سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اقای سیسی- ریس جمهور مصر گفته است-به خاطر انقلاب عربی-درسال2011-900میلیار دلار خسارت وارده شده استبیش از یک میلیون کشته –وپانزده میلیون اواره- ایجاد کرد- ایشان اضافه کرده است- هدف از انقلاب های غربی تغیر اوضاع به سمت- شرایط بهتری بود- اما طرف هایی که چشم طمع داشتند گمشده خودرادرسوءاستفاده از این انقلاب ها یافتند—شیعه نیوز سر ی هم به پادکست ان بزنید ودانلود کنید-امریکا سهم همه را درفساد چه درشرق وچه درغرب کف دست  شانپذاشته است ولی ازهمه سودبرده است وتنها امام زمان علیه السلام میتواندفسادرا درعالم ریشه کن کند-گرچه سیاست اکریکا زنگ خورده ودرحال خوردگی است واندکی جاذبیت فرهنگی دارد-فکر میکند بانیروی قهریه میتواند حتی این کمبودراهم حفاظت کن وتقصیرخودمردم است-  وتازه باید شکر گذرارباشند افرادی نزد امام صادق علیه السلام امدند- قزیب به این مضمون- که ما شیعیان- کشته میدهیم- امام علیه السلام- فرمودند- این امرمهم نیست- مهم این است یک کافرحربی گشته شود-چرا برای انکه این کافرحربی فکرراهم مسموم میکند تنها مستضعفین دران دنیا متوجه میشوند- اگرزمان حضرتنوح بود کهدعا میکردخداوندا من مایوس هستم چه میشد؟؟


ارسال شده در توسط علی