامه به رهبریت جمهموری اسلامی نوشت که اطمینان میداد که امریکا بدنبال ایجاد اشوب در ایران نیست- وامریکا گفت من میال هستیم که ما وارد گفتمان جدی شویم- با تساوی هردوطرف- و بدنبال برای منافع هستیم- وهرچه مانند ان شامل شود- این اطمینان ها باعث مذاکرات شد- که شامل طرح برجام شد—یک خانم مختصص که درباره زبان بدن کار میکند مال کشور نیوز لند-میفماید ملاقات اقای ترامپ وبا ریس کره شمالی نشان میدهد باسرعت به نزد هم رفتند که نشان علاقه است اقیای ترامپ هم دست داد وهم بازو ایشان گرفت وهم پشت ایشان چند ضربه زد که مفهوم امریکائی ان دوست صمیمی است ونگاه خندان است وایاشن درموردمسائل اقتصادی باکف دست گرفت یعنی من فروشنده هستم وتواضع کرد ودرسیاست دست را ازبالا گرفت که درسیاس باشما همکاری مکینن درضمن برتر هستم ولی برابری را انتخاب- میکنم وباید خدمت اقای ترامپ- گفت سرانجام درخاور میانه هردودست شما از کف خواهدبود انشاالله


ارسال شده در توسط علی