سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-در امریکا درچهل وپنچ ایالت از پنجاه ایالت-هم ریس دولت دارند وهم سخنگو ومعاون دولت دارند درست مانند اعراب هم شیخ دارند وهم خلیفه شیخ دارند که درضمن سخنگوی دولت هم است-دربعضی ایالت ازاین چهل وپنج ایالت- ریس دولت ومعاون ایشان هردو دریک رای گیری انتخاب میشوند وازهردو  یک حزب باید باشند- ودربعض ایالت انتخاب ایندو جداگانه است ومیتواند از دوحزب مختلف باشد- ایالت نیوجرسی از یک حزب باید باشد-که امسال خانم شیلا اولیور-به ریاست دولت رسیدواقای فیلیپ مورفی به مقام دوم رسید اقای مورفی قبلا سفیر امریکا در المان بوده است اخیرا با روزنامه اشپیگل یک مصاحبه داردکه ترجمه میشود-در این مصاحبه به سیاست اقای ترامپ حمله کرده است وبه اینده خوش بین است وگفته است ما از پس این موضوع برخواهیم امد-اقای ترامپ کشورهارا- چاه فاضلاب وبالاترین انتقاد – ایشان دروغگو بودن وخودرا نابغه نامیده است- اقای ترامپ بعنوان ریس جمهور امریکا- با توئیت های خود دراینده به حواشی سیاسی خواهدبرد- .دراین روز های اخیرا کاملامشهود شده است-سرانجام حزب دمکرات- به سمت بهره خوداز قدم های اشتباه زمانی که انتخابات-میان دوره ای برپا میشوددرماه نوامبرخواهدبرد-گفتمان انتقادی ایشان که قبلا سفیر امریکادرالمان بود وجز حزب دمکرات است- اقای فیلیپ مورفی دریک مصاحبه با اشپیگل ان لاین-گفتند پایگاه ما درحال انگیزه را ایجاد کردن است-دراین مصاحبه-کسی که مقام دولتی رانیوجرسی در ماه نوامبر که بسیار به اقای اوباما نزدیک بوده است برده است-که احتمالا درسطح سرتیپ دو سیاسی است- ایشان اقای ترامپ را متهم-به مشکل سازی وبحران( درغرب بسیارمهم است) وبدتر کردن اوضاع ودراینده تقسیم کردن مردم- اقای مورفی گفته است- به خوبی احتمال میدهد—که گفتمان سیاسی در تلویزیونبا جرای –خانم اپراه- وین فری یک چالش سنگین وبیادماندنی درانتخابات 2020 خواهد بود- من تصور نمیکنم- بهصورت احمقانه باشد- ایشان گفت- این خانم هوش بسیار زیرکانه وقدرت مندانه قابل ترسیدن است وغیر قابل محاسبه تیز هوش است- وبسیار مطلع است- من با ذکرکنم میابیست برای ترجمه به سایت نیوروک تایمز تماس میگرفتن ولی براسا قوانین یاهو تازمانی که بهره مالی نداشته باشدازاد است- جناچه اعتراضی است لطفا-با )E-MAIL-ali_greest@yahoo.com )  )-تماس برقرار کنید-مصاحبه-در واشنگتن- با اقای مورفی توسط اقای –رولاند نلس انجام پذیرفته است-اش-مردم امریکا احساس میکنندکه درحال تقسیم شدن هستند- چرا این اشتباه رخ داده است؟مور- این درست است- ما تقسیم شدهایم-شما مقداری نشست کرده ایدیعنی خود سانسوری کرده اید درباره ضد دولت-ضد جهانی شدن- ضد احساست های روشنفکرانه-که تنها دربرگیرنده-حقایق سیاسی نیست-بلکهدرباره واقعیتهای فرهنگی هم است-مت تصور میکنم واحتمال میدهم تعدادزیادی دراینده خواهد امد-برای مدت های زیادی پابرجا خواهد بود- بانتجه گیریازمسائل-مانندجهانی شدن ممکن است که شدد پیدا کند-باتوجه به کمبود شدیدسال-2008-مادامیکه-اقتصاد بهبود پیدا کرده بود- شاید شمامجادلهکنیدکه جامعه هنوزبهبود پیدا نکرده است-اش- ایا دراینده تقسیم مردم-حتی بدتر خواهد شد-؟مورف-من ادمی خوش بین هستم—منمعتقدم هستم بنیادهای فرهنگی ما قوی است-و قوانین اساسی ما-قوی است- هنوز تعداد زیادی از رهبران سیاسی هستندکه درانها علم منطقی سیاسی وجود دارد- وبرای ارزش های امریکا قیام میکنند وقوانین اساسی مارا برای اش احترام میگذارند-وبسیاری از مردم امریکا بیشترازکسانی که ازروابط جهانی بخصوص بامتحدین خود ماند المان که تمجیدی وعشق وعلاقه نشان نمیدهند-هستند- بنابراین من خوش بین هستم وما دراینده ازپس ان برمیایم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی