سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- به بهانه دین پروری تو خالی بعضی از ادیان جدید بودائسیم- دین پروری کار خداوندمنان است- تنها بقول علامه شهید ایت الله معزز جناب ایت الله محمد حسین طباطبائی ما میتوانیم فقط نکات منفی را درک کنیم ولی نکات مثبت را باید مستقیما از دین بگریم مثلا جائی به تضاد بربخوریم در طول تاریخ بعضی ها دین ساختند وبعضی ها زمانیکه متوجه شدند مردم نسبت به دین سرد شدند-ویا نواقصی در دین پیدا میشود وانرا میخواهند با شعاری برطرف کنند ودر تمدن اسلامیهم فراوان پیداشده است وحتی مکاتب فلسفی منحطی خواسته است اصول دین را تبین کنند در بودائیسیم برداشت های مترقی بخوبی روشن میکنند که حضرت بودا هیچگونه معجزی نداشته است واساس دین بر اساس خردمندی بوده است که دردین هندو متاسفانه جنگها رنگ مذهبی گرفته بوده است وخرافات زیادی وارد شده بوده است وکاملا یک دین طبقاتی مخوف بوده وبعضی نژاد هارا نجس میدانسته است وبیسار دعا ها ودرخواستها از خدواند غیر منطقی بوده است ودر طول تاریخی هیچگاه پاسخی برای ان ازطرف خداوند منان داده نشده بوده است وتوحید در دین بودا وهندو هم ساده بوده است وهم در بسیاری مواقع غیر علاقی بود وسعی میشود که یک خداوند یه صورت ساده –خالق ومهربان وخردمند وپاسخ دهند به خواست بشر و مانند ان صفات بوده است- اخیرا دین جدیدی بودائی به نظر حقیر امده است توحید اسلام را برای حضرت بودا مونتاژ کرده است بقول علما قرار دادن شی درغیر محل- اولا بود نگفته است من علم غیب دارم .یا درروح انسانها هستم در روح انسانها بودن ودرهمان زمان در همه جا بودن مختص خداوندی است که جسم ندارد ویک روح مطلق غنی است وحتی فرشتگان نمیتوانند در روح انسان باشند گرچه برروح انسان اشراف دارند وبقول حضر ایت الله شهید استادمغزز جنای مطهری تنها این معارف توسط حضرت علی علیه السلام بیان شده است- جناب بودا هم اکنون در برزخ هستند ودارای جسم برزخی هستند وبر این دنیا اشراف دارند ولی دررح نمیتواند باشند زیرا اولا جسم دارند وروح انها ازطریق جسم میبیند جسم که نمیتاند هرچقدر رقیق باشد دروح قرار بگیرد اقایان بیان میکنند چناچه مانند اساتید روحانی بودائی طبیعت حضرت بودا درروح واقع شد فرد درست مانند بودا میشود یعنی خداوند میشود وقدرت خداوندی پیدا میکند واز این طریق مسئله اعجاز را میخواهند حل کنند کدام استاد روحانی بودانی تا امروز چنین ادعائی کرده است؟ مگر میشود خداوند شد واعجاز نداشت؟ این صرف یک شعار توخالی است وبهتر است دین راستین را بخوبی بشناسند وبه ان عمل کنند زیرا این مطالب به زودی ضعف خودرا اشکار خواهد ساخت ومجبور خواهند شد راه چاره ای دیگر فراهم کنند- امروزه که بخصوص در غرب میکوشند در دین مسیحیت گسترش حقوق بشر را بوجود اورند وبرای مشاغل های جدید شان ومرتبه بسازنند ونوع دعا ها را بسط وتغیرات به نظر انها مناسب بدهند بیادخیلی مواطب بیادباشند که از و ومواردی که که فکر میکنند با علم امروز درتضاد است از کلیلات عقلانی خارج نشوند در بسیاری جاها هم محل تامل است


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99