سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریا شخصی است- باالهام از نظریات حضرت مجاهد جناب اقای مهدس لطفالله میثمی- رحمت الله علیه-بحث اصول گرا واصلاح گرا-که طبق استراتژی اسلامی هیجکدام بن بستی نخواهند داشت- زیرا هردود رایک ستراتژی دارا هستندوهردو  درمتن اسلام عزیزهستند- درتاکیتک فرق دارند-بیشتر اصلاح طلب ان نیست که به  قوانین  اصول گرا  بادید ایراد ونقص به اصول گرا میبیند- حتی مسئله ناسخ ومنسوخ هم نیست درتفسیرالجلالین-میفرماید –ماباید شکل وفرم ناسخ منسوخ به یکسری قانون برسیم- درکل میتوان گفت خداوندمنان بهخاطر مردم بعضی حکم را رااسان تر کرده است دان تفسیر تاحدی بخوبی بیان میکند که ایات قران بود دسته بزرگتقسیم میشود- یکی تبین قانونها بر اساس واقعه ویاسئوال که به ان اسباب نزول گفته میشود ومابقیه قران برای بیان احکام به صورت درحقیقت امری است- درکل برای شناخت حقایق و قوانینبلی باید دقت کرد  که تغیرات درناسخ ومنسوخ ودطرف  باید مطابق رای الهی باشد نمیشود مثلا همجنسگرائی بهصورتی مباح کرد ویا خمس راز د ومانندان- اینکار  ساده ای نیست- به بهانه اسان کردن- درجهت خلاف شرع حرکت کنیم- پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله –والسلم از شیوخ که هنوز مقام انها پابرجا است واصحاب کبار دربره جنگ بدر وفتح مکه رفرنداوم کرد درحالیکه دستورالهی مشخص بودبرای انکه رشد عقلانی وسیاسی پیدا کندوبعدا  هم مشخص شد که حق باقران مجیدبوده است- امیتاز دادن برای گشترش فضای سیاسی  ودیگر ابعاد به دشمنان برای ان است جامعه از خواب غفلت بیرون بیاید وشاید نعمتهائی داشته باشد این بهقلو حضرت استات جناب اقی مهندس میثمی دال بران نیست رفراندوم درمقابل شورای نگهبان قرار بگیردویادیگرنهاد های مهم سیاسی کشور- اتفاقا دشمن هم همین روش دارد


ارسال شده در توسط علی