سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم االله الرحمن ا الرحیم-نظریات شخصی است-در زمان قدیم وحتی جدید-بت پرستان ومشرکین هم که از بت پرستان یادگرفتند- به عنوعناوین مختلف- بت را یا اب وعسل ویا با شراب ویا ربت شتسشو میداند واب انرا درطشتی جمع میکردند ویا درمشکی مریدان بعنوان بیعت وشفا تبرک میخوردند سپس کسی اگرمیخواست این فرد تبیلغ بهب تی دیگر کند ویا به مذهبی دعوت میگفتندقلب ما قفل است وما کر ولال وکور هستیم نسبت به انچه تبلیغ میکنید وگاهی اصلا جواب نمیدادند مانند- گاو نگاه میکردند نمیوخاستندخوبی ا تبلیغ دگیر قبول کنند- ومیگفتند ماتابع ابوسفیان هستیم وبه بت که ایشلن متولی ا است مومن هستیم ونسبت به شما کور وکر ولال هستیم واقع افراد را سحر میکردند- قران میفرمیاداینها اب گو.ساله خودردند زمای که سامری طل های را گفت وذوب کرد درقالب یک گوساله ریخت وقتیکه شکل گرفت از قالب دراورد ودریک طشت اب سرد قرارداد وسپس برا یتبریک وبیعت فرمودند یک لیوان ازان بخورید حتی نوشتند دربیعت جنگ یک طشت می اوردند وهرکس یک رگ دست را میزد وخون ان دراب طشت میرفت وزمانی که همه این کار کردند هرکس یک لیوان از ان میخورد- فیلم اخیر از منافقین سلخته شده است که طبق استاد- سایت نجات ان جی او- که منافقینی بودند که مستبصر شدن واگاهی های جالبی رابیان کردند- شخصی بنام شهرام کودتا میکند به جوانان تحصیل کرده که پشت سر ایشان انبوها ی از کتاب است میفرماید شهیدمعزز شریف واقفی میخواهد با اسلام حرکت کند واین حرکت شکست میخورد چون علمی نیست؟؟ واسلام یک ایدولوژی است وایدلوژی یک روبنا است وروبنا شکست میخورد پس از روبنا بدری نمیخورد چرا اقای مارسک هم به روبنا معتقد است وهم به زیربنا ایا مارکسیم یک ایدولوژی نیست پس مارکسییم هم شکست میخورد چون روبنا است- میفرماید مارکسیسم یک زیربنا است ؟؟ نمیداند که زیربنای مارکسیم – اصالت ماتریالیسم است با قوانین دیالکتیکی – که هنوز هیچ دانشمند فیزیک دردنیا نتواند است دیالکتیکی ماده را اثباتکند برخلاف انراثبات شده است دیاکلتکی تنها در ذهن رخ میدهد ولی نتجه همیشه مطابق قانون مارکسیست نیست تصور کنید میخواهدی برای کی مهمانی غذا تهیه کنید انواع غذا ها درذهن تشکیل میشود وهرکدام مسائل خوداش رادارد مکن است فرد از غذا دادن کمنصرف شود وبه رستوان رود ویا مرغ وماکارانی را ترجیح دهد تابع قوانین دیگر یاست که دیاکتیکی نیست ولی ممکن است یک رمان بنویسد که از قوانین دیالیکتیکی تبعیت کند حال قوانین دیل یکتیکی حاکم است فرد همیشه درجنگ طبقاتی بایدباشد صلح مطرح نیست پس روسیه چگونه باغرب به صلح رسید وچگونه بعضیاز افرادمنافقیت توبه کردن وبا رژیم همکاری کردن- اصل این است زیربنا-توحیداست وماده روبنا است وتوحید با روبنا است یعنی هدف ارمانی است واین واقعیت علمی است- وبدین وسیله سحر مارکسیست- باطل میشود انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99