سفارش تبلیغ
صبا

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تفسیر الجلالین-درک من از مقدمات ایشان- این است که طرح جالبی را مدنظرداشته است که تاکنون پیاده نشده است- وان این است- یک جریان کلی را از قران بیرون  بیاوریم –فرض کنین از خدا انسان وهستی شروع شد وبه خداوندمنان ختم میشود- کل ایات را دراین مسیر مرتب کنیم واگربین ایات فاصله افتادباحدیث انرا پر کنیم-فرض کنید یک انشا مینویسیم- درباره مادر- ایشان معتقد استکه دراین سیر ایاتی که درک دقیق نداریم تاحدی مشخص میشود- ایشان درمقدمه میفرماید خموز سر اینکیه این تفسیر محبوب شده است مشخص نیست ولی به نظر حقیر مشخص است- اول تفسیر یک تفسیر براساس مذهب شافعی است که مذهب شافعی بشاز دیگران حدیث دارد وبسیارعقلانی تراز دیگران است بااسرائیلات ودیگر تفیسر های به رای مخالفت شدید کرده است ونکته دیگر که درمقمه اشاره میکند هم تفسیر بالمثور است- یعنی قواعد ادبیات عرب را دخالت داده  است  وهم از احادیث استفاده کرده است وهم تفسیربالتفسیر است- دران ایات شناخته شد به ایت ناشناخته شده سود جسته است ودرضمناز عقل ستفاده کرده است ودرضمن بسیارساده نگاشته شده است وهرفرد باهرمعلومات میتواندازان استفاده کند- تقریبا به تفسیرالمیزان ونمونه نزدیک شده است- دراین شرایط درک والهام بهتر رشد میکند- گرچه این نقطه ضعف رادارد که واردبسط معنای  ایه نشده است- ولی این امر درتمام تفاسیر بر ادران سنی درقدیم بوده است-که اختلافات  زیادی دربسط معناداشتند واخیرا تفاسیر ازعلوم جدید ودرک جدید  کاربرد گرفتند-بحث تفسیر به رای یک بحث کشافی است- که درعلوم مدیریت  غربی به ان توجه شده است- به نتایج دقیقی رسیدند – درغرب علم مدیریت از سازمانهای اقتصادی شروع شد- وسپس وارد واردسازمانهای بسیارمعظم ماند پنتاگون- مرکز نظامی وسیا- مرکز اطاعاتی – وزرات امور خارجه وکم کم به اموزش وپروش ودانشگاه سورانجام تاثیرات ان در امورخانواده شد- یک شرکت معظم امریکائیکه کارخانه پارچی بافی داشت ومدل پارچه هممیزد ودرمدل پارچه تحقیقات زیادی داشت این کارخانه با شکستن میل لنگ کارخانه  روبرو شد خیلی تعجب کردند- متخصصین  بکار وداشتند تاعلت مشخص شودمتخصصین قبلی یک خردگی میکرودرمیل لنگ تشخیص دادند.گفتند تا دوسال کار مکیند این اطلاعلات به طبق سوم دادمیشد واز از طبقه سوم بایدبه طبقه اول میرفت- درمورد مدل هم که دراول ممتاز بود درانهم باشکست روبرو شد متخصصی اوردند تاعلت شکست رامشخص کنند- انها متوجه شدندمدتها براساس علمی سلیقه مردم ورقبا رابخوبی درک میکردند وکنترول میکردند رقبا درمرحله اول فقط چهاردرصد از انهارا بدست اورده بودند وچون هزینه بسیارزیاد بود فاصله تحقیق  رازیاد کردند- تحقیق بعدنشاندادکه رقبا به چهارده درصد رسیدند- بر اردانها این بود زمان زیادی طول میکشد تا مثلا به بیست درصدبرسدولی به سرعت این رقم به چهل درصدرسید وباعث ورشکستگی شد- لذا شرکت از متخصصی درخواست کمک کرد با پاداش سنگین فقط یکنفر باخلاقت مدیریت  که تممراحل از متخصین برجسته انتخاب کرد وتمام ئمشاورین شرکت های دیگر باانها مباحثه کرد-متوجهشد یک تعصب جاهلی درافراد خودی وحجود داشته است که مطالب راتفسیربه رای میکردند-منصفانه تصمیم نمیگرفتند وتکنیکی ایشان بخرج دادکه این تفسیربهرای کنار میرئ ود وان نیت تمام رای ها رقبا ودیگران اول تدریس میکند وسپس از انهامیخواهئ علم جدید رابوجوداورند وبعدازان باز باتکنیکی به نتیجه میرسد- دراین تکینک افرادپس از مطالعات زیاد به کنفرانس برای  انتخاب نظر میدهند هریک ساعت ربع ساعت هرکس دراطاقی تنها بیادفکرکند وتصمیم منصف بگیرد وسعیکند خلاقیت خودرا بکارببندد برای انکار کارهائیبایدانجامدهدکهاولا درامش باشد وهیچ نگرانی نداشته باشد- وغیره ودرکنفرانس هرکس به نوبت مدیر میشودرای خودرا میدهد ومورد تجریه وتحیل واقعذمیشود وهرجا مبهم است با به دانشگاه ها ومراکز تحقیقات قراردادبست که انرا برای شرکت حل وفصل کنند دراین جریان تعریف عقل مدریتی وتخصصی تغیر کرد وروشها تغیر کردند- زمانی کهمن دانشچوی فوق لیسانس درمدیرت بودم پیشنهادادم بخشی اززمانی که درخلوت هستندنماز ودعا ودرخواست خداوندمنان کنند واینراهم طبق قواین غربی تست شود ولی شایعاتی شد که فلانی میخواهدعلم  غربی رابافقه عوض کند-تا اسلامی شود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی