سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی خصوصیات- قران-من بدنبال- دانلود کردن –کتابی بودم- که این کتاب  توسط غولی ادبیات انگلیس بنام اقای نرومن-ا-بریتین است البت کتاب جزو کتاب های- بهزبتن انگلیسی—اپرنت یس شیپ- است  ترجمه فارسی- شاگرداموز است- کتابهادی است درسطح لیسانس- اگر کسی نخوا ومیزانی ازنمره به ان عمل کند انجام ندهد مدرک نمیگیرد-درفارسی میشود گفت تکست بوک است—شرط اول ان نوشتن دستجمعی است- مانند پزشکی عمومی دائرتالمعارفی است وگروهی نوشته میشودکه از غولها درسطح جهانی استفاده میشود- خودایشان درمقدمه میفرماید- این یک کتاب دستجمعی است-برای سال اول- وسعی شدهاستعملی باشد-قصد بران بوده است که دانشجویان  یادبگیرند وعمل کنند- هدف عینی اینبوده است- که مهارتهای لازم را یادبگیرند- با درنظر گرفتنیکخواندی پراز ادبیات تخیلی ودرک کند ولذت ببرند—ایشان مینویسد-هزاران سال ادبیات نوشتاری بود برای لذت بردن- ودیگرعوامل چه باشدوچه نباشد فوفقالعاده سنگین ونقادی  وفلسفی ونگات اخلاق وغیره است وتخصص ایشان درشعر ائینی ومذهبی است = هالی فیلد- اینکتاب در دانشگاه شیراز توسط یک استادانگلیسیتدریس میده است ومادربچه هادررشته زبان انرا خوانده است-عدهای ایکتاب خواسته بودند وچون-من مطالعه-میکردم نمیدادم-  بع این فکرافتادکه انرااز طریق اینترنت-دانلود کنم وبخصوص اخیرین نسخه باشد-ااخرین نسخه شرکت امازون قیمن فقط پن دلار زده است حال یک ایرانی-چند صفحه درباره جوانان تهران نوشته استقیمت رافرموش کردم مثلا نوزده دلار تمام کتاب درسی انگلستان هیجکدام مجانیدانلود نمیشودالبته حق دارند برخلاف امریکائی ومن نمیدانم چگونه پول بفرستم سپس یک متاب معادل این کتاب درباره ادبیات امریکا وشعرائینی را دانلود کردم که مختصراست نزدیک به پنچاه غول تعدادزیادی اساتیدی انگلستان دردرنوشتن این کتابکمک کردهاند که خصووصیات انهارانوشته است لطف کردن تحقیقات خود ودیگران وقوانینی که کشف کردن به من کمک کردن- البته کتاب مختصراست وایشان فرموده است اگراستادمن بهمن امرنکرده بودهرگز بدنبالان نمیرفتم وچندین سال زحمت کشیدم تاانرا فراهم کردم-ایشان میفرماید اولین انگلیسی که مهاجرت کرده است به امریکا وکتاب ادبی نوشته است میگوید مردم بشدت مذهبی هستند ولی اطراف ما شیاطین هم امدهاند-که باعث رنج اش ما میشوند-کتاب عنوان اش تاریخ مختصر ادبیات امریکا است- مال اقای ریچارد – گری میباشد- اولین مسئله این است کسی به تنهائی بودن داشتن افراد واجدالشرایط  که کارتخصصی کرده باشند ودرمذهب وارد باشند وادیان الهی رابخوبی بشناسندبخصوص منابع انهارادرعربستان وجودنداشته است- درثانی انتخاب وگلچین کردن- کاری بسیار مشکل است  واگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نمیفرمودند که قران از طرف خداوندمنان است این سئوال مطرح میشد چرا شما به میزان زیادی از حضرت موسی علیه السلام بیان کردید ولی از حضرت مسیح علیه السلام زیادصحبت نکردید  وچراز پیامبران دیگر مثلا حضرت حزقیلعلیه السلام ویاحضرت شمعون ویا از حواریون مخصوصا پطروس حکیم علیه السلامصحبت نکردید درکتب سابق بهمیزان کهدرباره برزخ وبهشت وجهنم وغیره صحبت شدهاست درکگتب سابق اصلاموجودنیست- پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلمبنام امین وراستگو  شناخته شده بود ومیباسیت دلیل بیاورد- ونمی توانست که دلیل بیاورد بجزانکه بفرماید از جناب الهی است وحضرت یانمیدانست ویاچون از طرق الهی یادگرفته بود درباره قوانین فصاحت وبلاغت چیزی نفرموددکتباقای برتین درباره یک اسمی که  دریک شعر است ویک علامت تعجب دارد وبعد مطالبی بیان میکند  ایشان تحقیق علت ان این است میابیست یک حادثه انفرد رخداده است-که شرم اور بوده است وشاعر فقط اکتفا بهاسم ایشان وعلامت تعجب کرده است ومعلوم نیست ان حادثه چه بوده است- اقای گری میفرمایدشعر بقولاقای رافل-والدو-امرسون- درباره امریکا بااین عنوان- امریکایک شعر در چشمان همه است ایشان تبین کردهاست که منظور جغرافیای خیرکننده امریکا است که برای تصور کردن ان احتیاج به مترهای طولانی برای نوشتن ندارد-اماقران مکه درخشان وخیره کننده تعریف میکند زیرا عظمتی چون پیابر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم- ونازل شدن قران درمکه برایشان است تبین این مطلب به بزرگان محول میکنم- انها نویسندگان وشعرای اولیه امریکا-جمع بندی کردن- که ارزوهابه سمت جهانی نو-درکلماتی که تصویرها-به دام میاندازد وتسخیر میکند ولی کلمه امریکا یکی از اسما ی امریکا است یک کلمه رویائی برای رویا دارهادراولین قم که اروپائی ها وارد امریکا شدن من قبلا چندین نام مکه را میدانستم- که یکی بکهداست محل گریان ودیگری بهمعنای شوخی کردن وتفریح کردن ودیگرنام که عظمت مکه رامشخص میکند –میفرمیاداین کلمه امریکارا اختراع کردن- ومعنا کردن یعنی یکمرد بزرگ- که منظور انها خصوصیات دیده شده از اقای کریستوفرکلومبوس است واین موضوع- درنوول اقای هنری جمس امده است- دقیقا مکه بهخاطر پیامبران قبی سلام الله اجمعین وبخصوص حضرت رسول اکرم صلواته الله عیله واله واجمعین وحضرت علی علیه السلام وبی شک بخاطر مابقیه ائمته اطهار علیهم  سلام


ارسال شده در توسط علی