سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سوره ناس-کلمه قل بیش از 300 بار درقران امده است نشان از ان است که قران از طرف خداوندمنان است- اثبات امانت داری حضر ت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که قبلا امین بودند وحال معجزه قران واعجازهای دیگر انرا اثبات میکند اعوذ به معنای پناه بردن- وارد قلعه شدن نشان از ان است که دشمنان قوی هستند- هم فرد باید خودرا مجهز کند وهم باید وارد قلعه شود- یکی از این تجهیزات ایمان به امام معصوم سلام الله علیه واله والسلم است-که راه مبارزه ودوری از وسوسه شیاطینوارد قلعه توحید شدن را نشان میدهند- وسوسه با انسان هاکنار کشیدن فرد وچهره به چهرهشدن دریک محیط خلوت وپس از انالیز کردن فرد- که نقاط مثبت ومنفی فرد را بدست میاورد- بانقاط مثبت قوی همراهی میکند تا فرد تصور کند که هم مرام او است ولی از نقاط منفی با زیبا جلوه دادن دکترین خوداش- فرد ساده لوح که به بصیرت دینی ندارد فریب دهد- درحرم حضرا ت کاظمین بودم- سلام الله علیهما بودم با حجت اسلام هدایتی- روحانی محترم خراسان شمالی بودن-که درمشهد منور ومقدس یک سازمان اگاهی دهند وکمک رسان برای زائرین خراسانشمالی را تاسیس کرده اندمن از ایشان سئوال کردمباعلمابرادران اهل سنت هم شما ارتباطی دارید- فرمودند بله مدتی با ان جنابان گفتگ وداشتم وکمی انانراساده لوح دیدم-برای نمونه فرمودند اقایان فتوامیدهند- که بیشتر از کلوخ به جای اب برای طهارت استفاده کنید؟؟؟!!ودلیل ان این استکه اب حیف است ؟؟ که نجس شود-من گفتم که انان حکیم تراز خداوندمنان تشریف دارند- زیرا خداوندمنان میفرماید ما اب را پاک وپاک کننده قراردادیم درثانی اگر مقعد کوچک ترین زخمی داشته باشد نود درصد خاک دنیاانواع کزاز ومیکروب و ویروس های خطرناک دارددرامریکا بیشتر کشاورزان که رعایت نمیکنند از طریق خاک میمرنند-دثانی اب فرو میرود وسگس دراثر حرارات زمین بسیاری از میکروب هامی میرنند—خداوندمنان فرموده است رب الناس وملک الناس واله اناس یعنی ربوبیت الهی و ومعبود الهی را انتخاب کنید زیرا هدف از خلقت انسان رسیدن انسان به اله ناس است- ایاک نعبد- برای ان نیاز است به قدرت ملک ناس –ایاک نستعین- تا قدرت نباشد این امر امکان پذیر نیست وشیطانین بر علیه این حزب ومرام ودکترین هستند-!!ادامهدارد

 


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99