سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان متوجه نیست که حقه بازی میکند وجامعه را فریب میدهد- خداوندمنان یک حقه باز قهارترمثل امریکا بالای سراو می اورد که نمی تواتد کاری کند—دراین جنگ سوریه باداعش بی بی سی کمال بیشرمی را انجام داد- به حقایق داخل غوطه شرقی پی میبرد ولی نعل وارونه میزد- وبرای ان جنایت کاران دلسوزی میکرذد چنین وانمود میکرد که هیچ مشکلی ندارند جز بمباران های سوریه همه چیز مرتب است- امریکا صبر میکرد مثلا در ساخت تلویزوین وتحقیقات برجسته کرده بود- انگلستان تلاویزوین- -پای -را ساخت- پدر من یکی از انها رخرید این کانال چرخان اش ار پلاستیک بود مداوم میشکست وفردی خانه می امدی بلاسختی کمپلت انرا عوض میکرد هیچ کس حق دسنت زدن به این کانالا چرخان نداشت جزشخص پدرمن بیشترلامپ داشت مداوم مبیسوخت به محض انکه تلویزیون امریکائی امد مانرا سالم کنار گذاشتیم انگستان مجبور شد تعرفه زیایدبرتلویزوین امریکئی بگذارئد بعدا شرکت چند ملیتی به رهبری امریکادرست شد نبض اقتصاد به نفع امریکا بود بخصوص درمسائل نظامی مجبوربودن با ساز امریکا برقصند- امریکا من قبلا تصور میکردم فانتوم های انها شاهکار است امروزه فهمیدم بسیاراقتصادی است بعضی اسلحه ها ی کمی مدرن است- چون سطح تکنولوژی درامریکا فوقالعاده بالا است وامریکائی به این تکنولوژی- دست پیدا میکند سطح کارشان خیلی بالا است- یک خلبان امریکائی یک جت جنگده ساخته است که بامانورهای سخت علاقمند است البته پانزده برابریک جت فاتوم پنچ هزینه کرده است ولی قدرت مانور پنج برابر فانتوم پنج است- تیراندازی انهم دقیقتراز فانتوم پنچ است یک امریکائی دیگر خلبان زمان جنگ جهانی دوم است یک هوایمای دوملخ ساخته است بهترنی هوایکای دوملخ اسنت ویک چهار ملخ ساخته است انهم همین طور- یک دو.جت ساخته یوکی چهار جت ساخته که جز. بهترین ها است—ناپلئون مدوام به انگلیسی ها واروپا وجهان دروغ گفت کهامروزه کشف این دروغ ها بسیارسخت است ملت های اروپا برعلیه یک دیگر چه جنگ داخلی وچه جنگ خارجی بوجود اورد این کارعباسیان کرده بودند امریکا امروز همین کار میکندنگذاشت اروپای غربی متحد ش.وند وپیشرفت اقتصادی کنند وامروزه دیگرقدرت جهانی شدن نخواهند اشت چهاردرصد درامدناخلص ملی برای ناها کمر شگکن است درحالیکه حداقل باید ده درصد ناخالص ملی برای تحقیقات نظامی هزینه کنند- وکارخانجات انها مانند امریکا بیاد چهل درصد سود را سرمایه گذاری کنند- امروز که درامریکا وضع سهام بهتر شده است برای ان است که سودبیشتری میدهند وسرمایه گذاری کمتری میکنند که مردم پول ها رابیرون نکشند وحتی دربانکاها یبزرگ هم ازترس ورشکستی نمیگذارند وبعضی درخانه انها نگاه میدارند- یک نگاه به رابطه داش والنصرت بیاندازیم- همهچیز روشن میشود کاملا سوریه بدوقسمت تفسیم کردند یک قسمت زیرنظر داعش ویک قسمت زیرنظر النصرت داعش اوا ادعای دنباله خلاف عباسی بود بعداز انکه ترکیه کمک خودرا به ان داد دنبال خلافت عثمانی شد درحایکه مردم عرب وترکیه ضد خلاف عثمانی شدند وبعدا فهمیدنداستعمار غرب بدتراز عثمانی است- النصرت نمونه خلافت امویان است درمرز دو روستا قرارداشتند- روستائی که زیرنظر داعش بود مایل بوزیرنظر النصرت باشد وروستای که درقسمت النصرت بود مایل بود زیرنظر داعش باشد وفاصله انها فقط چند کیلومتربود رهبران این دوروستا توسط داعش والنصرت گردن زده شدند-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی