سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نقد چه کسی رفیق حریری را کشت- اخیر مجله نیویورک تایمز دست به یکسری مقلات درباره مسائل جدیدلبنان زده است وبا گفتن همه چیز معلوم نکردن واقعیت درست مثل فیلم های پلیسی یکی یکی را مورد ظن قرار میدهد وبادلئل محتلف انرا درشک وشبهه قرار میدهد ونویسندگان هم مختلف هستند- ولی واقعیت به خوبی از بیانات ایشان روشن میشود- درست نقشه لبنان وایران درواقع یکی بوده است وقتیکه امریکا متوجه شد که جنگ ایران وعراق به پایان نخواهد رسید واین عراق است که سرانجام میدان مبارزه را ترک خواهد کرد وسیاست وابرو سیاسی امریکا در حال شناخته شدن وروسوا شدن است طرح صلح را مطرح کرد که مخفیانه ارتش عراق را با ارایش جدیدی وبه بهانه جدیدی وارد میدان کند ولی صدام حماقت کرد یا عقل کردحمله به کویت کرد ونقشه بر باد رفت در لبنان داستان دقیقا همین است ولی به نحو دیگری چنگ 15 سال بین شیعییان وسنیان ومسیحیت که سابقه تاریخی دارد لبنان مانند ایران مرکز بیرخوردهای قبائل ونژادهای فراوان ومذاهب فراوان بوده است که مداوم باهم زد وخورد داشتهاند- اسرائیل هم به خوبی از این وضعیت سود میجست وچون مرزهای باز هوائی داشت سوریه را تحت فشار قرار میداد لذا برا ی سوریه ها کریدور لبنان برای دفاع انان حیاتی بود وبرای لبنانیان هم پشتیبانی سوریه ها مهم بوداذا اسرائیل عامل جنگ اسرائیل با لبنان را وجود سوریه قلمداد کرد که با لبنان هیچگونه خصومتی ندارد وسوریه منافع لبنان را فدای منافع خوداش میکند وباندی از مسیحیت واهل سنت را باخوداش امریکا متحد کرد- وچون دید که حزب الله درحال گسترش است ودر بین شیعیان به وحدت انان موفق شده است وحملات حزب الله کم کم نشان داد که استراتژی ارتش اسرائیل پاسخگوی قاطع نیست وجنگ فرسایشی است وبیشتر برد هوائی دارد  وسرانجام نبرد اهل سنت پایان خواهد یافت وزنه جنگ های داخلی به نفع مسلمانان خواهد بود وحملات ناموفق اسرائیل مردمان را به سمت حزب الله خواهند مشاند علم پایان یافتن جنگ را مطرح کرد وعامل جنگ راهم را حزب الله وسوریه دردرجه اول ودرجه دوم ایران قلمداد کرد که اینان بدنبال گرفتن یک انتقام کور هستند تا ضعفهای خودشان را پوشش دهند واسرائیل صلح طلب معرفی کرد وکم کم که قدرت جنگ طلبان اهلسنت ودیگر ان کم میشد ومورد نفرت مردم بودند گروه طرفدار امریکا باز سازی مدرن لبنان را مطرح کردند- شخص ااقای امیل لحود که طرفدار سوریه بود مداوم هشدار میداد که این یک فریب است بیرون رفتن سوریه اغاز جنگ وتحمیل کردن است وجز جنگراهی نیست- اقای رفیق حریری که فرزند یک سبزی فروش بود ودرج لیسانس مدیریت بازرگانی در دانشگاه عربی بیروت خوانده بود از طرف عربستان دعوت شد وایشان رفت تا شانس کلان خود را ازمایش کند وبا طرح زندگانی موفق برای جوانان باز گشت وده سال با اقای ایمل لحود مبارزه سیاسی کرد ودر ضمن ایشان تبعیت افتخاری عربستان را بدست اورد وایشان با این طرح که باید حیثیت ازدست رفته جهانگردی لبنان دوباره احیا کرد که خیلی مخالف بودند رای جوانان را بدستاورد وایاشن اقای لحود را راضی کرد که از سمت خوداش استعفا دهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99