سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله  الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-با مقایسه انگلستان درهندبا امروز درخاور میانهبنظر میرسد که غرب میخواست تاکتکی در هند وزمانی درایران بکاربرد انرا تکرار کند درهندوستان تاحدی موفق شد زیرا شهرهائی که شاهزادگن مغولی انراداره میکردند زیاد جالبنبود وانهاهم مقاومتی نکردند وهمین شکستضذبه سختی به مغول ها وارد اورد وانگلسان سیسیم اداری انگلیس رج- یعنی تقلیداز قانون اساسی انگلستان بیان کرد که مردم تصور میکردند که وضع بهتر میشود البته مقداری مسلما بهتر شده است بعلت انکه  پیشرفت غرب هم دخالت داشته است سیستم مغول ها از ایران تقلید میکردندکه یک سیستم فئودالی بودکه تقریبا درهمه جهان این سیستم اجرا میشد انکه زمین مال فئودال است وبصورت ارثی  به فرزندانش باز میگردد وفرزندان ان نها نواب در قلمروی سرزمین پدی ر بودندولی کم و بیش قوانین اسلامی پیاده میشدبه همین علت پیشرو بودولی جالبا درقرون وسطی برای اولین باردرنیشاپور سیستم عودت بکارامد یعنی اگرفردی شایستگی نداشت مقام را از ایشان پس میگرفتند به بزرگان میدادندچه برزگ سید باشد ویااشیخ باشد این سیستم عودت درانگلستان اخیرا بوجود امد-ک0 عودو-گفته میشود ودهندوستان نیز درنزدیکی تسلط انگلیسی ها دربعضی جاها بوجودامند ولی به این قسم بود بعضی شاهزادگانمغول همیشگی بودند ومستقل بدندوبعضی باشرط بودنکه البته ازحکومت مرکز ی میابیست تبعیت کنند وکم کم شیخ  شیخزاده که غیر مغول وبدند دربعضی انتخاب میشدندخانم تاجر انرا میخواست به حکومت ونمایندکگان هم بدهد- ولی حزب کارگرجدید انرا لغو کرد وااقی بلر به 92 نفر که قبلا مقام افتخار گرفته بودند داد این لقب باز ی مال انگستان است که درقاجار بیجهت بوجود امد امروز فئودال ها وثروتکندان نجومی دارای القاب هستندمانن بارون وکنت ولرد وغیر ولی دارای ارزش سیاسی وافتخار نیستندحال دراسلام امام براساس ارزش های درونی به این مقام میرسدوفرزنداش که امام زاده است براساس شایستگی امام میشودالقاب امام علیه ببالاترین انها عبد صالح است حال در خاورمیانه درست غرب برعکس عمل کرد واینهم خواست الهی بود به جای انکه ارزش ها ی عالی رابیاورد دست به کشتارزد وجنایات کرد که خودبرعلیه ان مجبور شد وارد عمل نظامی شود


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0
اردیبهشت 0
خرداد 0
تیر 0
مرداد 0
شهریور 0
مهر 0
آبان 0
آذر 0
دی 0
بهمن 0
اسفند 0
فروردین 1
اردیبهشت 1
خرداد 1
تیر 1
مرداد 1
شهریور 1
مهر 1
آبان 1
آذر 1
دی 1
بهمن 1
اسفند 1
فروردین 2
اردیبهشت 2
خرداد 2